Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

NAVs tjenester til arbeidsgivere - felles utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeid og helse

Alternativ tittel: NAVs services to employers - challenges at the intersection of the workplace and healthcare services

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

272967

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)s overordnede mål er å øke aktivisering og deltakelse i arbeid, redusere stønader og bidra til et effektivt arbeidsmarked. Til tross for kontinuerlig bedrede levekår og nivå på helsetjenester, øker sykefraværet. I 2019 mottok 10% av den norske befolkningen sykepenger i en kortere eller lengre periode. Et omfattende og hensiktsmessig samarbeid med arbeidsgivere er derfor nødvendig. Prosjektet studerer veiledere i NAV og deres samarbeid med arbeidsgivere om oppfølging av sykemeldte arbeidstakere (i denne sammenhengen også NAVs brukere). Datainnsamlingen er konsentrert rundt Dialogmøte nr. 2 (DM2), som er et obligatorisk møtet som NAV innkaller til når den sykmeldte har vært fraværende fra jobb i omtrent seks måneder. Her innkalles også den sykmeldtes arbeidsgiver og fastlege. Over 40 000 slike dialogmøter avholdes årlig, noe som gjør det til en relevant arena å studere NAVs samarbeid med arbeidsgivere på. Agendaen for møtet er hvordan de ulike aktørene kan bidra til at den sykmeldte arbeidstakerne kommer tilbake i arbeid. DM2 er også en del av norske myndigheters aktiveringspolitikk, definert som statlige vilkår for å motta ytelser. Loven regulerer i stor grad denne oppfølgingsprosessen, men det er betydelig bruk av skjønn i implementeringen av eventuelle tiltak. NAV-saksbehandlere spiller derfor en sentral rolle når det gjelder å implementere sentral arbeidsmarkedspolitikk og samtidig tilby skreddersydde tjenester til den enkelte bruker. Tidligere forskning har i stor grad handlet om konsekvensene av denne politikken for den enkelte bruker. Dette prosjektet tar utgangpunkt i NAV-veileder perspektivet og deres syn på samarbeid med arbeidsgivere. Prosjektet er basert på en etnografisk casestudie bestående av flere datakilder som båndopptak og referater fra avholdte DM2-møter, samt feltarbeid og dybdeintervjuer med NAV-saksbehandlere ved to ulike NAV-kontor. Gjennom å søke kunnskap om veilederperspektivet på sykepengeområdet, har prosjektet som mål å bidra til å utvikle NAVs tjenester til fordel for organisasjonen, så vel som for brukerne.

NAVs viktigste kilde til å oppfylle visjonen om å gi mennesker muligheter, er samarbeid med arbeidsgivere. Det krever kunnskap om arbeidsgiveres organisering, drift og behov, en kompetanse som utvikles i møter med arbeidsgiverne. I dag skjer mye av kontakten i forbindelse med oppfølging av sykmeldte. En felles utfordring for både arbeidsgiverne og NAV er at en stor del av det langvarige sykefraværet er knyttet til komplekse, diffuse og ofte subjektive lidelser som også behandlerapparatet sliter med å finne gode løsninger på. Forskning viser at 40-50% av sykefraværet skyldes arbeidsrelaterte forhold, eller en kombinasjon av arbeidsrelaterte og sosiale/private årsaker. Samtidig mangler vi dybdekunnskap om hvordan moderne og komplekse arbeidslivsutfordringer som stress, omstilling, emosjonelle krav og rollekonflikter påvirker arbeidstakere og arbeidsmiljøer. Særlig er det stor kunnskapsmangel knyttet til hvilke effekter ulike former for tiltak/intervensjoner har. Dette har trolig sammenheng med at det tradisjonelle HMS-arbeidet på arbeidsplassen har vært innrettet mot fysiske arbeidsmiljøfaktorer, i et risikominimerende perspektiv, som i begrenset grad evner å adressere helhetlige tilnærminger til psykososiale arbeidsmiljøutfordringer. Forskning peker på at søkelyset i større grad må rettes mot arbeidsplassen som arena, både for å avdekke årsak til sykdom og mistrivsel, men ikke minst som arena for tilfriskning og helse. NAVs tjenester og virkemidler i dag er i større grad basert på en reparerende og reagerende, enn en holistisk, forebyggende og helsefremmende tilnærming. Trolig er sistnevnte tilnærming mer hensiktsmessig for å være en relevant, tydelig, løsningsorientert og tilstedeværende samarbeidspartner for arbeidsgivere i arbeidet med å løse utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeid og helse.

Aktivitet:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.