Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

System Work in the Norwegian Educational Psychological Service (EPS): Competencies, Legitimacy and Working Methods

Alternativ tittel: Systemarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Kompetanse, legitimitet og arbeidsmetoder

Tildelt: kr 1,7 mill.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en kommunal støttetjeneste for skoler innen det spesialpedagogiske fagfeltet. Innsatsen har tradisjonelt sett vært individrettet, med fokus på sakkyndige vurderinger av elevers særlige behov. Dette individrettede fokuset er de senere årene blitt erstattet av et mer systemrettet fokus på skolers organisering av inkluderende læringsmiljøer for elever med særlige behov. Det eksisterer imidlertid ingen felles retningslinjer, planer eller en felles forståelse for hvordan PP-rådgivere skal utøve en slik systemrettet rådgiverrolle. Systemfokuset ser også ut til å tape i kampen mot det tradisjonelle individbaserte sakkyndighetsarbeidet. Dette relateres til ulike oppfatninger av hva systemarbeid er, mangel på systemkompetanse og PP-tjenestens svake legitimitet i skoler. Målet med denne studien er å vinne kunnskap om den systemrettede PP-rådgiverrollen, identifisere utfordringer og foreslå en arbeidsmodell som kombinerer systemfokuset med det sakkyndige vurderingsarbeidet. Arbeidsmodellen rettes mot tre ulike hjelpenivåer; vurdering av elevers funksjonsvansker i et systemperspektiv, utvikling av elevers læringsmiljø i samarbeid med lærere og utvikling av skolen som organisasjonssystem i samarbeid med skoleledelse, lærere, foreldre og andre hjelpetjenester. Studien har en tredelt struktur. Utfordringer knyttet til den systemrettede rådgiverrollen danner grunnlaget for utvikling av en forskningsbasert arbeidsmodell som kombinerer systemfokuset med sakkyndighetsarbeidet. Resultater fra testing av modellen legger grunnlaget for implementering i større målestokk. Systemperspektiv på ledelse, organisasjonsutvikling og pedagogisk arbeid vil i tillegg til teori om implementering utgjøre det teoretiske rammeverket. Studien vil ha en eksplorerende design og bruke både kvalitative intervju og q-metodologi. Tre forskningsartikler er planlagt i fagfellevurderte tidsskrift.

-

Systemarbeid er blitt et sentralt begrep i så vel politikk som i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) sin egen bevissthet omkring egne oppgaver og arbeidsmåter. Systemretting av PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid forstås i dette prosjektet som systemarbeid integrert i- og som en del av sakkyndighetsarbeidet. Selv om PP-tjenesten har kunnskaper og legitimitet fra lovverket, er det behov for mer kunnskap om hvordan PP-tjenesten kan være til hjelp for skolene gjennom å systemrette det sakkyndige vurderingsarbeidet. Det finnes imidlertid ingen felles retningslinjer, planer, føringer eller felles forståelse for hvordan PP-rådgivere skal utøve denne systemrettede rådgiverrollen. Denne studien vil forsøke å svare på dette kunnskapsbehovet ved både å undersøke opplevde utfordringer knyttet til systemretting av sakkyndighetsarbeidet og å studere utprøving og implementering av en forskningsbasert arbeidsmodell som utgangspunkt for en mer systematisk og standardisert systemrettet sakkyndighetspraksis. Studien har en tredelt oppbygging: 1) Undersøkelse av PP-rådgiveres, skolelederes og læreres opplevelse av utfordringer ved systemretting av det sakkyndige vurderingsarbeidet. 2) Undersøkelse av utfordringer knyttet til utvikling og utprøving av en arbeidsmodell for bruk i PP-tjenestens systemrettede sakkyndighetsarbeid. 3) Undersøkelse av utfordringer knyttet til implementering av justert arbeidsmodell ved noen PP-kontor. Resultater fra studiens del 1 gir empirisk begrunnelse for utvikling av arbeidsmodell i studiens del 2. Resultater fra utprøving av arbeidsmodellen i studiens del 2 legges så til grunn for undersøkelse av implementering i studiens del 3. Teori om implementering av utdanningspolitiske vedtak vil sammen med systemperspektiver på ledelse og pedagogisk arbeid representere det teoretiske rammeverket. Studien vil ha en eksplorerende design og benytte både kvalitative intervju og q-metodologi. Det planlegges 3 artikler i fagfellevurderte tidsskrift.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune