Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Alternativ tittel: Integrerte tjenester for ROP-pasienter

Tildelt: kr 10,6 mill.

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkjent at det er store utfordringer med å skape helhetlige og integrerte tilbud for denne gruppen. Prosjektet har kartlagt hvordan tjenestetilbudet for målgruppen utvikles i tre kommuner og hvilke organisatoriske løsninger som velges lokalt. De organisatoriske og faglige perspektivene på rus- og psykisk helsetjenester har endret seg. Vi mener det er tre utviklingstrekk i organiseringen av tjenester for mennesker med komplekse utfordringer som legger en ramme for tjenesteutviklingen, nemlig desentralisering, brukermedvirkning og samordning. Utviklingstrekkene må forståes som sammenfiltrede prosesser i fremveksten av et nytt paradigme i tjenestene med fokus på «lokalbaserte tjenester». Alle kommunene vi har studert, har satt i gang endringsprosesser for å skape mer integrerte og helhetlige tjenester. Det er et ønske om å endre både struktur på tjenestene og arbeidsformer. Dette skjer hovedsakelig ved at kommunene hver på sin måte har funnet organisatoriske og faglige løsninger ut fra sine forutsetninger og fortolkninger av nasjonale mål og råd. Kommunene har kunnskaper om de anbefalingene nasjonale myndigheter, KS og andre relevante parter har gitt, og har søkt å tilpasse sine valgte løsninger til dette. I dette arbeidet har kommunene valgt ulike strategier, men fokus har særlig vært på å bedre samordning og samarbeid i tjenestene - i tråd med nasjonale mål. Videre er det innenfor prosjektet utviklet et forskningsbasert undervisningopplegg for å spre kunnskap om hvordan integrerte tjenester skapes. Målgruppen er bachelorstudenter, masterstudenter og/eller ansatte i tjenestene. Ansvarlige for gjennomføring av prosjektet er en gruppe forskere knyttet til masterstudiet Samordning av helse- og velferdstjenester. Resultater er presentert på nasjonale og internasjonale konferanser og tidsskrifter samt i boken Statlig politikk og lokale utfordringer. Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. I regi av prosjektet ble det avholdt en sluttkonferanse hvor boken ble presentert og hvor nasjonale og internasjonale forskere presenterte sin forskning på integrerte tjenester til mennesker med rus- og psykiske lidelser.

ROPIT-prosjektet har formidlet hvordan samfunnsvitenskapelige perspektiver kan bidra til forståelsen av mekanismer som hindrer bedre samordning i tjenestesystemet for rus og psykiske lidelser, og peker på mulige løsninger i endringsprosessene. Det er identifisert felles utfordringene med å realisere mål om integrerte tjenester i kommunene som deltok i prosjektet, men løsningene varierer. Som et ledd i arbeidet med å utvikle kompetansen om tjenester på ROP-feltet, har prosjektet utviklet et kort, fleksibelt kurs om organisering av tiltak og tjenester som kan tilbys brukerorganisasjoner, tjenesteytere og ledere. Prosjektets deltakere har fått økt kompetanse, prosjektleder er tilkjent professorkompetanse, en prosjektdeltakerne forventes så søke professoropprykk i løpet av kort tid og stipendiaten vil inngå i staben med førstekompetanse etter prosjektslutt. Prosjektdeltakerne har bidratt med felles publiseringer i tidsskrifter og en antologi og i ulike faglige fora innen feltet.

This project addresses one of the most difficult questions in the modern welfare state: how to organize services for people with concurrent addiction and mental health problems in ways that make these services more coordinated as seen by the users. Improving services for this patient group is a highly prioritized aim in the service organizations and in education of health and welfare professions as well. These users/patients are characterized by long lasting and complex problems, not compatible to linear models of coordination. There is a need for flexible structures, coordination mechanisms and multiprofessional approaches. Building upon the experiences from users, service providers and international researchers, we intend to extend knowledge on how to improve the relevant services and design models of interprofessional teaching, adopting an organization theory approach. Scientifically sound knowledge of organizing services for this patient group is a field that has been largely neglected and under-researched. The project is based upon an explicit service organization analytical model design, and will be organized with three local services (in three municipalities). The strategy of dissemination includes a teaching strategy to be tested/implemented in bachelor and master studies in addition to publishing the results in national/international journals/books. The participants behind this proposal have extensive experience as users, service providers and in research and teaching.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester