Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi (2017-2020)

Tildelt: kr 5,5 mill.

Magnus Askeland: Arbeidet har tatt forskningen et steg videre ved å kombinere disse tiltakene for å se på vekselvirkningene mellom marked og tariffer, og hvordan dette påvirker helheten, sier Sintef-forsker og stipendiat Magnus Askeland. Ved å etablere slike mekanismer er det mulig å redusere kostnaden for alle som bruker strøm ved at det i større grad lønner seg for alle de involverte å handle i tråd med det beste for hele området, noe som gjør at de fleksible ressursene som finnes der kan driftes på en bedre måte. Vi har identifisert samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til handelsmekanismer i kombinasjon med effektbaserte tariffer, gjennom at man kan få en bedre utnyttelse av lokale ressurser og redusert behov for oppgradering av kraftnettet, forklarer Askeland. Per Aaslid: Arbeidet har vist viktigheten av å ta detaljerte begrensninger og egenskaper i teknologier som vind, sol og batterier med i systemdriften. Først da vil man få resulater som gir kundskap om hvordan lokale kraftystem kan driftes og hvordan prisdannelsen i systemer med mye fornybar kraft produksjon vil foregå. Resultatene av arbeidet viser viktigheten av å inkludere usikkerhet i kortsiktig driftsplanlegging av lokale kraftsystem, samt å ta hensyn til degenereringsprosessene i batterier for å utnytte lokale batteri best mulig.

Prosjektet har bidratt til forskerutdanning av to dyktige forskere som nå har fulle stillinger hos SINTEF Energi. Prosjektet har dermed bidratt til varig kompetansebygging i instituttet og arbeidet tas videre i nye prosjektforslag. I tillegg har prosjektet lagt til rette for reelt forskingssamarbeid mellom instituttet og NTNU via den felles gjennomføringen av prosjektet. Det arbeide som Prosjektleder kjenner best, nemlig arbeidet til Per Aaslid er relatert til en felles KSP søknad mellom NTNU - SINTEF og Statnett og inngår som bakgrunn i samarbeid mellom FME HydroCen og DoE HydroWires programmet i forprosjektet HydroFy om fremtidens marketdesign.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder