Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Addressing Local Barriers to Inclusive Education for Children with a Disability in the Sahel

Alternativ tittel: Lokale hindre for inkluderende utdanning for barn med funksjonshemninger

Tildelt: kr 9,7 mill.

Forskningsprosjektet tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt. For at bærekraftsmålene om utdanning skal bli nådd, vil det til syvende og sist bli avgjørende om man klarer å inkludere barn med funksjonshemninger. Det er global enighet om at barn med funksjonshemninger ikke skal diskrimineres i skole og utdanning, et krav den norske stortingsmeldingen om menneskerettigheter referer til som absolutt og umiddelbart. Likevel er det en avgrunn mellom politiske visjoner og de utdanningsprogrammene som gjennomføres i fattige land. Ny forskning peker på at en av hovedgrunnene til dette er mangelen på forskningsbaserte, lavkostnadsløsninger, som er sosialt akseptable i landene det gjelder. Målet for dette prosjektet er derfor å produsere et sett med slike forskningsbaserte, praktisk orienterte lavkostnadsløsninger, som er lokalt akseptable, og dermed kan bidra til det overordnede målet: å bidra til en varig forbedring av utdanningssituasjonen til et betydelig antall barn med funksjonshemninger i sårbare land i Sahel. Prosjektets anbefalinger skal skreddersys til de behovene myndigheter og donorer har ved utvikling av nasjonale utdanningsstrategier. Prosjektet ledes av Fafo i samarbeid med OsloMet. Lokal partner er LASDEL, som blant annet skal kartlegge barn med funksjonshemninger, klassifisert etter funksjonsområde. Dette arbeidet veiledes av vår britiske partner LSHTM/ICED. En doktorgrad legges til Sosialantropologisk Institutt ved UiO, og dekker antropologisk feltarbeid i Mali og Niger. Prosjektets hovedutfordringer knyter seg til sikkerhetssituasjonen i disse landene, og geografisk plassering av feltarbeidene vil avhenge av denne. I 2019 er det gjennomført en kartlegging av barn med funksjonshemminger og de kvalitative og antropologiske datainnsamlingene er gang. I 2020 har samarbeidet fortsatt med fokus på populær formidling, analyser og arbeid med artikler.

The research project addresses the challenges of inclusive education in the Sahel, a region characterized by fragility and conflict. Ability to tackle the challenges of including children with disabilities in school will ultimately be decisive to the success of the SDGs on global education. There is global consensus on non-discrimination of children with disabilities in the delivering of education services, a claim that the Norwegian whitepaper on human rights describes as absolute and immediate. Yet, there is a gap between political vision and education sector programming on the ground. Recent research highlights the lack of research-based, low-cost, locally acceptable solutions as a main cause for this implementation gap. The objective of the project is therefore to produce a set of such research-based, practically oriented strategy recommendations that can contribute to the overarching project goal: to sustainably improve the education situation for a substantial number of children with disabilities in fragile countries in Sahel. The recommendations will be tailored to meet the demand of the national governments and their most important donors, and aim to inform the development and negotiations of the national education sector strategy documents. The project will be led by Fafo in collaboration with HiOA, and hosts two PhDs, one in Norway and one in West Africa. The latter will be affiliated with the local partner LASDEL, and relate to a mapping of children with disabilities, classified on functional domain, within a defined area of the region, supervised by ICED. The Norwegian PhD will be affiliated with UiO, be co-supervised from HiOA, and cover anthropological fieldwork in Mali and Niger. R&D challenges to the project predominantly relate to the security situation in the region, which may affect the selection of geographical areas for field work. Areas affected by the refugee situation will be included, unless staff security is compromised.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner