Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research) (Klima og miljø) (2017-2020)

Tildelt: kr 3,5 mill.

Tidlig kjønnsmodning er uønsket i oppdrett på grunn av økende kostnader og økende velferdsutfordringer hos laks. Imidlertid kan nye produksjonsstrategier, herunder produksjon av stor postsmolt i resirkuleringsanlegg (RAS), bidra til å forsterke denne utfordringen. I dette prosjektet har kandidat Enrique Pino Martinez studert hvordan sentrale produksjonsparametre som benyttes for å øke tilvekst hos postsmolt (vanntemperatur, fotoperiode, fôrregime) bidrar til økt modning hos hannfisk. I prosjektperioden har kandidaten gjennomført tre forsøk med fokus på intensiv produksjon av postsmolt i ferskvann. I forsøk 1 kartla Pino Martinez effekten av lysrytme (konstant lys eller bruk av av "vintersignal") på tidlig modning i kommersielt RAS-anlegg. I forsøk 2 studerte Pino Martinez de kombinerte effektene av ulike temperaturer (8, 12,5 eller 18°C) og fôrrasjoner (full eller 67 % rasjon), denne gangen i liten skala. Til slutt, i forsøk 3, undersøkte Pino Martinez hvordan ulik temperatur (12,5 og 15°C) og lysrytme (konstant lys eller bruk av "vintersignal") bidro til økt modning hos hannfisk. I alle forsøk ble tilvekst, testis utvikling, endokrine og fysiologiske indikatorer på modning og smoltifisering kartlagt. Resultatene viste at høy vanntemperatur (18 og 15°C) initierte tidlig modning. Responsen var kontrollert av en tidlig stimulering av fiskens reproduksjonsakse, kombinert med økende energiakkumulering. Endret lysrytme fungerte som et miljøsignal for å synkronisere og å initiere modningsprosessen. Fôrregime hadde imidlertid mindre innvirkning ved høy temperatur, men påvirket modningsprosesen i større grad ved 12,5°C. Kombinasjonen høy temperatur og modning påvirket smoltutvikling negativt. Det ble ikke registrert modnende fisk ved lav temperatur (8°C) og alle gjennomgikk en normal smoltutvikling. Kort oppsummert viser resultatene at bruk av høy temperatur- og lysrytmemanipulering bidrar til økt risiko for postsmoltmodning og suboptimal utvikling av sjøvannstoleranse.

Prosjektet har bidratt til endringer i produksjon av settefisk laks, ved at vanntemperaturen er justert ned fra 14-15C til 10-12C. Denne reduksjonen vil bidra til at risikoen for tidlig modning hos hann fisken reduseres.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder