Tilbake til søkeresultatene

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Application for funding of a 10% position as Professor 2 at the University of Oslo for Dr. Meredith Rowe

Alternativ tittel: Barns informasjonssøking: Utvikling og implikasjoner for læring

Tildelt: kr 0,67 mill.

Hensikten med dette UTNAM prosjektet var å dra nytte av Professor Meredith Rowe sin ekspertise om barns språkutvikling, viktige miljøfaktorer som spiller inn, samt konsekvenser av denne utviklingen for barns læring, akademiske forutsetninger og kognitive utvikling. Prosjektet har finansiert en 10% stilling ved Institutt for Spesialpedagogikk (ISP) ved Universitetet i Oslo (UiO), knyttet til prosjektet ?Children?s information seeking: Its development and impacts on learning? (ChInfoSeek; #254974), et ungt forskertalent prosjekt finansiert av FINNUT programmet i Forskningsrådet. Professor Rowe har vært en sentral bidragsyter i dette prosjektet og bidratt til samarbeid av design, analyser og oppskriving av et empirisk bokkapittel om bruk av spørsmål i mor-barn samspill, samt to empiriske artikler hvor vi ser på betydningen av mor-barn samspill for utvikling av barns informasjonsøkingsferdigheter. I tillegg til dette har hun vært bi-veileder sammen med prosjektleder for en PhD stipendiat ved ISP, som har sett på språksamspill mellom barn og deres foreldre på tvers av kontekst, alder og samspillspartner. Dette har innebåret veiledning omkring design, kodearbeid og analyser, oppskriving av to empiriske artikler, samt påbegynnelse av en tredje artikkel og et konferansebidrag. Stillingen har bidratt til økt internasjonalt samarbeid og en gjensidig utveksling av erfaring, ekspertise og mentorering. Professor Rowe har vært invitert til å delta på fagseminarer og forskningsgruppeseminarer ved ISP hvor studenter, vitenskapelig ansatte og eksterne aktører fra andre institusjoner og utdanningssektoren har deltatt. I tillegg har Prosjektleder deltatt på forskergruppemøter, holdt innlegg og gitt innspill på forskningsarbeidet til studenter som veiledes av Professor Rowe under besøk ved Harvard University. Prosjektperioden har fulgt prosjektets planer, med unntak av avlyste reiseplaner grunnet Covid-19, som medførte en mulighet for forlengelse av prosjektet med et ytterligere år. Forskningspraktiske aktiviteter har hovedsakelig vært sentrert rundt følgende punkter: 1) Forskningsbesøk av professor Rowe og hennes PhD student; 2) Besøk av Prosjektleder og et besøk av hennes PhD student i Boston, finansiert av andre stipend fra FINNUT og interne midler fra UiO; 3) Regelmessige prosjektmøter under besøk i Oslo og Boston, samt digitale møter og e-post korrespondanser mellom Professor Rowe, Prosjektleder og deres studenter; 4) Samarbeid på arbeid med hele prosessen av et publisert empirisk bokkapittel, samt to empiriske artikler, hvorav den ene er under vurdering og den andre er i ferdigstillingsprosessen; 5) Sam-veiledning av en norsk doktorgradsstipendiat ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, med jevnlige digitale og fysiske veiledningsmøter; 6) Samarbeid i planleggingen, design og oppskriving av 2 vitenskapelige artikler hvor felles PhD kandidat er førsteforfatter, som også resulterte i medforfatterskap på et konferansebidrag; samt 7) Bidrag til planlegging og gjennomføring av et åpent forskningsseminar ved UiO, og to digitale forskningsseminar med forskningsgruppen ComPros på Institutt for Spesialpedagogikk, UiO, hvor Professor Rowe kommenterte på pågående vitenskapelige arbeider til juniormedlemmer i forskergruppen. I tillegg har hennes PhD student holdt to foredrag ved UiO, hvorav et på et fysisk seminar og et digitalt foredrag for forskergruppen ComPros. Vi forventer at prosjektet vil bidra til kunnskap om tidlig utvikling av funksjonelle læringsprosesser som er overførbare på tvers av kontekster og om hvordan det tidlige samspillet i familien kan bidra til viktige læringsprosesser som har betydning for barnets språkutvikling og videre læring. Slik kunnskap vil være relevant for utforming av praktiske og politiske tiltak rettet mot overganger i barns utdanningsløp, spesielt for barn i sosial risiko.

Prosjektet har bidratt til flere endringer. Først, har Professor Rowes faglige innspill fremmet kvaliteten på det vitenskapelige arbeidet til prosjektleder, studenter og medlemmer av forskergruppen ved UiO. Så, har hun bidratt til å øke kunnskapen om barns språkutvikling og læring generelt, gjennom foredrag på åpne faglige seminarer hvor også eksterne aktører fra det norske praksisfeltet og politisk utdanningssektor har deltatt. Til slutt, har prosjektet medvirket til økt internasjonalt forskningssamarbeid. Forskere og studenter fra Norge har dratt veksel på Professor Rowes ekspertise og nettverk, og nye relasjoner har blitt formet med potensiale for videre samarbeid. I tillegg, har det vært kunnskapsutveksling om den norske kontekst og nye forskningsdesign. En mulig langsiktig følge av prosjektet, er en gradvis endring av ekspertisen innenfor språk- og læringsfeltet i Norge, som over tid kan forme og endre praksis og utdanningspolitiske strategier rettet mot foreldre og barn.

A 10% position as Professor 2 for three years at the University of Oslo for Dr. Rowe would make a substantial contribution to the quality of the research on early language and learning at the Department of Special Needs Education (ISP) and the Faculty of Educational Sciences at the University of Oslo. Dr. Rowe has, through her research on relations between early communicative environments and children's language, cognitive and literacy development, using longitudinal, quantitative, observational, and intervention methods and designs, made significant contributions to the fields of Early Education and Child Development. This, together with her experience with labs, teaching, supervision and international collaborations, will strengthen the research on early learning processes and development and the quality level of quantitative analyses of observed interactions at ISP. More specifically, through a 10% position at ISP Dr. Rowe would: a) Collaborate and advise on advanced observational and longitudinal analyses and writing of scientific papers on the role of early experiences for children's development of language and learning strategies. b) Support in advising a PhD student(s), who works on topics that relates to Dr. Rowe's program of research. c) Strengthen and expand the already established scientific connections and contact between researchers across our institutions. It is anticipated that these contributions will advance the quality of the research at both ISP and the Faculty, and thus the impact that this research will have in the field internationally. It is also expected that her position will assist in the graduate advising at ISP, which potentially can have an impact on the national level of future research and practice within the field as well.

Budsjettformål:

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Finansieringskilder