Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for bedre tjenester - betydning av kompetansesatsing rettet mot ansatte som møter brukere som kan være truende og voldelige

Alternativ tittel: Competence to improve services: the impact of strategic competence-development on encounters with threatening or violent service-users

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

272184

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser er oftere å finne på statistikker over ofre for vold og trusler, enn blant utøvere. Likevel blir ansatte som jobber med denne brukergruppen tidvis utsatt for vold og trusler i forbindelse med sin tjenesteutøvelse. Konsekvensene av dette kan være svært negative for den ansatte, men brukeren vil også oppleve negative konsekvenser. Vi ser ofte at tjenestetilbudet til brukeren forringes og at kontinuiteten i oppfølgingen svekkes etter slike hendelser. Undersøkelser har vist at ansatte etterspør mer kompetanse for bedre å kunne forebygge og håndtere uønskede hendelser. For å øke kompetansen blant ansatte og sikre kvaliteten på tjenestene til brukerne, har Helseetaten i Oslo kommune siden 2010 drevet systematiske kompetansetiltak rettet mot ansatte som utøver sitt arbeid i brukernes hjem. I underkant av 3500 personer har til nå deltatt på de ulike kompetansetiltakene. Formålet med dette forskningsprosjektet er å utforske hvorvidt kompetansetiltakene bidrar til endringer av tjenestene for mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Problemstillingene belyses gjennom å samle inn intervjudata fra deltakere på ulike kurstilbud i regi av Helseetaten og ledere av tjenester i bydelene som jobber ambulant og i brukernes hjem som har hatt deltakere på disse kurs- og kompetansetiltakene. Fokuset i dette forskningsprosjektet er på ansattes og lederes erfaringer med og forståelse av kompetansetiltakenes betydning for egen og tjenestestedets praksiser overfor brukergruppen. Vi søker med dette forskningsprosjektet å utvikle og integrere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om kompetanseutvikling i kommunale tjenester, og gjøre denne nyttig for fremtidig tjeneste- og kompetanseutvikling innen praksisfeltet.

Forskningsprosjektet søker å etablere kunnskap om hvordan deltakere og deres ledere vurderer praktisk nytte og utvikling av egen kompetanse etter, deltakelse på Helseetatens ulike kompetansetiltak om forebygging og håndtering av vold og trusler. Kompetansetiltakene omfatter generelle kurs rettet mot ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester rettet mot brukere med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, samt spesialiserte kurs, seminarer og videreutdanninger til ressurspersoner i tjenestene. Kompetansetilbudene gis også til spesialisthelsetjenesten i Oslo. Målgruppen for prosjektet er ansatte i Oslo kommune som arbeider i hjemmebaserte tjenester for mennesker med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelproblematikk. Prosjektet er gitt et kvalitativt deskriptivt eksplorativt design. Det vil i tillegg bli samlet inn demografiske bakgrunnsvariabler fra deltakerne. Formålet med denne enkle metodetrianguleringen er å kunne benytte et bredt sammensatt datasett i analysen, og beskrive evt. sammenhenger og mønster i datamaterialet. Forskningsprosjektet søker med dette også å utvide det forskningsbaserte grunnlaget for hva som er virkningene av kurs-og kompetansetiltak i regi av kommuner. Perspektiver vedrørende samhandling med spesialisthelsetjenesten, vil også bli inkludert, for å undersøke eventuelle samhandlingseffekter av økt felles forståelse og kunnskapsgrunnlag om vold og trusler mot ansatte. De organisasjonsmessige effektene av kompetansetiltakene vil videre bli forsøkt belyst gjennom å inkludere ledere av tjenestene i bydelene som informanter. Forskningsspørsmålene vil bli søkt belyst gjennom individuelle intervjuer av deltakere på generelle kurs (før og etter kurs), to-stegs fokusgruppeintervjuer av ressurspersoner og to-stegs fokusgruppeintervjuer av ledere av hjemmebaserte bydelstjenester som har deltatt i kompetansetiltakene. Fokuset i intervjuene vil være på deltakernes vurderinger av betydning for egen praksis.

Aktivitet:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.