Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sammenhenger mellom stedfestet informasjon i vegdatabaser (NVDB), ITS og BIM

Alternativ tittel: Geographic Information in road databases, ITS and BIM

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektet har studerer modellering av stedfestet informasjon relatert til vegnett i de tre applikasjonsdomenene GIS, ITS og BIM. - Offentlige vegmyndigheter forvalter informasjon om vegnettet i databaser basert på GIS (Geografisk Informasjonssystemer). Nasjonal vegdatabank (NVDB) er den sentrale vegdatabasen i Norge, med et navigerbart vegnett, informasjon om restriksjoner og andre egenskaper for vegnettet, vegutstyr og hendelser. - Intelligente transportsystemer (ITS) er elektroniske systemer for å informere og varsle trafikantene, og til å overvåke og/eller styre trafikken. Det kommer også stadig flere ITS-systemer i kjøretøyene, i form av førerstøttesystemer, informasjonstjenester og i mobile løsninger. - Bygningsinformasjonsmodeller eller Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er teknologi og prosesser for digital håndtering av byggeprosesser, hele vegen fra planlegging, gjennom bygging og i drift og vedlikehold. De tre applikasjonsdomenene beskriver mange av de samme fysiske objektene fra den virkelige verden, og det ligger store muligheter i kobling, utveksling og bruk av informasjon på tvers. Blant annet: - ITS trenger informasjon fra vegdatabaser om vegnettet og restriksjoner. - I BIM inngår informasjon fra vegdatabaser i en modell av vegen med terreng og alt utstyr, både det eksisterende og det som skal bygges. - GIS-databaser må oppdateres med en endret virkelighet etter at nye veger er bygget med utgangspunkt i BIM. Mulighetene er i dag begrenset av at hvert av applikasjonsdomenene beskriver virkeligheten på sin måte i informasjonsmodeller, uavhengig av andre domener, og der det i tillegg finnes ulike løsninger for å beskrive geometri og posisjoner. Prosjektet har studert hvordan de enkelte applikasjonsdomenene modellerer virkeligheten, hvordan informasjon stedfestes og hvilken informasjon som potensielt kan utveksles. Basert på studiene er det foreslått løsninger for kobling informasjonsmodeller og utveksling av informasjon på tvers.

Foreslåtte løsninger for harmonisering og kobling av infomrasjonsmodeller er i ferd med å bli tatt inn i internasjonlt standardiseringsarbeid innen alle tre applikasjonsdomener.

Prosjektet vil studere stedfestet informasjon mellom vegdatabaser, ITS og BIM. - Offentlige vegmyndigheter forvalter informasjon om vegnettet i vegdatabaser. Nasjonal vegdatabank (NVDB) er den sentrale vegdatabasen i Norge, med et navigerbart vegnett, informasjon om restriksjoner og andre egenskaper for vegnettet, vegutstyr og hendelser. - Intelligente transportsystemer (ITS) er elektroniske systemer for å informere og varsle trafikantene, og til å overvåke og/eller styre trafikken. Det kommer også stadig flere ITS-systemer i kjøretøyene, i form av førerstøttesystemer, informasjonstjenester og i mobile løsninger. - Bygningsinformasjonsmodeller eller Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er teknologi og prosesser for digital håndtering av byggeprosesser, hele vegen fra planlegging, gjennom bygging og i drift og vedlikehold. Det er flere sammenhenger mellom informasjonen i de nevnte fagområdene, og det er grunn til å anta at det ligger store muligheter i kobling, utveksling og bruk av informasjon på tvers av fagområdene. Blant annet: - ITS trenger informasjon fra vegdatabaser om vegnettet og restriksjoner. - ITS i kjøretøy og sensorer langs vegen samler inn informasjon om fysiske objekter, hendelser mm som kan utnyttes i vegdatabaser. - I BIM inngår informasjon fra vegdatabaser i en modell av vegen med terreng og alt utstyr, både det eksisterende og det som skal bygges. Mulighetene er i dag begrenset av at hvert av fagområdene beskriver virkeligheten på sin måte i informasjonsmodeller, uavhengig av andre fagområder, og der det i tillegg finnes ulike løsninger for å beskrive geometri og posisjoner. Gjennom prosjektet vil vi studere hvordan de enkelte fagområdene modellerer virkeligheten, hvordan informasjon stedfestes og hvilken informasjon som potensielt kan utveksles. Basert på studiene er målet videre å etablere løsninger for kobling av fagområdene sine informasjonsmodeller og utveksling av informasjon på tvers.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.