Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NERSC (2017-2020)

Tildelt: kr 3,4 mill.

Globalt havnivåendringer er en sentral indikator på et varmere klima. Havnivået er en viktig indikator overvåke tilstanden til jordens klima og endringer i ulike komponenter av klimasystemet, som for eks. Temperaturøkningen i havet og smelting av landis og isbreer. Klimaprojeksjoner viser at det midlere globale havnivået vil stige, og til og med akselerere, i løpet av den siste halvdelen av dette århundret. Endringer i det globale havnivået vil påvirke kystområdene og infrastruktur, og vil forårsake tap av liv og betydelig økonomisk skade. Lokale havnivå variasjoner kan imidlertid avvike betydelig fra det globale gjennomsnittet. Derfor er det nødvendig å gjennomføre regionale havnivåstudier for å vurdere sårbarheten til kystområdene for fremtidige havnivåendringer og for å vurdere optimale tilpasningstiltak . Tiltakene kan for eksempel bidra til å redusere sannsynligheten for oversvømmelser og stormflo, kysterosjon og inntrenging av saltvann. Regionale havnivåstudier gir mer pålitelige estimat av fremtidige havnivåeendringer og økt kunnskap om mekanismene for regionale havnivåvariasjoner. Havnivået består av en sterisk og manometrisk komponent, i tillegg til meteorologiske variasjoner (stormflo). Steriske havnivåvariasjoner skyldes endringer i havets temperatur og saltholdighet som forårsaker termisk ekspansjon eller sammentrekning av vannet. Manometriske havnivåvariasjoner skyldes globale og lokale endringer i havets masse, som igjen følger av omfordelingen av vann i havet eller fra utvekslingen av vann mellom havet, atmosfæren og land, for eksempel gjennom avsmelting av landis. I dette institutt stipendiat studiet initiert av Nansensenteret har vi fokusert på havnivåvariasjoner i Nord-Europa og spesielt langs kysten av Norge. Med en steinete kyst er Norge lite påvirket av kysterosjon. De fleste store norske byer ligger imidlertid ved havnivå og har gjennomgått en betydelig byutvikling de siste årene, spesielt langs vannkanten. Økt kunnskap om havnivåendringer vil være nyttig for kystsoneplanlegging. I denne studien har vi anvendt satellittbasert radar altimetri og gravimetri til å bedre kunnskapen om endringere i havnivået langs norskekysten. Altimetri måler havnivået fra verdensrommet, mens gravimetri måler jordens tygdefelt og det bidrag til havnivået. Begge disse satelittebaserte observasjonsteknikkene har revolusjonert havnivåstudier og gir kontinuerlige og globale observasjoner av store deler av verdenshavene, i områder som tidligere var lite tilgjengelige for feltobservasjoner. Forståelsen av variasjoner i havnivået har størst samfunnsmessig betydning i de kystnære områder, de samme områder hvor kvaliteten på satellittobservasjonene er dårligere på grunn av interferens fra land. Denne studien av altimetri og gravimetri gir oppmuntrende resultater. Resultatene basert på satellittdata viser generelt god overensstemmelse med de som er hentet fra de oseanografiske målestasjonene langs kysten av Norge. Studien demonstrerer videre den gode kvaliteten på satellitt altimetri og gravimetri i regionen, og de metodiske framskritt som er gjort for å korrigere denne type satellitt målinger for effekter i kystnære områder. Studien bekrefter også den gode kvaliteten som er på vannstandsobservasjonene langs norskekysten. Det også er behov for økt forskning innen og bruk av integrerte anvendelser av satellitt observasjoner for regionale havnivåstudier, siden det fortsatt er forskjeller mellom felt og satelttmplingeneger av trendene in havnivåendringer. For det andre viser resultatene våre at satellittgravimetri fanger opp år-til-år variasjoner havnivåendringene langs kysten av Norge bedre enn de eksisterende felt målinger. Satellittgravimetri kan være nyttig for å forstå prosessene som påvirker for havnivåvariasjoner langs norskekysten. Sist, men ikke minst, viser studien at satellitt altimetri og gravimetri kan brukes til å kartlegge havnivåvariasjoner i kystområder på andre deler av kloden. Dette vil har stor betydning for områder hvor det er mangelfullt eller fravær av regulære vannstandsmålinger, slik som kysten av Afrika. I disse områdene vil tilsvarende analyser for økt kunnskap om lokale havnivåendinger være nyttig.

Prosjektet kan gi bedre kunnskap om fremtidig havnivåstigning langs Norske kyster. Den bidrar til NERSC strategi å være en konkurransedyktig aktør i fjernmåling av havnivå i Europa. Prosjektet blir fulgt opp av en strategisk prosjekt fra Bjerkessenteret for klimadynamikk.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder