Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Alternativ tittel: Det norske Klebsiella pneumoniae nettverket

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

271879

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Geografi:

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre viktigste antibiotikatyper (multiresistent). Infeksjoner forårsaket av multiresistent K. pneumoniae kan være svært utfordrende, og i noen tilfeller umulige, å behandle. Denne bakterien har forårsaket flere utbrudd i norske sykehus i senere år, inkludert ved nyfødtintensiv avdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. K. pneumoniae blir først og fremst sett på som en sykehusbakterie, men den kan finnes overalt i miljøet også utenfor sykehus, inkludert i tarmfloraen til både mennesker og dyr. K. pneumoniae er ikke inkludert i nasjonale overvåkningsprogram som omfatter matproduksjonskjeden. Vi har derfor lite kunnskap om hvorvidt denne bakterien overføres, direkte eller indirekte via mat, fra dyr til mennesker. Forekomsten av K. pneumoniae i normalfloraen til dyr og mennesker, samt muligheten for matbåren smitte av K. pneumoniae, bør derfor bli nærmere undersøkt. I et folkehelse- og matsikkerhetsperspektiv vil kunnskap om denne bakteriens reservoarer og mulige transmisjonsveier være viktig for å kunne begrense dens utbredelse. Partnerne i NOR-KLEB-NET representerer ulike fagfelt, inkludert human- og veterinærmedisin, miljø- og matsektoren. NOR-KLEB-NET muliggjør forskningssamarbeid på tvers av flere sektorer og i samarbeid med internasjonalt ledende forskere. NOR-KLEB-NET vil fortsette å fokusere på utvikling og spredning av AMR hos K. pneumoniae sett fra et «One Health» perspektiv. Dette omfatter bakteriens evne til å kolonisere og spre seg mellom dyr, miljø og mennesker ? samt evnen til å forårsake alvorlige infeksjoner som kan være vanskelige å behandle både hos dyr og mennesker.

The proposed multidisciplinary network (NOR-KLEB-NET) will consist of leading national scientists in the fields of human and veterinary microbiology and medicine, environmental microbiology, food safety, and AMR-surveillance in order to study the role of AMR in K. pneumoniae in a One Health perspective. Partners of NOR-KLEB-NET, including their respective research groups and collaborators, will contribute with expertise and knowledge concerning basic microbiology, epidemiology, surveillance, carriage, infection, virulence, and AMR in this pathogen in different environmental niches (humans, animals, food, and environment). The network will enable large comparative genomic studies and surveillance of K. pneumoniae isolated from different environmental niches in order to elucidate potential crosstalk between niches. In terms of public health and food safety, the suggested network will initiate and support studies addressing K. pneumoniae in terms of zoonotic transmission and infection. Such knowledge is fundamental in our approaches to elucidate transmission lines between reservoirs and containment of this important pathogen. Establishment of NOR-KLEB-NET should result in increased national and international collaboration and applications for national (e.g. BEDREHELSE, BIONÆR, MILJØFORSK and BIOTEK2021) and international research funding (e.g. Horizon 2020, JPI-AMR, Wellcome trust and the NIH).

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet