Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Acquisition of English in the multilingual classroom

Alternativ tittel: Tilegnelse av engelsk i det flerspråklige klasserommet

Tildelt: kr 10,8 mill.

Våre funn viser at engelsklærere generelt har et positivt syn på flerspråklig undervisning. Dette året har vi arbeidet med mer detaljerte undersøkelser av hva dette innebærer siden læreres syn på undervisning ikke nødvendigvis sammenfaller med deres egne undervisningspraksiser. Vi har funnet en positiv relasjon mellom læreres syn på de beste undervisningspraksiser i flerspråklige kontekster og deres egen-rapporterte flerspråklige undervisningspraksiser. Det vil si at jo mer positivt syn lærere har på flerspråklige undervisningspraksiser, jo oftere rapporterer de at de selv har en flerspråklig undervisningspraksis. Videre er de fleste lærerne enige om viktigheten av å ha en flerspråklig pedagogikk overfor flerspråklige elever. Det resterende arbeidet med å utvikle lærernes kunnskaper og ferdigheter har vært som del av workshops som også har inkludert en introduksjon av konseptet dominant language constellation (DLC) som en praktisk, flerspråklig pedagogikk. Vi arbeider også nært med elevene og undersøker deres bruk av engelsk. I denne sammenheng har vi gjennomført 11 DLC undervisningsøkter hvor elevene fikk bruke sine ulike språklige ressurser. Elevarbeider og undervisningsmateriell til bruk for flerspråklige elever ble samlet inn som data. Resultatene viser at DLC som en gjennomførbar språkmodell ikke bare kan vekke lærernes kjennskap til egne og elevenes flersidige kompetanser, men som klasseromspraksis kan brukt til å utvikle elevenes fullstendige språklige repertoarer i en flerspråklig kontekst. Vi har dessuten samlet inn omfattende materiale om elevenes språklige bakgrunn i form av et 'språkpass' som viser hvilke språk de kan og kan bruke i ulike kontekster. Resultatene ble brukt til å dele inn elevene i tre grupper: elever som rapporterer at de bare bruker norsk som hjemmespråk, elever som rapporterer at de bruker et annet språk enn norsk eller engelsk som hjemmespråk, og elever som rapporterer at de bruker engelsk som hjemmespråk, og i tillegg norsk eller et annet språk. En morfo-syntaktisk test i fem deler ble først pilotert og så gjennomført på 5., 6. og 7. klassetrinn. Testen undersøkte plassering av verb i setninger (ordstilling) og samsvar mellom subjekt og verbal. Vi er interessert i å finne ut om flerspråklige elever har et fortrinn som medlem av en ordinær klasse, men også som del av en språklig heterogen elevgruppe. En foreløpig analyse av resultatene viser at de flerspråklige elevene som gruppe har noe høyere score enn elevene som bare har norsk som hjemmespråk. Disse resultatene vil bli analysert i mer detalj senere. I tillegg har vi tilpasset en metalingvistisk test til norsk og gjennomført den i de samme klassetrinnene. Disse testene blir nå gjennomgått og for poengsetting og de vil bli analysert statistisk. En gjesteforelesning har blitt gitt ved University of Utah med tittelen 'Using the DLC framework to examine linguistic identities of transnational multilinguals'. I tillegg har vi vært organisert et symposium, et panel og gitt flere konferanseinnlegg. En tidsskriftsartikkel og et bokkapittel ble utgitt i 2021, og et kapittel vil bli publisert i 2022 i en antologi med tittelen 'Theoretical and Applied Perspectives on Teaching Foreign Languages in Multilingual Settings: Pedagogical Implications'. Flere artikler er under produksjon og kontrakter er blitt signert for to bøker. Vi har masterstudenter som arbeider med forskningsprosjekter med tema innenfor flerspråklighet i engelskklasserommet. De startet med sine individuelle prosjekter i høst og vil være ferdige våren 2022. Det er også nær tilknytning til lærerutdanningene ved NTNU. Vi har et nytt kurs på masternivå på grunnskolelærerprogrammene ved Institutt for lærerutdanning. Kurset er basert på vårt arbeid rundt læreres undervisningspraksiser i flerspråklige klasserom. Vi har også utviklet nye emner på det helt nye programmet lærerspesialist i engelsk for trinn 1-7 med tema innenfor flerspråklighet og flerkulturalitet i klasserommet som sentrale elementer. Prosjektets nettside: https://www.ntnu.no/ilu/acengmulcla

Norway is becoming a more multicultural and multilingual society. At the same time knowledge of foreign languages is central in a world with increased mobility. There is a focus on foreign language skills, notably the world's major language for intercultural communication, English, is needed for international collaboration and communication. However, there is a lack of focus on English in teaching people with multilingual background in Norway. This project seeks to investigate how multilingualism affects acquisition of English as a foreign language in Norwegian schools. We will examine what multilingual language learners are able to do in English (their language 'patterns') at different levels of proficiency. We will also examine whether these 'patterns' correspond to the learning aims in the national curriculum for the different years of schooling. English teachers also need to know more about acquisition about English and language development among multilingual learners. Likewise, professional development for teachers in schools and collaboration between teacher educators and practicing English teachers is needed. We will work in close collaboration with a local Trondheim school, Ila school, with a sheltered programme with recently arrived students with multilingual background. We want to identify the skills and practical abilities teachers need to make English language teaching in multilingual settings more efficient and to be able to draw on students' resources in the classroom. Multilingualism is also a focus in the new MA programme in English Education at NTNU and the findings will directly inform our teaching on the MA programme which as a focus on multilingualism and multiculturalism. We would like to examine how Master students best can be involved in research projects on multilingualism in the English classroom. The strength of the proposed project is the close links between research, teaching and professional practice and development.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren