Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2017-2020) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Tildelt: kr 21,0 mill.

Maria Suong Tjønnes: "Stress ved simuleringsbasert opplæring av teknisk kirurgiske ferdigheter". Formålet med PhD.-prosjektet er å øke kunnskapen om stressresponser og stressnivå ved simuleringsbasert opplæring av teknisk kirurgiske ferdigheter hos LIS-leger innen laparoskopisk kirurgi. Eivind Bøhn: "Reinforcement Learning for Optimization of Nonlinear and Predictive Control". Kontroll av svært ulineære systemer med begrensninger på beregningkraft er høyst utfordrende for tradisjonelle kunnskapsbaserte kontrollmetoder. Autonome droner er nøyaktig et slikt system, og prosjektet foreslår og demonstrerer derfor en fullt data-dreven kontrollmetode som er konkurransedyktig med tradisjonelle state-of-the-art autopiloter. For kontrollmetoder basert på planlegging har prosjektet utviklet metoder for å lære når det er hensiktmessig å replanlegge samt hvor langt inn i fremtiden man skal planlegge, slik at beregningskompleksiteten av kontrollsystemet automatisk tilpasses anvendelsen. Geir Langelandsvik: Forskning og utvikling tilknyttet additiv tilvirkning ("3D-printing") av metaller har opplevd en rivende utvikling det siste tiåret. Muligheten for å skape strukturer med intelligent design med bedre egenskaper er en av hovedårsakene til at additiv tilvirkning øker i popularitet. Additiv tilvirkning med sveisebue (WAAM) baserer seg på velkjent sveiseteknologi for å lagvis bygge strukturer. WAAM-prosessen har egenskaper som gjør den anvendelig til mange industrielle bruk, og kan lage komponenter i mange metaller, deriblant aluminium. Et mål for å videreutvikle WAAM-prosessen er å skape et sammenligningsgrunnlag mot etablerte formingsprosesser som smiing, maskinering og støping. Det mangler studier som undersøker kvaliteten til WAAM-komponenter sammenlignet med støpt materiale. Dette arbeidet har derfor tatt sikte på å sammenligne WAAM mot to etablerte støpemetoder, nemlig støping i stålform og støping i sandform. Basert på funnene fra sammenligningsstudien kom det frem at en finere mikrostruktur er avgjørende for å oppnå forbedrede egenskaper i additivt tilvirket aluminium. Disse egenskapene henger sammen med kornstrukturen og kornstørrelsen. Kornforfining av aluminium i WAAM kan også hindre dannelsen av størknesprekker som er et stort problem for mange aluminiumslegeringer. På denne måten kan man åpne opp for nye legeringer for WAAM, med enda bedre egenskaper enn det som oppnås i dag. Åse Lekang Sørensen:"Potensialet for energifleksibilitet i norske borettslag og sameier". Det er ønskelig å kunne styre energi og effekt på nabolagsnivå, for å oppnå ulike energi- og klimamål. Eksempler på slike mål er bedre utnyttelse av energi produsert lokalt, mer effektiv energibruk, reduksjon av effekttopper, energifleksibilitet tilgjengeliggjort for nettselskapet, redusert behov for nett-oppgraderinger, og/eller reduksjon av klimagassutslipp. Åse Lekang Sørensen har fokus på borettslag og sameier i sin PhD-studie, og hvorvidt disse kan være energifleksible. Rundt 30% av Norges befolkning bor i boligblokker og rekkehus. Hun analyserer energidata fra blant annet Risvollan borettslag i Trondheim, med over 1000 leiligheter. Arbeidet har et spesielt fokus på elbillading, da dette er en energibruk med et antatt stort potensial for energifleksibilitet. Pål Vegar Johnsen: "Explainability and validity of statistical methods for genome-wide association studies: Extending Shapley-based explanation methods and adapting saddlepoint approximations." Forklarbare metoder (explainable AI) for å evaluere viktige varianter i genomet med tanke på sykdommer hvor metodikken er genome-wide association studies (GWAS). Forbedrede metoder av approksimasjon av scoretest-observatoren gjennom saddelpunktapproksimasjon. Frida Sveen Hempel: "Na-dynamics and local structure in layered oxides for solid-state electrolytes". This PhD project is about the synthesis and advanced characterization of Na2Zn2TeO6 materials and its Ga and Sb-substituted derivatives. These materials are promising candidates as solid-state electrolytes in future solid state batteries, and with Ga/Sb-substitutions the Na-content and dynamics can be tuned for optimum performance. The local Na-structure and dynamics are investigated through both experimental techniques, such as NMR and total scattering XRD, and through DFT modelling. This combination characterize effects such as the phase stability, the substitution mechanism and the mechanism of improved in ionic conductivity.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren