Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The significance of teachers´ professional learning communities and cooperative learning

Alternativ tittel: Betydningen av læreres læringsfellesskap for bruken av samarbeidslæring i undervisning

Tildelt: kr 1,4 mill.

Betydningen av læreres læringsfellesskap for bruken av samarbeidslæring i undervisning. Samfunnet vårt utvikler seg raskt. Evne til å samarbeide og kommunisere trekkes frem som en sentral kompetanse i møte med det 21.århundre. Elevene vil i fremtidens skole ha behov for å lære seg metoder og strategier for å utføre oppgaver og nå mål sammen, sier Ludvigsen-utvalget i utredningen om fremtidens skole. Flere studier viser til at elever ofte er i undervisningssituasjoner som ikke tilrettelegger for samarbeid med andre, der en mye brukt undervisningsmetode er fagformidling i helklasse, med påfølgende oppgaveløsning. Samarbeidslæring som metode kan være et viktig redskap for å gi eleven metoder og strategier for å utføre oppgaver og nå mål sammen. Samarbeidslæring er undervisningsmetoder som lærere bruker når de skal organisere elevene i små grupper med det formål at elever skal lære gjennom samarbeid og samtidig lære å samarbeide. Det er stor forskningstyngde på effekten av samarbeidslæring og sees blant annet i sammenheng med økte akademiske og sosiale ferdigheter.Forskning viser imidlertid til at samarbeidslæring kan være utfordrende for læreren å ta i bruk i eget klasserom. Prosjektet ønsker å undersøke betydningen av læreres samarbeid om oppstart og bruk av samarbeidslæring i undervisningen, ved at lærere deltar i læringsfelleskap med kollegaer på egen skole. Prosjektet er en intervensjonsstudie der lærere deltar sammen på et workshop i samarbeidslæring, og i etterkant, på team og trinn, samarbeider om hvordan de skal bruke samarbeidslæring i sin undervisning. Hensikten er å undersøke betydningen læreres læringsfelleskap kan ha for oppstart og bruk av samarbeidslæring i undervisningen og hvordan læreres samarbeidslæring påvirker elevenes samarbeidslæring.

Forskningsprosjektet har bidratt til skoleutvikling og profesjonell læring og utvikling for skolen og de lærere som har deltatt i forsknings og utviklingsprosjektet. Dette har igjen bidratt til praksisendring i klasserommet på enheten til å inkludere samarbeidslæring som metode, som videre har støttet elevenes faglige og sosiale læring. Forskningsprosjektet har bidratt til kunnskap om læreres læring og samarbeidslæring, samt hvordan dette virker inn på elevers læring i en norsk kontekst. Studien har også demonstrert hvordan kultivering av tverrfaglige team i skolen kan bidra til å støtte læreres læring og endring av praksis. Forskningsprosjektet har tatt sikte på å bidra på tre nivå; lokal praksis, bidrag til utdanning generelt og til teori/forskning. Forsknings og utviklingsprosjektet brukes nå som bakgrunn i profesjonell utvikling/ forsknings og utviklingsarbeid for å støtte enhetsledere i skolen sin ledelse og læring for læreres og andre ansattes læring.

Prosjektet ?Betydningen av læreres læringsfelleskap i implementeringen av samarbeidslæring for elevenes læringsutbytte? ønsker å undersøke hvilken betydning læreres læringsfelleskap har for implementering av samarbeidslæring som metode i undervisningen og utvikling av praksis gjennom en aksjonsforskningsstudie med et lærerteam og elevbase på ungdomstrinn over to år.Evne til å samarbeide og kommunisere trekkes frem som sentral kompetanse i møte med det 21. århundre, der elevene i fremtidens skole vil ha behov for å lære seg metoder og strategier for å utføre oppgaver og nå mål sammen(Ludvigsen, 2015). Samarbeidslæring som metode kan være et viktig redskap i undervisningen for å gi eleven kompetanse for å møte de utfordringer som et mer komplekst arbeid og samfunnsliv etterspør (Johnson, 2014). Forskning viser til en avstand mellom tiltenkt bruk og faktisk bruk av metoden i undervisning etter opplæring (Sharan ,2010). Det er et behov for mer kunnskap om hvordan samarbeidslæring kan implementeres i undervisning, slik at en sikrer en vedvarende bruk av metoden (Siegel, 2005) og også mer kunnskap hvordan en kan bruke profesjonelle læringsfelleskap (Joliffe, 2015). Prosjektet ønsker å bygge videre på forskning på implementering av samarbeidslæring gjennom aksjonsforskningsprosjektet med å undersøke: Hvilken betydning har læreres læringsfellesskap for implementeringen av samarbeidslæring og utvikling av praksis? Med delspørsmålene: · Hvordan opplever lærere at eget læringsfelleskap påvirker bruken av samarbeidslæring i undervisningen? · Hvordan opplever elevene bruken av samarbeidslæring som metode i undervisningen? · I hvilken grad påvirker elevenes samarbeidslæring, elevenes samarbeidslæring? Kunnskapsproduksjon og datainnsamlingen vil være kvalitative intervju av lærerne i prosjektperioden, fokusgruppeintervju av elever samt observasjoner/opptak av refleksjonsmøter med lærerne underveis i prosjektet.

Aktivitet:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.