Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forskning på Akuttprosjektet -en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge

Alternativ tittel: Project for Acute Interventions

Tildelt: kr 1,3 mill.

Ph.d-prosjektet er forskning på et etablert samhandlingsprosjekt, Akuttprosjektet, som er en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Akuttprosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune ved barnevernsvakten, Sørlandet sykehus HF ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, og Barne-, ungdoms-, og familieetaten ved St. Hansgården. Samhandlingsprosjektet ble etablert i 2013, med bakgrunn i erkjennelsen om at noen barn trenger hjelp fra ulike tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet samtidig, eller i sammenheng. Målet med Akuttprosjektets første fase har vært å utvikle en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge, slik at det samlede tilbudet fremstår som én tiltakskjede, og slik at barna og deres familier får rett hjelp til rett tid. Akuttprosjektets andre periode har som hovedmålsetting å videreutvikle en organisatorisk forpliktende, koordinert og behovstilpasset tjeneste til barn, unge og deres familier. I ph.d-prosjektet forskes det på erfaringer fra Akuttprosjektets andre fase. Forskningsspørsmål som phd-prosjektet søker å svare på, er: 1. Hva slags erfaring har profesjonsutøverne i Akuttproskjektet, med det tverretatlige samarbeidet i akuttfasen? 2. Akuttprosjektet har hatt fritak fra taushetsplikten. Hva er følgene, positive og negative, av fritaket fra taushetsplikten?

-

Det aktuelle ph.d-prosjektet vil være forskning på et allerede etablert samhandlingsprosjekt, Akuttprosjektet, mellom Kristiansand Kommune, Sørlandet Sykehus og Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFetat). Kristiansand Kommune ved barnevernsvakten, Sørlandet Sykehus HF ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og BUFetat ved St.Hansgården har siden 2013 drevet et samhandlingsprosjekt for å utvikle en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge, Akuttprosjektet. Bakgrunnen for Akuttprosjektet er erkjennelsen av at en del barn og unge trenger hjelp fra ulike tjenester samtidig eller i sammenheng. Det optimale i slike situasjoner er at det samlede offentlige tilbudet fremstår som én tiltakskjede, slik at barn og unge og deres familie får rett hjelp til rett tid. Akuttprosjektets første fase ble evaluert av SINTEF . Hovedkonklusjonene var at erfaringene fra prosjektet er av både nasjonal og internasjonal interesse, og at en lang på vei lykkes med å etablere en felles akuttjeneste. SINTEF peker på flere områder som kan videreutvikles i neste prosjektperiode. I ph.d-prosjektet skal en forske på erfaringene i den nye prosjektperioden hvor hovedmålet å videreutvikle en organisatorisk forpliktende, koordinert og behovstilpasset tjeneste til barn, unge og deres familier . Det er formulert en rekke mål og delmål i Akuttprosjektet, som vil danne grunnlag for forskningsspørsmål i ph.d-prosjektet I ph.d-prosjektet vil det være nødvendig å re-formulere delmålene for å kunne fungere som relevante forskningsspørsmål. Aktuelle forskningsspørsmål kan være: 1. På hvilken måte kan modellen for samhandling som ble etablert i første prosjektperiode overføres til hele Kristisandsregionen? 2. Akuttprosjektet har hatt fritak fra taushetsplikten. Hva er følgene, positive og negative, av fritaket fra taushetsplikten? 3. I hvilken grad har Akuttprosjektets samhandlingsmodell nasjonal overføringsverdi?

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune