Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Specifics of Client Engagement in the Supported Employment Process Applied to the Job-Seekers With Immigrant Background in NAV

Alternativ tittel: Specifics of Client Engagement in the Supported Employment Process Applied to the Job-Seekers With Immigrant Background in NAV

Tildelt: kr 1,4 mill.

Denne studien er av betydning i kraft av den store innvandringsstrømmen til landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og nødvendigheten av å støtte nykommernes integrering i vertssamfunnene, der det å lykkes med å få arbeid spiller en viktig rolle. Ettersom enkelte innvandrergrupper, særlig flyktninger, strever med å skaffe og beholde arbeid i et konkurransepreget arbeidsmarked utgjør disse en viktig målgruppe for arbeidsaktiveringstiltak i OECD-landenes arbeidsaktiveringspolitikk. OECDs aktiveringspolitikk innebærer nokså høy grad av tvang i aktiveringstiltakene som skal få ledige inn i lønnet arbeid. Disse tiltakene innebærer for eksempel obligatorisk deltakelse i arbeidsrettede aktiviteter slik som arbeidsutprøving, krav om karrieremessig og geografisk mobilitet, eller reduksjon i stønad dersom den ledige ikke etterlever disse kravene. En personsentrert tilnærming er derimot ikke-dirigerende og helhetlig i det den lar deltakeren i tiltaket rette tilbudet inn mot egne behov og preferanser. Tilbudet kan rettes mot alle områder av livet der deltakeren uttrykker behov for hjelp. Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i at deltaker og veileder utvikler en tillitsbasert «terapeutisk» relasjon, hvor deltakeren myndiggjøres gjennom frihet til å ta egne valg og gis støtte tilpasset egne behov og ønsker. I Norge ser man en økende interesse for personsentrert tilnærming i arbeidsrettede virkemidler i form av Supported Employment. Supported Employment brukes som et av arbeidsaktiveringstiltakene for ledige med sammensatte bistandsbehov, og man observerer nokså lovende resultater i deltakernes arbeidsmarkedsintegrering og sysselsetting. Samtidig er det en tydelig motsetning mellom prinsippene for en personsentrert tilnærming, så som ikke-dirigering, helhetlig veiledning og utviklingen av en terapeutisk relasjon mellom veilederen og deltakeren på den ene side, og bruk av krevende aktiveringstiltak på den annen side. Denne avhandlingens formål er å undersøke personsentrerte, arbeidsrettede virkemidler rettet mot arbeidssøkende innvandrere i Norge. Resultatet av forskningen indikerer at den personsentrerte tilnærmingen som kan være typisk for virkemiddelet Supported Employment undersøkt her blir underordnet aktiveringsagendaen som dermed står i fare for å undergrave virkemiddelets personsentrerte tilnærming. De spesielle særtrekk som skal hensyntas i personsentrert arbeid med innvandrere innbefatter hvilken betydning oppnåelser i arbeidslivet før utvandring har for nåværende arbeidserfaringer, konsekvensene av å ha familie i utlandet og innvandrernes sosiolingvistiske utfordringer. Slik mine funn tyder på gis disse særtrekkene ofte ikke prioritet og tas ikke opp på en hensiktsmessig måte av jobbspesialistene som jobber med målgruppen. Deltakerne må derfor hanskes med disse utfordringene på egen hånd. Det å imøtekomme slike behov vil da både gjøre virkemidlene mer personsentrerte, og også potensielt bedre deltakernes erfaringer med, og utbytte av, virkemidlene. Dette forskningsarbeidet er et bidrag til allerede eksisterende kunnskap om integrering av innvandrere og fyller et kunnskapsgap mht. arbeidsrettede virkemidler for denne målgruppen. Med arbeidet forklares hvor godt en personsentrert tilnærming innen Supported Employment settes ut i live i en aktiveringskontekst, og det påpekes særtrekk ved dette virkemiddelet man bør ta høyde for når man jobber med innvandrere. Gitt at personsentrert tilnærming blir mer utbredt, er annerkjennelsen av den teoretiske bakgrunnen som underbygger tilnærmingen et viktig steg videre for å utvikle en generell forståelse for tilnærmingen. Dette vil i sin tur fremme riktig implementering av personsentrert tilnærming gjennom virkemidler som Supported Employment.

Dette forskningsarbeidet er et bidrag til kunnskap om integrering av innvandrere og fyller et kunnskapsgap mht. arbeidsrettede virkemidler for denne målgruppen. Med arbeidet forklares hvor godt en personsentrert tilnærming innen Supported Employment settes ut i live i en aktiveringskontekst, og det påpekes særtrekk ved dette virkemiddelet man bør ta høyde for når man jobber med innvandrere. Gitt at personsentrert tilnærming blir mer utbredt, er annerkjennelsen av den teoretiske bakgrunnen som underbygger tilnærmingen et viktig steg videre for å utvikle en generell forståelse for tilnærmingen og fremme riktig implementering av personsentrert tilnærming gjennom virkemidler som Supported Employment. Denne studien henvender seg til forskere, yrkesutøvere og beslutningstakere som jobber med aktiveringstiltak, inkludering på arbeidsmarkedet, Supported Employment og personsentrerte tilnærminger med den alminnelige populasjonen så vel som arbeidssøkende innvandrere som målgruppe.

With an increasing immigration, integration and employment of the population with immigrant background became one of the priorities of the Norwegian government. During the last years Supported Employment, based on place-train approach has been getting attention as a vocational measure that shows higher employment rates among job-seekers with complex support needs if compared to other vocational measures. A number of projects in Norway have attempted to use the method of Supported Employment in work with the job-seekers with immigrant background. The recent research has documented that though the results of the Supported Employment method used in follow-up work with the job-seekers with immigrant background are promising, there is a need to tailor the process of Supported Employment to this target group. Supported Employment is rooted in place-train approach and appeared as a method to help people with complex support needs to get employed at an ordinary workplace. It focuses not only on helping job-seekers to get employed but also to keep the job in the long run. Involvement of a job-seeker in the process of follow-up is called client engagement and is singled out as the first step of the Supported Employment process. It has been argued that client engagement helps to tailor the follow-up process to the job-seeker in such a way that it takes into consideration his/her particular world perspective that in its turn helps to achieve better results. This project is motivated by the need for development of competence in applying of the Supported Employment method in follow-up work with the job-seekers with immigrant background. The findings of this research will help to develop the methodological material to tailor Supported Employment to this target group that can be used by job coaches and case workers in Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and similar agencies.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder