Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

BYFORSK - Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation

Alternativ tittel: Styring,ledelse og samskaping av det grønne skiftet i Oslo, Gøteborg og København

Tildelt: kr 11,9 mill.

Greengov, 2017-2021, har bidratt med ny kunnskap om hvilke ledelsesstrategier og mekanismer som effektivt støtter samskaping, læring og innovasjon til fordel for klimatransformasjon. Det empiriske grunnlaget er en komparativ casestudie av Oslo, Gøteborg, København og Cape Towns klimaledelse på by-, region- og internasjonalt nivå. Studien viser hvordan politikere og administratorer i byene opptrer som strateger og initiativtakere til ulike former for samskaping med relevante og berørte aktører, offentlige etater, private virksomheter, sivilsamfunnsorganisasjoner og akademia (bynivå); nabokommuner, tjenesteytere og statlige aktører (storbynivå); globale byer, klimaeksperter og idealistiske organisasjoner i translokale klimanettverk (internasjonalt nivå). Følgende punkter oppsummerer viktige funn: - Samskaping er et sentralt element i klimastyring, og fungerer som et integrert element i policy- og implementeringsprosesser med representanter for kommunale enheter, private selskaper, statlige etater, sivile samfunnsorganisasjoner og akademia - Samskapende ledelse kan defineres som en hybrid form for styring som blander flere styringsinstrumenter for å ta ut det transformative potensialet til relevante aktører - Innbyggerne engasjeres i mindre grad enn profesjonelle aktører fra det offentlige, private og organiserte sivilsamfunnet - Byenes samskapende lederskap er pragmatisk, rettet mot å håndtere konkrete konseptuelle, institusjonelle eller teknologiske problemer. - Flere komparative analyser av to eller alle fire byene identifiserer spesifikke lederskapstilnærminger til å sette klimamål, drive flernivåstyring, polysentrisk nettverksstyring og klimaomstilling mer generelt. - Analysene har bidratt til å utvikle nye begreper, identifisere konkrete oppgaver for samskapende lederskap og skape en typologi for samskapende lederskap for klimaomstilling - To nøkkelutfordringer må adresseres i fremtidig forskning og praksis: å integrere sosial rettferdighet som element i klimaomstilling og å utvikle en mer omfattende og stringent politikk for samskaping enn de har klart til nå, ettersom byer er kritisk avhengige av bidrag fra et vell av aktører på ulike styringsnivåer for å nå de ambisiøse klimamålene de har satt seg 15 vitenskapelige tidsskriftartikler/bokkapitler/vitenskapelig rapport, 5 populærvitenskapelige publikasjoner og 71 formidlingstiltak (inkludert konferansepaper) gir en mer nyansert og utdypende presentasjon av disse resultatene. Resultatene vil overleve Greengov-prosjektet, ikke bare som følge av skriftlige publikasjoner og kommunikasjon, men også i tre nye forskningsprosjekter direkte inspirert av Greengov-resultater samt i de fire byenes klimastrategier der Greengov har hatt betydning.

- New theoretical insights regarding the nuanced roles city leadership take on to co-create with relevant actors, and key contextual factors conditioning an stimulating the cities' leadership - Constructive and critical comments to the cities' climate strategies providing new understanding and priorities - Production of scientific knowledge together with city representative, published in international journal - Understanding of the limitations of city-lab as an instrument and arena for discussion and development of abstract, leadership strategies - Inspiration to new project proposals, three of which received funding - Dissemination of results to students, practitioners and researchers

GREENGOV aims to create new and cutting edge knowledge about the challenges and dilemmas public leaders face in governing the green shift in Oslo, Copenhagen, and Gothenburg. The focus is on political and administrative leadership in networks and co-creation arenas, and how leadership affects the outcomes towards sustainable, low carbon cities. A main hypothesis is that co-creation is facilitated through particular forms of interactive leadership that facilitates learning and innovation in networks to address the complex multiscalar and multiactor challenges involved in promoting the green shift. The main research question is; which leadership strategies and mechanisms can effectively support co-creation, learning and innovation in favour of the green shift? Key governance mechanisms available to political and administrative leaders to this end will be investigated including their management tools, strategies, institutional design and choice of governance mechanisms. To this end, we are interested in how and to what extent cities are capable of creating synergies between institutional layers of hierarchical, market-inspired and network measures that represent diverse leadership strategies. The transdisciplinary research approach is enriched by the use of innovative CityLabs as design experiments to investigate how different leadership interventions influence green co-creation. Lessons on leadership and co-creation will emerge from case-studies and co-creational actions in the cities. GREENGOV will facilitate additional learning through comparison of the Scandinavian city cases with examples from Cape Town. This will provide new insights and learning about co-creational leadership from a different institutional setting. The empirical findings will lead to policy and institutional design lessons.Theoretical contributions will be provided on leadership and co-creation theory. The CityLabs will build co-creational capacity across the cities for a green shift.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning