Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Alternativ tittel: Developing a model for project evaluation and learning in large public investment projects focusing on hospital projects

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

272377

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Investeringar og drift av helsetenester utgjer ein betydeleg del av det norske statsbudsjettet generelt, og av sjukehus og spesialisthelsetenester spesielt. Fram mot 2019 skal det investerast over 24 mrd. kroner i sjukehusbygg i Noreg. Det er høgt etterslep på statleg eigde helsebygg, og vi treng snu denne trenden m.a. gjennom læring mellom prosjekt. Investeringsprosjekta er kostnadskrevjande i seg sjølv og har ringverknader for samfunnsutviklinga. Sjukehusplanlegging krev også at ein mobiliserer store delar av sjukehusorganisasjonen direkte i arbeidet for å sikre involvering og fagleg forankring. Det er eit stort potensiale for å lære av kvarandre i slike prosjekt, både mellom ulike sjukehusprosjekt og mellom desse og tilsvarande prosjekt i andre statlege sektorar, som t.d. samferdsel. Å kunne slå fast om eit prosjekt er vellukka, eller vil lukkast når det er gjennomført, gjerast på ein systematisk måte gjennom evaluering. Det finst lite systematisk og metodisk arbeid på evaluering av store statlege investeringsprosjekt, særskilt innan helsesektoren. Doktorgradsprosjektet ynskjer å utvikle ein modell for evaluering i store statlege investeringsprosjekt med hovudvekt på helsesektoren. Prosjekt kan teoretisk evaluerast i tre ulike perspektiv: korleis prosjektet har levert i høve til tid, kostnader og kvalitet; korleis nytten er for brukarane; og korleis den samfunnsmessige effekten er. Gjennom arbeidet med doktorgraden vil ein også freiste å utvikle gode indikatorar for å måle kor godt prosjektet presterer.

Investeringar og drift av helsetenester utgjer ein betydeleg del av det norske statsbudsjettet generelt, og av sjukehus og spesialisthelsetenester spesielt. Fram mot 2019 skal det investerast over 24 mrd. kroner i sjukehusbygg i Noreg. Investeringsprosjekta er kostnadskrevjande i seg sjølv og har ringverknader for samfunnsutviklinga. Sjukehusplanlegging krev også at ein mobiliserer store delar av organisasjonen direkte i arbeidet for å sikre involvering og fagleg forankring. Det eit er stort potensiale for å lære av kvarandre i slike prosjekt, både mellom ulike sjukehusprosjekt og mellom desse og tilsvarande prosjekt i andre statlege sektorar. Styringsdialogen mellom departement og helseføretak stiller også krav om evaluering av prosjekt for å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det finst lite systematisk og metodisk arbeid på evaluering av store statlege investeringsprosjekt, særskilt innan helsesektoren. Doktorgradsprosjektet ynskjer å utvikle ein modell for evaluering i store statlege investeringsprosjekt med hovudvekt på helsesektoren, både i operasjonelt, taktisk og strategisk perspektiv, og utvikle eigna indikatorar for prestasjonsmåling og effektvurdering. Samanlikning med andre statlege sektorar vil også vere verdifullt med tanke på erfaringsoverføring og læring, då desse er underlagt Statens prosjektstyringsmodell og har hatt erfaring med tidlegfaseplanlegging og kvalitetssikringsordningar (KS) over lenger tid enn helsesektoren. I 2012 vedtok Helse Møre og Romsdal oppstart av tidlegfasen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Prosjektet har gått gjennom idéfase og konseptfase, og er inne i forprosjektet, og vil fungere som hovudcase i doktorgradsarbeidet i tillegg til andre sjukehusprosjekt under planlegging eller som er gjennomførte seinare år. Arbeidet fordrar også å styrke kompetansen rundt prosjektleiing, prosjektorganisering og prosjektstyring generelt i helsesektoren.

Aktivitet:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.