Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for Sogn og Fjordane

Tildelt: kr 1,3 mill.

EU-nettverk Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) jobber for økt kunnskap om og deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket jobber for et tettere samarbeid mellom regionens forsknings- og utdanningsmiljø, næringsliv og offentlig sektor for flere tverrsektorielle søknader til Horisont 2020 fra Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane fylke har i liten grad vært representert i Horisont 2020 prosjekter, men aktørene fra både næringsliv, offentlig sektor, og forskning har et stort potensial for å delta i EUs rammeprogram. Derfor har EU-nettverket prioritert områder der fylket har særlige fortrinn og utfordringer, der både private og offentlige aktører har interesse og der FoU-miljøene har kompetanse. I første omgang har det vært innen energi, miljø, klima og IT. Gjennom prosjektet er det kartlagt behov hos aktørene i fylket som er aktuelle for deltakelse i Horisont 2020-søknader. Nettverket har arrangert prosjektutviklingskurs og tematiske prosjektverksted for forskningsmiljø og næringsliv i prosjektperioden. EU-nett SFJ bygger på eksisterende kompetanse og erfaring i regionalt FoU-miljø og klyngeorganisasjonene som IT-forum Sogn og Fjordane, Forum for Grønn Energi, Hub for Ocean, Arena Ocean Hyway Cluster, Sunnfjord Utvikling representerer, og inkluderer nye aktører i samarbeidet. Prosjektet har bidratt til å utvikle beste praksis for mobilisering til Horisont 2020 i Sogn og Fjordane ved å utveksle erfaring med andre nettverk, NCP-er og nøkkelaktører i nettverket. EU-nett SFJ har et tett og aktivt samarbeid med de andre virkemiddelaktørene i fylket om FoU-mobilisering. Tett samarbeid med Forskningsrådet sine NCP-er, Sogn og Fjordane fylkeskommune, og Innovasjon Norge Vestland har vært nyttig for en koordinert mobilisering og for å oppnå lærings- og synergieffekter i arbeidet med å mobilisere til deltagelse i Horisont 2020. For å lykkes med internasjonalt FoU-arbeid trengs det blant annet en god prosjektidé, innsats over tid, internasjonalt nettverk, samarbeid med FoU-aktører og kompetanse i egen virksomhet. Deltaking på EU-nett SFJ sine aktiviteter skal gjøre dette arbeidet lettere. Suksesshistorier fra Sogn og Fjordane: https://www.eunett-sfj.eu/new-page-1/

EU nett Sogn og Fjordane har bidratt til at flere aktører fra fylket er i en bedre posisjon til å søke om midler fra EUs forsknings- og innovasjons-program Horisont 2020. Rådgivningen, nettverks-aktivitetene og samarbeidsprosjektene gjennomført i prosjektperiodene forventes å ha gitt økt kunnskap om Horisont 2020- søknadsprosessen og økt kvalitet på innsendte søknader. På sikt vil det og forventes økt suksessrate på innsendte søknader i fylket. Næringslivet vil i større grad se at de og kan ha en viktig rolle i forskningsprosjekter som «case» og for aktuelle bedrifter er det etablert kunnskap om muligheten for å søke SME-instrumentet. For regionen har det stor betydning å få større internasjonale prosjekter med det offentlige og næringslivet involvert. Det gir en mulighet for nye internasjonale samarbeidspartnere innenfor relevante fagfelt. Ved å vise frem suksesshistorier for bedrifter i fylket kan dette gjøre deltagelse mer relevant og aktuelt for flere.

EU-nettverket i Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) vil mobilisere, kvalifisere og øke deltakelse fra næringsliv, offentlige aktører og FoU-miljø i Sogn og Fjordane i H2020 gjennom samarbeid og samhandling i et regionalt nettverk. Nettverket vil prioritere områder der fylket har særlige fortrinn og utfordringer, der både private og offentlige aktører har interesse og der FoU-miljøene har kompetanse. I første omgang vil det være innen energi, miljø, klima og IT. Nettverksmedlemmer vil være både erfarne og mindre erfarne deltagere som har interesse og mål om å delta i EU-prosjekt. Nettverket vil bygge videre på eksisterende kompetanse og erfaring i regionalt FoU-miljø og nettverkssamarbeidet som IT-forum Sogn og Fjordane representerer, og vil inkludere nye aktører i samarbeidet. Nettverket vil i tillegg til møter, konferanser, prosjektverksteder og studieturer for kompetanseheving og prosjektutvikling, benytte digitale løsninger for å spre informasjon og for kommunikasjon. Det skal legges til rette for gode møteplasser, både ved egne arrangementer og ved å koble nettverksaktiviteter til andre arrangementer i fylket, og eventuelt utenfor fylket. Vi ønsker å koble regionale FoU-aktører (institutt og høgskole) tettere mot sluttbrukermiljøer i næringsliv og offentlig sektor, og legge til rette for utvikling av samarbeidsallianser som kan inngå i internasjonale konsortier. EU-nett SFJ vil utvikle beste praksis for mobilisering til H2020 i Sogn og Fjordane ved å utveksle erfaring med andre nettverk, NCP-er samt mellom nøkkelaktører i nettverket. EU-nett SFJ vil koordinere nettverksaktiviteter med andre virkemiddelaktører og ha aktivt samarbeid om gjennomføring av nettverksaktiviteter med andre EU-nettverk og Forskningsrådet sine NCP-er for å oppnå lærings- og synergieffekter i arbeidet med å mobilisere til deltagelse i Horisont 2020.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet