Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Impact of Quality in Kindergarten for Better Mental Health in Children: A Norwegian Survey-Registry Linkage Study (MoBaKinder)

Alternativ tittel: Betydningen av barnehagekvalitet for barns psykiske helse: en kohort-studie koblet til nasjonale registre (MoBaKinder)

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektnummer:

273707

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Geografi:

Samarbeidsland:

I MoBaKinder vil vi undersøke hvordan barnehager kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn. Målet er at kunnskapen skal brukes til å styrke potensiale til norske barnehager som helsefremmende. Nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. I dette prosjektet studerer vi om kvaliteten på barnehagetilbudet har betydning for barnas psykiske helse, livskvalitet og skoleresultater når de kommer i skolealder. Ved å koble data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) til Pasientregisteret og Nasjonale prøver kan vi se nærmere på om barn som har gått i barnehager med høy kvalitet har lavere risiko for å utvikle psykiske lidelser. Vi kan også studere om disse barna får bedre skoleresultater sammenlignet med barn som har gått i barnehager med lavere kvalitet. I MoBa er 7500 barnehagelærere spurt om å vurdere kvaliteten på barnehagen gjennom et omfattende spørreskjema. Mødrene til barna har svart på spørsmål om barnas psykiske helse, livskvalitet og utvikling gjennom hele barndommen. Dette gir oss kunnskap om hvordan barna utvikler seg over tid både før og etter at de har begynt i barnehagen. En av målsetningene er å studere om kvaliteten på barnehagetilbudet har større betydning for noen grupper barn som for eksempel barn fra familier med lav sosioøkonomisk status eller som begynte i barnehagen med utviklingsforsinkelser. Vi vil med MoBaKinder kunne identifisere kjennetegn ved barnehager som kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn.

MoBaKinder har gitt kunnskap om betydningen av barnehagekvalitet for bedre psykisk helse, livskvalitet og skoleresultater hos barn. Deltakerne i prosjektet er barn og deres foreldre som deltar i Barnehagestudien i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa, N=7500). Barnas barnehagelærere har deltatt ved å fylle ut et spørreskjema om barnets utvikling og kvalitetsfaktorer i barnehagen. For foreldre og barnehagelærere kan deltakelse i seg selv ha bidratt til økt bevissthet rundt temaene som undersøkes gjennom spørreskjemaene i MoBa. Dermed kan barna som deltar indirekte påvirkes via bevissthet hos sine foreldre og barnehagelærere, men vil ikke direkte påvirkes av studiens resultater fordi deres tid i barnehagen avsluttes før resultatene publises. God barnehagekvalitet er gjentatte ganger vist å være nødvendig for at barnehagen skal ha en positiv effekt på barns utvikling. Kunnskap om hva som er god kvalitet er derfor avgjørende. En av målgruppene for prosjektet er politikere og beslutningstakere. Kunnskap fra MoBaKinder kan inngå i grunnlaget for politiske beslutninger og endringer i retningslinjer for forskningsbasert praksis. MoBaKinders resultater viser blant at en nær og konfliktfri relasjon mellom voksen og barn i barnehagen, særlig for sårbare barn, vil kunne bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet på kort og lengre sikt, og at lærernes tro på egen kompetanse kan promotere nære relasjoner. Vi viser også at ulike pedagogiske praksiser, som frilek og aktiv utviklingsstøtte («scaffolding»), er av betydning for hvordan barna utvikler seg, men at betydningen av ulik praksis henger sammen med barnas sårbarheter. Disse resultatene bidrar til økt kompetanse om hvilke forhold i barnehagen som gir god kvalitet og som har positiv effekt på barns utvikling. Våre resultater viser videre at det er en seleksjon inn barnehager med god strukturell kvalitet og bedre relasjoner. Det vil si at barn fra familier med høyere sosioøkonomisk status oftere går i barnehager med god kvalitet. Dette kan indikere at de mest sårbare barna ikke får et tilbud som bidrar til den sosiale utjevningen barnehagen er ment å ha. Denne kunnskapen kan bidra til en økt politisk satsning på kvalitet i barnehager for alle barn. På sikt vil en slik kvalitetsheving kunne gjøre at barnehagene forebygger ulikhet. En annen målgruppe for dette prosjektet er barnehagelærere. Kunnskap fra dette prosjektet vil kunne ha effekter både for barnehagelærerutdanningen og for barnehagelæreres praksis. Barnehagelærere bør bevisstgjøres hvilken påvirkningskraft deres kompetanse og atferd kan ha for praksis og barns utvikling. Økt kunnskap om, og bevissthet rundt barns utvikling, psykisk helse og livskvalitet, og hva som påvirker dette, vil kunne gi effekter som tidlig identifisering av risiko, økt forebygging og tidlig innsats. MoBaKinders resultater gir økt kunnskap om slike sammenhenger, og bidrar dermed til barnehagens potensiale som en helsefremmende og sosialt utjevnende arena.

Almost all preschool age children in Norway attend Early Childhood Education and Care (ECEC), in Norway called kindergartens, making ECEC an arena with great potential for promoting health and reducing social inequalities. In MoBaKinder, we will use available longitudinal data from The Norwegian Mother and Child Cohort Study in combination with data from national registries to investigate the impact of quality in ECEC for preschool children on child mental health, wellbeing and academic achievements. We will explore the relationship between quality of ECEC and these outcomes for vulnerable children, including children with low SES, biomedical risk or developmental difficulties prior to ECEC entry. MoBa includes mother reported life course data on more than 112,000 pregnancies. For approximately 7,500 participants comparative data have also been gathered from kindergarten teachers. Altogether, the data include comprehensive information on risk factors, child development, home and school environment, and rich data on ECEC quality. Data on mental disorders and academic achievements are available from national registries. Linking this information to MoBa provides a unique opportunity to explore long-term impact of ECEC qualities. The results will extend current knowledge by establishing longitudinal relationships between specific measures of ECEC quality, mental health, wellbeing and academic achievements in a Norwegian context for all children and children with vulnerabilities. By addressing tendencies to selection into high quality ECEC, we will ensure precise estimates. Results from MoBaKinder will contribute to an important and requested knowledge base to guide the development of new, evidence based quality standards for ECEC, well suited to the Norwegian society. By identifying such factors, results from MoBaKinder have the potential of being used for general health promotion, illness reduction, increased wellbeing, and for reducing social inequalities.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet