Tilbake til søkeresultatene

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Changing our view of Major histocompatibility Complex (MHC) class I in vertebrates

Alternativ tittel: Et nytt syn på MHC klasse I i vertebrater

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

274635

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Geografi:

Vertebrater har et immunsystem som gjenkjenner og bekjemper invaderende patogener. I det adaptive immunsystemet er Major Histocompatibility Complex klasse I (MHCI) molekyler avgjørende, idet de diskriminerer mellom selv og ikke-selv, hvor identifisering av spesifikke ikke-selv, slik som virale fragmenter, kjent som peptider, initierer passende beskyttende responser. Nye data, opprinnelig identifisert i kylling, men senere bekreftet hos mennesker, indikerer at det dominerende synet på MHCI-molekylers evne til å binde og presentere forskjellige peptider er altfor forenklet. De nye dataene viser at MHCI molekyler kommer i mange varianter, alt fra generalister til spesialister. Generalistene kan binde et stort spekter av peptider mens spesialistene kun binder ett eller noen få peptider. Sannsynligvis har generalist og spesialist allelene utviklet seg for å beskytte mot et stort utvalg av patogener. Vårt prosjekt tester om dette prinsippet også er gyldig i et fjernt relatert hvirveldyr, Atlantisk laks. Atlantisk laks oppfyller kravene til å teste en slik hypotese med ett enkelt uttrykt og høyt polymorft MHC Ia-gen og kjente koblinger mellom MHCI-alleler og resistens mot lakse-patogener. Forutsatt at vi finner bevis som støtter hypotesen om at generalist eller spesialist MHC alleler også påvirker sykdomsresistens i en art som er så fjernt knyttet til kylling og menneske, er prinsippet antagelig gyldig for mange om ikke de fleste vertebrater. Dette vil forandre vår forståelse av MHC klasse I funksjonalitet og ha stor betydning for vaksineutvikling og bevaringsplaner for teleost fisk og vertebrater generelt. Foreløpige resultater tilsier at det finnes mange likheter mellom MHC og antigen presentasjon i fisk og firbente virveldyr, men også noen spennende forskjeller. Særlig gen-duplikater fra den fjerde helgenom-dupliseringen bidrar til at laks har mye større bredde i antigen-presentasjonen enn andre arter.

Vertebrater har et immunsystem som gjenkjenner og sloss mot invaderende patogener. I det adaptive immunsystemet er vevsforlikelighets-antigenene MHC klasse I (MHCI) helt vesentlige i initieringen av immun respons mot fragmenter eller såkalte peptider fra f.eks. virus. Nye data, først funnet i høns men sener også bekreftet i menneske, viser at det rådende synet på MHCI, bundne peptider og immun respons er ufullstendig. MHCI har et bredere spelter av peptid-binding enn tidligere antatt hvor MHCI variantene (allelene) kan klassifiseres som alt fra spesialister til generalister. Spekteret av generalister og spesialister har antagelig utviklet seg for å beskytte mot et bredt spekter av patogener. Vårt prosjekt skal undersøke om det samme prinsippet også gjelder for en vertebrat som er fylogenetisk fjernt beslektet med høns og mennesket, nemlig Atlantisk laks. Betingelsene for at laks kan brukes til å teste denne hypotesen er tilstede med et enkelt polymorft MHCI gen, og kjente koblinger mellom MHCI alleler og resistens mot to ulike patogener. Vi skal karakterisere genvarianter og deres evne til peptid-binding og knytte dette til resistens mot patogenene. Dersom prinsippet med generalister og spesialister også gjelder for Atlantisk laks, er det en rimelig antagelse at dette kan være et generelt prinsipp for vertebrater. Dette ville i så fall endre vårt syn på MHCI og påvirke både avl og konserveringsplaner for fisk så vel som for andre vertebrater.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Finansieringskilder