Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Opportunities and Challenges for Integrating Sámi Reindeer Herding Traditional Environmental Knowledge in Environmental Governance

Alternativ tittel: Vejola?vuo?at ja hástalusat boazodoalu árbevirola? máhtu vuhtiiváldit luondduháldda?eamis.

Tildelt: kr 3,5 mill.

Arktisk er i rask endring, både når det gjelder, klima, arealbruk og samfunnsøkonomi. De raske endringene medfører behov for forbedrede styrings- og forvaltningssystemer basert på den best tilgjengelige kunnskap. I de senere år har man sett økt anerkjennelse og behov for å integrere urfolks tradisjonelle kunnskap i styringen. Dette er har derimot vist seg utfordrende. Et av de største utfordringene er at tradisjonell kunnskap ikke har der formatet som miljøforvaltningen typisk anvender, da denne kunnskapen er forankret i urfolks forvaltningssystemer. Det er derfor behov for økt kunnskap og forståelse for hvordan tradisjonell kunnskap kan anvendes i miljøforvaltningens styringssystemer. Dette forskningsprosjektet handler om utfordringer og muligheter for å integrere reindriftssamisk tradisjonell kunnskap i styringen av miljøforvaltning i de Nordiske landene. Prosjektet anvender kvalitative metoder som intervjuer og dokument analyse. For å belyse reindriftsamisk tradisjonell kunnskap vil prosjektet arrangere arbeidsseminar med reineiere og forskere i samarbeid med prosjektet RIEVDAN (NFR tildeling #238326). Prosjektet er basert på og i henhold til mål og strategier som er fastsatt av Samisk høgskole og vil gi kunnskapsgrunnlag for et nytt mastergradsprogram i reindriftstudier med en tverrfaglig tilnærming.

-

The Arctic areas are undergoing major changes in climate, land-use and socio-economic conditions. The rate of change suggests the need for improved governance systems capable of navigating society through these changes, based on best available knowledge. Recent years have seen increased recognition of and efforts to improve governance by integrating indigenous peoples tradition knowledge. Yet, such integration has proved challenging. A major challenge is that traditional knowledge is not available or accessible in a format that has been typically applied in environmental governance, as traditional knowledge is primarily rooted in traditional knowledge based management systems. There is thus need for research to improve understanding of how the traditional knowledge based spheres of knowing can be utilized in governance in general, and in environmental governance in particular. This projects addresses this need by studying challenges for integrating the traditional knowledge of Sámi reindeer husbandry in environmental governance in the Nordics. Using qualitative research methods the project will apply focus-group interviews and semi structured interviews in combination with historical archives and document analysis. In order to promote co-production of knowledge - the complementary and joint efforts of developing new knowledge by traditional-knowledge holders and scientists - the project will co-host community based workshop in collaboration with the RIEVDAN project (NFR grant no. #238326) aimed at elaborating and clarifying preliminary findings and to aid further analysis of results. This research project is based on and according to goals and strategies set by Sámi University of Applied Science. The research will contribute knowledge base for a Master-level course in a new Master degree program on sustainable reindeer husbandry to be offered at Sami University of Applied Sciences.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning