Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies

Alternativ tittel: Økt kvalitet i kliniske studier: Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter

Tildelt: kr 14,0 mill.

Sykepleieutdanningen innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i utdanningen. Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til kritisk tenkning. En aldrende befolkning understreker behovet for å styrke sykehjemmet som læringsarena, som kan bidra til å motivere og rekruttere studenter til å velge sykehjem som fremtidig arbeidsplass. Forskningsprosjektet QUALinCLINstud (Kvalitet i praksisstudier) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvalitet i praksisstudier ved å utvikle et web-basert veilednings- og vurderingsprogram. Programmet vil inneholde ressurser knyttet til læring, veiledning og vurdering, og representere et interaktivt verktøy for studenter, praksisveiledere og lærere. Mål for det web-baserte programmet er å; 1) Styrke sykepleiestudenters læringsutbytte. 2) Styrke praksisveileders veilednings- og vurderingskompetanse 3) Styrke lærers vurderingsgrunnlag, og 4) Effektivisere praksisstudier ved å forenkle de administrative prosessene. Forskningsprosjektet har et utforskende og beskrivende case-studiedesign. Data vil hentes inn fra tre utdanningsinstitusjoner med samarbeidende sykehjem. Utdanningsinstitusjonene er valgt basert på geografisk spredning, størrelse og rangering på nasjonalt studiebarometer. Ulike forskningsstrategier benyttes i prosjektet, deriblant spørreskjemaer, intervjuer, observasjoner og workshops. Forskningsprosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning. Det innebærer at forskerteamet vil jobbe i tett samarbeid med sykepleiestudenter, praksisfeltet og utdanningen gjennom hele prosjektperioden. Prosjektet startet opp juni 2018, går over 4 år og er organisert i fire faser. Fase 1 (2018/2019) består av 15 individuelle intervjuer med sentrale ledere i sykepleieutdanningen, samt fagpersoner og administrasjonsansatte med ansvar for praksisstudier i sykehjem. Hensikten var å undersøke hvilke utfordringer de erfarer og opplever og hvordan de jobber med å sikre kvalitet i praksisstudier. Funn viser fem hovedutfordringer knyttet til praksisstudier i sykehjem som knytter seg til kapasitetsutfordringer, betydelig bruk av innleide lærere, variasjon i pedagogisk, veilednings- og geriatrisk kompetanse, variasjoner knyttet til vurdering av studenter og en overordnet mangel på kvalitetssikring. Funn tyder på at det i begrenset grad gjennomføres systematisk kvalitetsarbeid på utdanningsnivå knyttet til praksisstudier i sykehjem. Dersom utdanningsinstitusjonene innhenter evalueringer fra studenter, praksisfelt og lærere benyttes de innsamlede data i liten grad til systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid. I fase 2, (2019-2020), er det så langt gjennomført datasamling basert på observasjonsstudier av veilednings- og vurderingspraksiser i sykehjem, samt individuelle dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer med studenter, praksislærere og praksisveiledere. Hensikten er å få økt innsikt i dagens veilednings- og vurderingspraksis og undersøke aktørenes ulike erfaringer med praksisstudier i sykehjem. Det er gjennomført 287 timer med observasjon, 12 individuelle intervjuer med praksisveiledere, 5 fokusgruppeintervjuer med lærere, samt 3 fokusgruppeintervjuer med studenter. En fullstendig analyse av datasamling i fase 2 vil foreligge i 2020/2021. Det ble i fase 2 også gjennomført en spørreundersøkelse blant studenter på ulike utdanningsinstitusjoner for å kartlegge erfaringer med praksisstudier i sykehjem. Men, på grunn av pandemisituasjonen ble denne avsluttet og vil bli forsøkt gjennomført våren 2021. I fase 3; (2019-2021) jobber prosjektet nå med å utvikle det web-basert veilednings- og vurderingsprogrammet basert på foreløpige funn fra fase 1 og 2. I fase 3 vektlegger prosjektet betydelig grad av brukermedvirkning for å sikre at programmet og innholdet som utvikles imøtekommer brukernes behov, er brukervennlig og anses å ha nytteverdi. Prosjektet er også opptatt av å undersøke brukermedvirkning i utviklingsprosessen samt aktørenes egne erfaringer med brukermedvirkning For å sikre aktiv deltakelse er det så langt gjennomført fem workshops med brukergruppene (studenter, lærere, praksisveiledere) hver for seg eller i fellesskap. Det er gjennomført observasjoner i forbindelse med gjennomførte workshops og 3 fokusgruppeintervjuer med henholdsvis studenter, lærere og praksisveiledere hver for seg. Fullstendig analyse av datasamling fra fase3 vil foreligge innen utgangen av 2021. I fase 4 (2021-2022) vil det web-baserte programmet pilot-testes og evalueres. Forskningsprosjektet vil bidra til økt kunnskap om veilednings, og vurderingspraksis i sykehjem, synliggjøre forbedringsområder, samt dokumentere nytteverdien av brukermedvirkning i utviklingsprosesser og bruk av digitale lærings- og veiledningsverktøy anvendt i praksisstudier. Kunnskap som i dag er begrenset.

The QUALinCLINstud project addresses the urgent need for improved quality in clinical supervision and assessment of student nurses in nursing home studie through a novel, collaborative and co-productive partnership between the nursing education system and clinical care institutions for older people. The QUALinCLINstud project aims to explore and extend current knowledge on clinical supervision and assessment practices in nursing home placements. Furthermore, the study will develop, pilot test and evaluate an innovative web-based supervision and assessment program targeting quality improvements in clinical supervision and assessment in the nursing home context. The innovation will target three stakeholders groups (1) nurse mentors (2) first-year nursing students and (3) nurse teachers and aims to improve the following quality dimensions; a) nurse mentors supervision and assessment competence b) student nurses critical thinking skills and learning experience and c) nurse teachers assessment tools. Thus, this project entails testing of innovative tools (e-learning tools) to optimize efficiency in education and practice. The QUALinCLINstud project will employ a multiple case study design using a mixed- method approach organized in four work packages. WP 1 will explore how the nurse education system ensures high-quality in nursing home placements. In WP 2, we will explore clinical supervision and assessment practices from a multiple stakeholder perspective using a triangulation of qualitative methods. Based on a synthesizing of findings from WP 1-2 we will develop an innovative web-based supervision and assessment program in close collaboration with key stakeholders in WP3. In WP 4, we will test and evaluate the web-based program by using a mixed-method approach. Combined, this project holds great potential for value creation where tools to increase students learning experience and outcomes are seen as crucial for preparing students for the 21st century labor market.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester