Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Alternativ tittel: FINEX: Finansiell ekskludering, islamsk finans og bolig i de nordiske landene

Tildelt: kr 8,0 mill.

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrenter som hører til gamle dager, og at moderne finans faktisk er forenelig med islam. Fra 1970-tallet har det vært en rekke initiativer i den islamske verden for å etablere finansinstitusjoner som følger islamske prinsipper. Noen av disse initiativene finnes blant muslimer i den vestlige verden, men så langt har de ikke hatt stor suksess. I dette forskningsprosjektet har vi undersøkt om, hvordan og i hvilken grad islamske normer om finans stenger noen muslimer ute fra finanstjenester, altså om det fører til finansiell ekskludering. Slik ekskludering kan ha økonomiske konsekvenser, for eksempel at det blir vanskelig å eie egen bolig. Hvis mange muslimer unngår å bruke normale finanstjenester, spesielt hvis de unngår å låne penger for å kjøpe bolig, kan det altså ha viktige konsekvenser fordi det fører til økonomisk ekskludering, men det kan også ha sosiale konsekvenser, som ustabil bosituasjon. Dette forskningsprosjektet brukte både kvantitative og kvalitative metoder for å undersøke sider ved dette temaet. Funnene fra prosjektet er svært mange, og siden de innsamlede data er så rike, dekker funnene en rekke forskjellige spørsmål. Det er umulig å oppsummere alle funnene her, men på det mest overordnede nivå har vi fått bekreftet antagelsen om at en del muslimer opplever finans som et moralsk og religiøst problem og mener at islam legger klare føringer på hva som er rett og galt. Noen muslimer velger helt å unngå å ta lån fra bank fordi de anser det som synd å betale (eller få betalt) renter på penger. Samtidig må vi understreke at en god del muslimer er likegyldige til spørsmål om forholdet mellom religion, moral og finans. Mellom disse ytterpunktene finner vi mange mennesker som tar lån og bruker andre banktjenester, men som samtidig opplever dette som moralsk og sosialt problematisk. Noen forsøker også å ta så lite lån som mulig, og å betale tilbake gjeld så raskt som mulig. Vi finner at i gruppen som helt unngår å ta banklån, oppfatter en stor majoritet det som et problem at de ikke har tilgang til finanstjenester som er i overensstemmelse med islam. I mange av artiklene fra prosjektet utforsker vi erfaringer med manglende tilgang til finans og konsekvenser av dette. Typiske konsekvenser er at man må leie bolig, og at man dermed i mindre grad er i stand til å bygge seg opp økonomisk fordi boligeierskap ofte er nøkkelen til en solid økonomi gjennom et livsløp. En grunnleggende antagelse i samfunnsforskning om innvandring fra muslimske land, er at folk generelt tar til seg verdier i sitt nye hjemland. Det er imidlertid ikke noe i våre data som tyder på at interessen for og oppmerksomheten om islam og finans blir borte med lengre botid eller med høy utdanning. Det er heller ikke slik at menn og kvinner er grunnleggende forskjellige med hensyn til disse spørsmålene. Vi kan imidlertid se forskjeller mellom muslimer etter hvilken landbakgrunn de har hvor somaliere ofte har en strengere forståelse av islams forbud mot renter, enn f.eks. pakistanere eller bosniere. Hvis vi skal komme med en policy-rettet betraktning etter flere års feltarbeid og tolkning av data, kan vi si dette: De institusjoner og personer som bidrar til å forme markedene for finans og bolig i Norden (som f.eks. forretningsbankene, den norske Husbanken, de nasjonale finanstilsynene, store entreprenører og relevante politikere) vet lite eller ingenting om disse problemstillingene, de viser ingen interesse for denne formen for finansiell ekskludering, og de har ingen forståelse for at gruppene vi har studert utgjør en stor potensiell kundegruppe.

Firstly, the project has an impact among Muslim organizations and leaders. These communities have increased their knowledge about the actual extent and impact of Islamic financial norms among Muslims in the West. They have also gained understanding of the obstacles and potentials concerning the creation of financial institutions that comply with Islamic norms. Secondly, the project may have an impact among institution in the financial sector. Most banks in the West are not interested in the issues raised by the project, but a handful realize that our results point to a potential market for a new type of financial product. It is possible that this will result in financial innovation. Thirdly, there are outcomes in the international academic community. This is evident in the fact that a new research project about Muslims and finance was funded by the RCN starting 2021. The broader academic impact will manifest in international research initiatives.

The primary objective of FINEX is to show if, how and to what extent Islamic norms about finance works to exclude a substantial number of Muslims from homeownership in the Nordic countries with the important economic consequences such exclusion might have. FINEX will combine several types of data and methods to demonstrate a mechanism of exclusion that has so far only been hinted at in existing research literature. Thus, FINEX will fill a gap in our knowledge about the economic inclusion of migrants, a gap that is becoming increasingly important partly because the Muslim populations of Europe are growing and partly because the issue of Islamic finance is becoming more important to Muslims. FINEX will use four types of data. 1) it will carry out a limited and targeted survey of three selected immigrant groups (Pakistanis, Somalis and Bosnians) across the four Nordic countries, 2) it will use existing register data from the national statisticial bureaus of the Nordic countries, 3) it will use existing data from Norwegian banks, and 4) it will collect qualitative data through interviews and focus groups in the Nordic countries. Workpackages are organized around the types of data to be used. One workpackage is devoted to bringing the data and their analysis and interpretation together in 7-8 academic articles in peer-reviewed journals and a number of more policy-relevant forms of dissemination. FINEX will involve Muslim communities to a very high degree, both in research design and as user groups. It will also involve banks, financial regulators and politicians in debates about results.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon