Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

Alternativ tittel: Datadeling og bevisstgjøring av brukere

Tildelt: kr 16,0 mill.

I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Disse dataene er overalt og ofte vet vi lite om hva som skjer med disse dataene. Personopplysning og persondata er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hvem har tilgang til disse dataen og hvordan brukes de. Den enkeltes data representerer en verdi for tjenestetilbydere; de ønsker gjerne tilgang til mest mulig data, og med minst mulig begrensninger knyttet til bruken av disse. Prosjektet ønsker å bidra til at det skapes en større bevissthet omkring deling av data, personvern og om hvordan digitale tjenester fungerer. Prosjektet har den engelske tittelen Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere (ALerT). ALerT forsker på menneskers beslutninger ved å bruke metoder fra psykologi og beslutningsteori. Vi bruker serious games, dvs læringsspill om situasjoner hvor vi legger inn opplysninger om oss selv, og gir andre tilgang til disse. Forskningen skal gi øke kunnskapen om valg som vi gjør enten aktivt eller passivt. Vi har i særlig grad vært opptatt av hva det er som kan frembringe refleksjon, dvs at man stanser opp og ikke automatisk deler personopplysninger. I ALerT har vi i siste del av prosjektet brukt et spill som vi har kalt Dark Pattern. Spillet dreier seg om å forstå hva som kan skje med persondata og hvordan disse dataene brukes av firmaer som henter inn, analyser, selger data, og eventuelt misbruker data. ALerT har hatt vanlige brukere av digitale tjenester som målgruppe, men vi har vært særlig interessert i at unge får mer erfaring, en bedre forståelse av hvorfor det ikke alltid er et godt valg å dele personopplysninger. ALerT er støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektpartnerne har vært NTNU, institutt for datateknologi og informatikk, Universitet i Bergen, institutt for psykologi, Forbrukerrådet og Norsk Regnesentral. Prosjektresultater - eksempler: - Forbrukerrådets rapporter * Deceived by design analyserer innstillinger i Facebook, Google og Windows 10. Analysen viser at disse firmaene bruker metoder som får oss som brukere til å dele våre data med dem og deres tredjeparter. * Every Step You Need er påstanden at Google bryter GDPR fordi brukerne ledes (les: villedes) til å si ja til at man overvåkes når man bruker Google sine tjenester. Google bruker mange teknikker til å oppnå dette, blant annet ved å holde tilbake informasjon og gjør tjeneste mindre brukervennlige hvis man velger nei til deling. *Out of Control. How Consumers are Exploited by the Online Advertising Industry. * You can Log Out, but You can Never Leave. How Amazon manipulates consumers to keep them subscribed to Amazon Prime. * Time to ban Surveillance-based Advertising. - NR-rapportene Nordmenn og deling av persondata ved Tjøstheim og Høibø. Rapportene er basert på nasjonale spørreundersøkelser om deling av persondata. Undersøkelsene inneholder blant annet et eksperiment, en samtykke-test. Eksperimentet om samtykke ga flere interessante resultater. Samtykket dreiet seg om å gi tilgang til alle svar fra tidligere undersøkelser, kobling av disse dataene med informasjon og å lage en ny profil om personen. Aftenposten, NRK og en rekke aviser skrev om saken. Både direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon og digitaliseringsminister Nikolai Astrup kommenterte funnene i undersøkelsene. - artikkelen Did App Privacy Improve After the GDPR ved Lothar Fritsch med flere, publisert i IEEE Security & Privacy, November 2019 viser at firmaer har gjort tilpasninger etter at GDPR ble innført. For eksempel ber apper om tillatelse (permissions) til spesifikke formål, og i færre tilfeller om tilgang til å alt, men apper spør i større grad etter tilgang til å bruke sensorer slik som kamera og mikrofon. - artiklen "Predicting personal susceptibility to phishing" viser at CRT (Cognitive Reflection Test) og samtykketesten kan brukes til å predikere hvem som blir lurt av phishing. - artikkel til European Conference on Games Learning om spillet Dark Pattern, et lærings-spill (serious game) for elever i videregående skoler. Spillet er utviklet i samarbeid med Serious Games Interactive, i Danmark. Det er testet med elever på et gymnasium i København, og 4 videregående skoler i Oslo. Prosjektets nettside har mer informasjon: http://www3.nr.no/nb/projects/alert-awareness-learning-tools-data-sharing-everywhere

Forskerne og deltakerne i prosjektet står bak en rekke publikasjoner. Et eksempel er Did App Privacy Improve After the GDPR, i IEEE Security & Privacy som Dr. Lothar Fritsch, Karlstad Universitet, er medforfatter av. Dette er et eksempel på den vitenskapelige formidlingen i prosjektet. Like viktig som vitenskapelig artikler er resultatformidlingen til allmennheten. Forbrukerrådet har utgitt flere publikasjoner som har avslørt hvor lite personvernvennlig praksisen til mange firmaer. Et eksempel er rapporten “Out of Control. How consumers are exploited by the online advertising industry” som blant annet fikk presseomtale i New York Times. Forbrukerrådet ved Finn Myrstad har en rekke ganger vært intervjuet i internasjonal presse. Dette har ført til at flere av de omtalte firmaer i større grad har fulgt GDPR, og gjort endringer for å i vareta personvernet og rettigheter til deres brukere. For å få frem i hvilken grad brukere av digitale tjenester er villig til å gi samtykke til å dele data, og hvem som er mest villig til å dele ble det gjennomført en samtykke-test. Samtykketesten var en del av de nasjonal undersøkelse utført av IPSOS, Pollstat og Norstat. Testen var inspirert av Cambridge Analytica skandalen, en skandale hvor informasjon fra Facebook ble (mis)brukt. Resultatene ble presentert i rapporten «Nordmenn og deling av persondata» og Aftenposten laget en større nyhetssak om funnene. Tittelen på førstesiden 14. oktober 2019 var «Facebook forsøk: En av fire lokket til å gi fra seg persondata.» Denne nyhetssaken ble gjengitt av NTB, i ca 20 aviser. Prosjektleder ble intervjuet i NRKs nyhetssending samme dag. NRKbeta laget dessuten saken «Undersøkelse: 75% av nordmenn vil det skal bli vanskeligere å samle inn persondata» med utgangspunkt i den nasjonale undersøkelsen. Det er viktig å nå både beslutningstakere og allmennheten med forskningsresultater. Kommunaldepartementet har mottatt rapporter fra prosjektet og hatt dialog med prosjektleder om resultatene. Nyhetssaken i Aftenposten ble lagt merke til av mange. Aftenposten intervjuet både daværende sjef for Datatilsynet Bjørn Erik Thon og Digitaliseringsminister Nikolai Astrup blant annet om behovet for regulering og om personvernlovgivningen. Et annet eksempel er Kronikken i Aftenposten «Er spørsmålet om en vaksine skal brukes en kost-nytte avveining» ved prosjektleder Tjøstheim viser hvordan Tversky og Kahneman’s Prospect theory har relevans for å forstå risiko. Denne formen for kunnskapsformidling fra prosjektet andre forskere som primært leser de vitenskapelige publikasjonene. Det internasjonale samarbeidet inkluderer samarbeidet med Serious Games Interactive i København som har utviklet spillet Dark Pattern i sammen med forskere i prosjektet. Spillet er, i prosjektperioden spilt av elever på 5 skoler, men vi antar flere skoler vil bruke spillet etter at prosjektet er avsluttet.

ALerT will develop novel tools that will be used to gain new knowledge about how people make decisions about ubiquitous data, on privacy and sharing of personal information. These tools will help citizens to reflect on their behaviour in actual situations and give consumer councils a tool for guiding consumers of ubiquitous services. We will combine serious game techniques with experimental methods from psychology and decision science. Digital devices, apps and AI-based technology make use of personal data. Taken together, this represents ubiquitous data. ALerT addresses how to increase awareness about the use of these data, and how users can make informed choices and exercise legal rights in this context. An outcome of the project will be the tools for practitioners (ordinary citizens) and tools for researchers and experts. For researchers, ALerT can be used to study and analyse sharing of personal information,. For users, the tools can be used for practising, for feedback and reflection of what happens with their personal data, including possible misuse of information. The interdisciplinary project team includes experts from ICT, serious games techniques, security, privacy, education, psychology and decision science. The outcome of the project will be knowledge about online behavior and insight on how to evoke reflection on personal data in digital environments. As a tangible outcome, a gamification-based tool for assessment of such behavior and for practising purposes will be available for schools, consumer councils, and citizens that contact or use the online services of the consumer council. Through a co-operation of consumer councils, ALerT will receive a strong European perspective.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

IKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorAnvendt forskningDigitalisering og bruk av IKTAndreIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKTLTP3 Fagmiljøer og talenterFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigital sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierInternasjonaliseringDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Innovasjon i stat og kommuneGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerPortefølje Demokrati og global utviklingIKTIKT - Som fag og teknologiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje ForskningssystemetIKT forskningsområdePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje InnovasjonLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologierSamfunnssikkerhet