Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Children's Information-Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant

Alternativ tittel: Barns informasjonssøking: Utvikling og implikasjoner for læring

Tildelt: kr 22 188

Dette er en sluttrapport for mottatt arrangementsstøtte (prosjekt #274166 - Children's Information Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant, som var tilknyttet det overordnede prosjektet ?Children?s information seeking: Its development and impacts on learning? (ChInfoSeek; #254974). Formålet med dette prosjektet var å arrangere og lede en heldags pre-conference workshop i tilknytning med konferansen Cognitive Developmental Society (CDS) 2017 Biennial Meeting i Portland, Oregon I Oktober 2017. Workshopen med tittelen "Question Asking in Childhood: Development, Continuity, and Constraints" har nå blitt gjennomført etter planen. Workshopen hadde 3 målsetninger, som også var i tråd med det overordnede ChInfoSeek prosjektet: (1) å bringe sammen internasjonale forskere som arbeider med temaet barns informasjonssøking, med et spesielt fokus på forskere som er spesielt opptatt av å forstå hvordan barn lærer å hente inn informasjon fra andre gjennom ved hjelp av spørsmål; (2) å dele informasjon om pågående forskning og prosjekter med forskere fra ulike disipliner som arbeider med dette temaet; og (3) fostre interdisiplinære tilknytninger og stimulere interesse for og ny forskning om barns aktive og funksjonelle læringsferdigheter som er overførbare på tvers av læresituasjoner og kontekster. Vi hadde en forventning om at workshopen ville ha betydning for det overordnede ChInfoSeek prosjektet på særlig to måter: (1) gjennom muligheten til å motta tilbakemeldinger og innspill fra internasjonale eksperter om det pågående arbeidet i prosjektet; (2) gjennom å generere muligheter for nye forskningssamarbeid. I tillegg, hadde vi en forventning om at workshopen ville bidra til å utvikle prosjektdeltakernes forståelse av utviklingen av og implikasjonene knyttet til barns aktive læringsferdigheter, kunnskap som vil bringes tilbake til de norske institusjonene. Alt det overordnede forventes indirekte å bidra til deltakelse i en felles internasjonal forskningsaktivitet rettet mot å forstå hvordan man kan støtte og legge til rette for utvikling av barns tidlige og generelle kapasiteter for å lære, spesielt hos barn i risiko. Denne heldags-workshopen, som også ble avsluttet med en mindre poster sesjon, inkluderte 75 deltakere, inkludert 15 foredragsholdere og discussants. Deltagerne kom fra forskjellige felt og var på ulike stadier i sine forskerkarrierer. Forskerne i det overordnede ChInfoSeek prosjektet bidro til programmet (med faglig presentasjon og poster), sammen med våre samarbeidspartnere.

This application is part of the FINNUT Young Researcher Talent project: Children's Information-Seeking: Its Development and Impacts on Learning (#254974) or ChInfoSeek for short. ChInfoSeek extends previous research by addressing the ways in which early home learning experiences shape the developmental foundation and formation of children's emerging information-seeking strategies, how this development relates to socio-demographic background and to the children's future learning achievements and expectations. The goal of the current application is funding for the organization of a Pre-Conference Workshop in connection with the Cognitive Developmental Society upcoming 2017 Biennial Conference. The workshop has three aims which align with ChInfoSeek: (1) to bring together international researchers working on information seeking skills in childhood; (2) to share information about current research and projects on this topic with researchers from different disciplines; and (3) to foster inter-disciplinary connections and stimulate interest in, and new research on, children's active and functional learning skills that are transferable across learning situations and contexts. We anticipate that the workshop will benefit the ChInfoSeek project in two ways: (1) it will provide the opportunity to receive feedback on ongoing research efforts from international experts, contributing to the quality of the scientific papers in the ChInfoSeek project; (2) it will generate opportunities for new research collaborations. Moreover, this pre-conference will benefit the Norwegian institutions by developing the expertise of Norwegian researchers on the development and impacts of children?s active learning skills. It is expected that all of the above will subsequently stimulate participation in the joint international endeavor of enhancing our understanding of how to support and improve the early capacity to learn in, especially for preschoolers at risk.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren