Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Individualized blood pressure treatment: A multidisciplinary approach to uncontrolled hypertension in order to reduce morbidity and mortalit

Alternativ tittel: Persontilpasset blodtrykksbehandling: En multidisiplinær tilnærming til ukontrollert hypertensjon for å redusere morbiditet og mortalitet

Tildelt: kr 15,2 mill.

Hypertensjon er antatt å ramme 40 % av verdens voksne befolkning, og er den viktigste modifiserbare risikofaktoren for sykelighet og dødelighet på verdensbasis. I tillegg til livsstilsendringer, er langvarig medikamentell behandling sentralt for å forebygge nyresykdom, hjertesykdom og hjerneslag. De europeiske retningslinjene angir at behandlingsmålet skal være et blodtrykk <140/90 mmHg og helst til <130/80 mmHg for de fleste yngre enn 65 år. Pasienter som til tross for behandling har et vedvarende kontorblodtrykk >140 mmHg systolisk eller >90 mmHg i diastolisk trykk, har såkalt ukontrollert hypertensjon. Denne gruppen utgjør opp mot halvparten av alle hypertensjonspasienter, og har dermed et stort potensial med henblikk på optimalisert behandling. IDA-studien utgår fra forskningsmiljøet ved Enhet for indremedisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og samarbeider med ledende forskere innen blodtrykksforskning i Norge samt med fastleger og primærhelsetjenesten. Studien foregår ved fire studiesteder; ved universitetssykehuset i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Finansiering fra Norges Forskningsråd har sørget for fire doktorgradsstipendiater; én ved hvert av disse sykehusene. Disse studielegene/stipendiatene rekrutterer deltagere som har ukontrollert høyt blodtrykk til tross for behandling med blodtrykkssenkende medisiner. Pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene for studien, randomiseres til to grupper med ulik oppfølging, hvor målet er å sammenlikne endring i blodtrykk fra studiestart til 3- og 6 måneder. Pasientinklusjon i studien er pågående, og vil fortsette ut 2021. Målet med IDA-studien er å bidra til redusert sykelighet og dødelighet, gjennom å undersøke de bakenforliggende årsakene til terapisvikt, samt å kartlegge hvordan blodtrykksbehandling kan optimaliseres individuelt.

According to the World Health Organization, hypertension is the most important modifiable risk factor for global morbidity and mortality. The European guidelines aim at maintaining blood pressure <140/90 mmHg; however, a significant number of patients do not achieve this. The cause of this is thought to be multifactorial. With the IDA-study, we aim at exploring these factors to improve blood pressure control, and subsequently reducing morbidity and mortality through individualization of treatment modalities. Patients eligible for inclusion will be randomized into two groups, differing in the nature of the follow-up consultations. Differences in ambulatory blood pressure between the two groups will be registered after 3- and 6 months. The results may be of significant importance for patients with hypertension, possibly providing benefits such as reduced renal-, cardiovascular-, and cerebrovascular disease, as well as a reduction in side effects of medications, thereby improving the cost/benefit ratio of treatment. The IDA-study may be a step towards individualized treatment, increased patient involvement and shared decision-making in treating hypertension.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering