Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Systematisk observasjon i pedagogisk forskning - Europeisk workshop om systematisk klasseromsobservasjon.

Tildelt: kr 99 999

Målet med workshopen var å bidra til å styrke kompetansen innen systematisk observasjon i klasserommet. I tillegg ønsket en å bidra til økt kompetanse på sentrale områder innen systematisk observasjon som forskingstilnærming. Ved å invitere både nasjonale og internasjonale forskere til workshopen ønsket en å bygge nettverk av forskere nasjonalt og internasjonalt med tanke på fremtidig prosjektsamarbeid. Det var et mål å samle erfarne forskere og stipendiater i et doktorgradsløp for å dele erfaringer og bygge kompetanse med utgangspunkt i pågående og fremtidige prosjekt. Videre ønsket en å stimulere til metodisk mangfold ved å se systematisk observasjon i kombinasjon med andre datakilder som survey og intervju. Tradisjonelt har det vært få storskala klasseroms studier som bygger på live- eller videoobservasjon. Tilgangen på observasjonsdata har økt med tilgangen på nye og lett tilgjengelige tekniske løsninger. Dette aktualiserer fokus på etiske og forskningsmetodiske problemstillinger. Med dette utgangspunktet er workshopen «Systematic observation in educational research» et initiativ fra flere prosjekt med støtte fra FINNUT og LÆREEFFEKT for å samle ekspertise, dele erfaringer og bygge nettverk mellom forskere i Europa som anvender systematisk observasjon i klasserommet. Workshopen ble gjennomført 26.-27. september 2017 i Stavanger med 35 påmeldte deltakere. Det ble holdt to internasjonale hovedinnlegg (keynotes): Bridget Hamre, CASTL, University of Virginia, og Marja-Kristina Lerkkanen, University of Jyväskylä. Deltakerne ble invitert til å bidra med ulike typer sesjoner som korte faglige innlegg, rundebords drøftinger, poster og Fish bowl dialog. Tematisk berørte sesjonene metodiske problemstillinger for eksempel knyttet til reliabilitet og validitet og til kombinasjon av ulike datakilder. Det ble arrangert et doktorgradskurs i tilknytning til workshopen; DSP 135 «Systematic observation in educational research», som bidro til å gi stipendiatene mulighet for ytterligere fordypning som kan inngå i den obligatoriske opplæringsdelen av studiet. Workshopen ble gjennomført som et samarbeid mellom forskere som har kompetanse innen observasjon med CLASS og som er knyttet til ulike prosjekt finansiert gjennom FINNUT og LÆREEFFEKT. I tillegg inngikk den som del av et uformelt samarbeid mellom flere forskingsmiljø ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo rundt utvikling av kunnskap innen systematisk observasjon.

Tradisjonelt har det vært få storskala klasseromsstudier som bygger på live- eller videoobservasjon.Tilgangen på observasjonsdata har økt med tilgangen på nye og lett tilgjengelige tekniske løsninger. Dette aktualiserer fokus på etiske og forskningsmetodiske problemstillinger. Med dette utgangspunkt er workshopen «Systematic observation in educational research» et initiativ fra flere prosjekt med støtte fra FINNUT og LÆREEFFEKT for å samle ekspertise, dele erfaringer og bygge nettverk mellom forskere i Europa som anvender systematisk observasjon i klasserommet. Workshopen er planlagt gjennomført 26. -27. september 2017 i Stavanger. Det vil være to internasjonale hovedinnlegg (keynotes): Bridget Hamre, CASTL, University of Virginia, og Marja-Kristina Lerkkanen, University of Jyväskylä. Deltakerne blir invitert til å bidra med ulike typer sesjoner som korte faglige innlegg, rundebords drøftinger, poster og Fish bowl dialog. Tematisk vil sesjonene berøre metodiske problemstillinger for eksempel knyttet til reliabilitet og validitet og til kombinasjon av ulike datakilder. Det planlegges et doktorgradskurs i tilknytning til workshopen som kan gi stipendiatene mulighet for ytterligere fordypning som kan inngå i den obligatoriske opplæringsdelen av studiet. Workshopen blir gjennomført som et samarbeid mellom forskere som har kompetanse innen observasjon med CLASS og er knyttet til ulike prosjekt finansiert gjennom FINNUT og LÆREEFFEKT. Prosjektene som inngår er Classroom interaction for enhanced student Learning (CIESL)(p.nr. 238003, 2014-2018), Responsiv undervisning i matematikk på ungdomsskolen.(RespMath) (p.nr. 237942,2014-2018), Teachers as Students (TasS) (2012-2015) og LÆREEFFEKT prosjektet Two Teachers (p.nr. 256197, 2016-2021 ). I tillegg inngår den som del av et uformelt samarbeid mellom flere forskingsmiljø ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo rundt utvikling av kunnskap innen systematisk observasjon.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder