Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Alternativ tittel: Interorganisatorisk koordinering av storskala redningsoperasjoner i komplekse omgivelser

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

271943

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserer på koordineringsutfordringer knyttet til store redningsaksjoner på sjø og land. Blant de største utfordringene i slike operasjoner er samhandling mellom personell og bruk av utstyr fra mange forskjellige bedrifter, offentlige institusjoner og organisasjoner, inkludert frivillige grupper. I store redningsaksjoner kan det også bli nødvendig med støtte fra andre land, såkalt vertsnasjonsstøtte, som kan gi ytterligere utfordringer når det gjelder koordinering av samarbeidet. I dette prosjektet skal en bidra med kunnskap om hvordan aktører med forskjellig bakgrunn samvirker i sammensatte redningsoperasjoner, ulike ledelsesverktøy og hva slags kompetanse som kreves i ledelsen av denne type operasjoner. Et eksempel her er Viking Sky-hendelsen, der et stort cruiseskip fikk motorstopp og holdt på å drive på land på vestkysten i Norge. Evakueringen av skipet krevde et tett samspill av mange aktører både på sjøen, i land og i luften. Dette inkluderte også flere kommuner og et stort antall frivillige. I prosjektet analyseres ulike tilnærminger innen beredskapledelsesforskning og kompetanseutvikling. Vi ser nærmere på behovet for kompetanse blant nøkkelpersonell på ulike beslutningsnivå, blant annet knyttet til roller og ansvarsfordeling, organisering og informasjonsflyt. I MAREC- prosjektet gjøres studier av redningsaksjoner og øvelser i seks land. Tre norske universiteter og forskningsinstitusjoner deltar i prosjektet, samt universiteter fra Danmark, Russland, Canada, Sverige og Island. MAREC-prosjektet ledes av Handelshøgskolen, Nord Universitet, Norge. I prosjektet har det vært jobbet med analyser av ulike struktureringsmekanismer i beredskapsorganisasjonene, der en særlig har tatt for seg ELS - Enhetlig ledelsessystem (engelsk: incident command system). Prosjektet har vært opptatt av hvordan en kan skape nødvendig fleksibilitet i denne type organisasjonsoppsett gjennom situasjons og konteksttilpasset rolle-omfordeling og autoritetsflytting. Store øvelser med omfattende støtte fra andre nasjoner som Øvelse Barents Rescue viser at koordineringen på taktisk og operativt nivå fordrer organisatoriske tilpasninger. Det har vært gjort tester av ulike rolleoppsett med studenter i simulatorlaboratoriet NORDLAB, der en har sett på rollesammensetning og hierarkisk styring i søk og redningsøvelser kontra oljevernaksjoner. Resultatene her viser at operasjoner til sjøs krever en spesielt tilpasset organisasjon der frivillige fartøy og deres ledelse må følges opp med styrket kapasitet på operasjonelt og strategisk nivå.

The MAREC project studies inter-organizational coordination of mass rescue operations in environments characterized by high complexity. The project aims at improving the knowledge on emergency preparedness policy framework, coordinative roles and mechanisms of the rescue services and information strategies to ensure situational awareness and collective sense making among emergency response actors. We address inter-organizational and inter-jurisdictional coordination challenges in the operational context of high complexity and the managerial challenges of joint operations. The empirical setting is mass rescue operations at sea and land, with a broad range of emergency response actors, including volunteers. The coordination of the volunteers group is especially highlighted in this project, representing both an asset and additional coordination challenges. The volunteers group may have different organizational system and professional background, yet it has to be an integral part of the mass rescue response. Theoretically, we build upon and contribute to management theory, emphasizing generic managerial roles and coordination processes, organizational theory on structuring mechanisms, and institutional theory in targeting environments where a large number of aspects regarding stakeholders have to be considered. The four working packages focus on (1) The Policy framework for mass rescue response including international agreements; (2) Incident command in mass rescue operations, emphasising managerial roles and structuring mechanisms; (3) Information sharing and situational awareness among different actors in mass rescue incident command; and (4) Dissemination of results oriented at publishing of scientific articles, as well as developing concepts for education and training of key personnel and recommendations for emergency agencies and educational institutions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko