Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions indoor- and outdoor environments

Alternativ tittel: Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer

Tildelt: kr 8,0 mill.

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling, og strategier for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Målet med dette prosjektet var å utvikle ny kunnskap og å teste ut nye forskningsverktøy som kan bidra til høyere kompetanse i planlegging og utvikling and barnehagers fysiske miljø. Prosjektet undersøkte hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet kan bidra til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse. Målet var å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Prosjektet bestod av 4 faser. I fase 1 ble til sammen 80 barns bruk av de eksisterende miljøene i 8 utvalgte barnehager observert og analysert. I fase 2 er resultatene fra fase 1, samt erfaringer og kunnskap hos deltakende barnehagelærere, landskapsarkitekter og arkitekter, brukt til å utvikle et sett av foreløpige kriterier for optimale inne-/utemiljø i barnehagen. I fase 2 er disse kriteriene videre brukt til å planlegge og gjennomføre intervensjoner i de 8 deltakende barnehagene; endringer i det fysiske inne- og utemiljøet særlig tilpasset hver enkelt barnehages eksisterende miljø og de utfordringene som er avdekket gjennom fase 1. I fase 3 observerte vi igjen barnas bruk av miljøene (etter intervensjonen). Her gjennomførte vi en datainnsamling nøyaktig lik datainnsamlingen i fase 1, også med de samme barna. I denne fasen ble i tillegg barn, styrere, barnehagelærere og assistenter intervjuet omkring deres opplevelse av endringene i miljøet. Når fase 3 var ferdig og alle data var analysert gikk vi i fase 4 hvor vi til slutt brukte kunnskapen fra fase 1 til 3 for å videreutvikle kriteriene for optimale miljø, og utviklet et internettbasert verktøy for utvikling av fysiske miljø i barnehagen. Kunnskapen i dette prosjektet er utviklet i nært og gjensidig samarbeid med barnehagene, og 8 barnehagelærere var medforskere i prosjektet med 10 % stilling. Prosjektet har vært interdisiplinært med forskere og fagfolk fra ulike fagområder; utdanning, pedagogikk, helse, arkitektur og landskapsarkitektur. Kunnskapen/verktøyene er være relevante og nyttige for barnehagesektoren og andre faggrupper som planlegger, utvikler og rehabiliterer barnehager, samt relevante utdanninger (barnehagelærer, arkitekt, landskapsarkitekt). Det publisert 14 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Tre artikler til er under utarbeiding. Det er også publisert en vitenskapelig antologi på norsk, med femten kapitler, hvorav åtte er forskningsbasert og sju er skrevet at medforskere (barnehagelærere) i prosjektet. Vi har også utviklet og lansert en nettressurs for barnehagefeltet, landskapsarkitekter og arkitekter (www.barnehagemiljo.no). Det siste året har vi på denne nettressursen produsert og lagt ut 8 podcastepisoder, 5 webinarer og 5 digistories som kunnskapsformidling til praksisfeltet. Prosjektet avsluttes 1. desember 2021.

The ECEC sector has identified a strong need for research and new competencies regarding the role physical environments have as arenas for children's play, learning and development, and strategies for enhancing these environments. Therefore, the aim of this project is to develop research based knowledge on how children interact with and use the physical environment for play and learning in ECEC institutions, and how this environment contributes to conditions that promote play, learning, psychosocial, and physical health. The aim is also to build competence among important stakeholders and ultimately result in developing principles and practical tools for how to improve ECEC physical environments; Tools that would be applicable for the ECEC sector, the architect and landscape architect sector, ECEC teacher education, ECEC teacher students, architect students and landscape architect students. The project takes the methodological approach of a Design experiment in education, with an iterative design that through four distinct phases that build on each other will build, test, evaluate and calibrate an intervention in ECEC institutions through a close collaboration between researchers and ECEC teachers. The project is also interdisciplinary in the way it includes researchers and professionals from different relevant subjects such as education, pedagogy, health, architecture and landscape architecture.The data collection will take a convergent mixed-method design with repeated measures, where multiple variables are tested, and quantitative and qualitative data are combined. The overarching method is structured observations; including environment analysis, video observations and situational and overview field notes.These data is supplemented by qualitative interviews of ECEC staff and children.The produced knowledge/competence and tools are particularly relevant for stakeholders in the ECEC sector and professionals who develop, design and rehabilitate ECEC institutions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren