Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Alternativ tittel: Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Tildelt: kr 16,4 mill.

Å tilby økonomisk bærekraftig og forsvarlig omsorg for den voksende gruppen med hjemmeboende personer med demens (PMD) er en av de mest presserende utfordringene i dagens samfunn. En kur for demens finnes ennå ikke og pårørende opplever en stor byrde, derfor prioriterer både helsetjenestetilbydere og myndigheter støtte til pårørende høyt. LIVE@Home.Path er en randomisert kontrollert studie med implementering av en kompleks intervensjon for PMD og deres pårørende. Prosjektet har som mål å utvikle, teste og implementere en kompleks intervensjon for PMD som skal redusere de pårørendes byrde og føre til at PMD kan bo tryggere, lengre og uavhengig hjemme, samtidig som de beholder sin verdighet. Dette vil også være kostnadseffektivt for samfunnet. Deltagerne er rekruttert fra hukommelsesklinikker i Bergen, Bærum og Kristiansand. Deltakerne er randomisert i tid, hvilket vil si at alle vil motta intervensjonen i løpet av studieperioden, tidspunktet bestemmes av randomisering. LIVE Intervensjonen er utarbeidet i samarbeid med brukere og inkluderer a) Læring b) Innovasjon, c) Frivillige (V) og d) Empowerment, dvs medikamentgjennomgang og forhåndssamtaler. Gjennom kvalitative intervju vil vi få tak i PMD og deres pårørendes ønsker og verdier, men også hemmere og fremmere for en vellykket implementering av intervensjonen. Hovedutfallsmål er ressursbruk og pårørendebelastning, sekundære utfallsmål er bla livskvalitet, nevropsykiatriske symptomer, bruk av velferdsteknologi. I løpet av 2019 rekrutterte vi 438 par som bestod av PMD og pårørende. Av disse ble 281 inkludert. Første gruppe fikk LIVE intervensjonen fra september 2019 til mars 2020, da var 237 par fortsatt i studien. Da covid-19 pandemien gjorde det utfordrende å gjøre hjemmebesøk for koordinatorene og kartleggingspersonell, laget vi en egen pandemikohort, PANdemi in DEMentia (PAN.DEM) der vi gjorde telefonintervju med 126 deltakerpar i april og mai. Fra juni 2020 startet hjemmebesøkene og dermed intervensjonen opp igjen, og vi gjennomførte andre gruppe i perioden juni til desember 2020 og tredje gruppe fra september 2020 til mars 2021. Per juni 2021 var det 122 par igjen i studien og høsten 2021 gjennomfører vi den siste kartleggingen etter den siste 6 måneders oppfølgingsperioden. Frafall i studien skyldes i hovedsak at PMD fikk fast plass i sykehjem, hvilket var et eksklusjonskriterium. Prosjektet ledes av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen i tett samarbeid med Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen, Bærum og Kristiansand kommuner, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Verdighetsenteret, og kolleger fra EU-COST Action TD1005, Worldwide University Network (WUN), Japan, Storbritannia, Nederland og USA.

-

The provision of economically viable and proper care for the growing group of home-dwelling people with dementia (PWD) is one of the most pressing issues in our society. While a cure for dementia is not yet available, professionals and policy-makers highly prioritize the support of caregivers who experience a vast burden. However, there is a lack of high-quality research investigating clinical, social and economic factors that may add beneficial effects. This project aims to develop, test, and implement a complex intervention in PWD and families, intended to reduce informal caregivers` burden, which will lead to stay safely, longer and independently at home, with dignity and cost-effectiveness. In a randomized controlled trial, newly diagnosed PWD from memory clinics in Bergen and 9 other municipalities will undergo monthly supervision during the 12-month user-inspired and tailored LIVE@Home.Path intervention comprised by a) Learning and coping, b) Technology (ICT), c) Volunteers, and d) End-of-life care. Qualitative interviews will determine users` values and wishes, and promotors and barriers for successful implementation of the intervention. Compared to Controls, primary and secondary outcomes on cost-benefit analyses, cognitive, emotional and social factors, and QoL of PWD and families will be assessed, at baseline, every 6-month over 3 years. In cooperation with the specialised and primary care services and a strong multidisciplinary network of national and international partners, a clinical dementia pathway will be developed, involving communication of research results to patients, patient groups, and stakeholders. The applicant is among the leading scientist on pain in PWD and has high-ranking publications on effects of pain on behavioural disturbances, effects of pain treatment on agitation and depression, and complex interventions in nursing homes. A pilot study has been started to confirm user-involvement, and recruitment and implementation strategies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering