Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems

Alternativ tittel: Partnerskap for forskning og utdanning på klimaendringenes påvirkning på naturen i fjellet

Tildelt: kr 4,5 mill.

Klimaendringene byr på store utfordringer, både for vitenskap og samfunn. Både utfordringer og løsninger avhenger av samarbeid; samarbeid på tvers av landegrensene, samarbeid mellom forskning og utdanning, og samarbeid på tvers av landegrensene. RECITE samler fem partnerinstitusjoner fra Norge (Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning v/NORCE, Universitetssenteret på Svalbard), Kina (Det kinesiske vitenskapsakademiet) og USA (University of Arizona, University of Minnesota) om en felles innsats for å utvikle internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid inn mot klimaendringene og deres påvirkning på terrestre økosystmer. Det overordnede målet RECITE er å støtte partnerinstitusjonene til utvikle internasjonalt samarbeid om studentaktiv klimaforskning gjennom å koordinere vår forskningsinnsats og tilby studenter internasjonal erfaring innen klimarelatert forskning, utdanning og praksisutveksling. RECITE vil i) styrke klimaforskning og utdanningssamarbeid på internasjonalt nivå, ii) trene studenter på alle nivåer av høyere utdanning i klimavitenskap, iii) utvikle og implementere kurs som tilbyr relevant forskningserfaring, arbeidserfaring og internasjonal erfaring, iv ) utnytte potensialet i konsortiet for fremragende forskningssamarbeidsprosjekter, v) bygge opp mot en fremtidig forskningsklynge mellom forskningspartnere, og vi) formidle resultater og leksjoner fra studenter og ansatte samarbeidende arbeid og erfaring. I 2021 fortsatte vi å fokusere på digitale ressurser og regionale praksisplasser. Nærmere bestemt var vi vertskap for 17 praktikanter (11 i Norge, alle fra Europa), 2 i Kina og 4 i USA (alle fra Amerika). Disse jobbet med felt- og digitale forskningsprosjekter, og fikk erfaring med feltarbeid på karbonfluks, funksjonelle egenskaper og vegetasjonsanalyser, datahåndtering og prosjektsamarbeid. De deltok også på laboratoriemøter. Praksisoppholdene ble gjennomført i samarbeid med andre forsknings- og utdanningsprosjekter. Vi fortsatte utviklingen av digitale verktøy for studenters forskningserfaringer, og investerte i nettverksbygging blant nåværende og tidligere praksisstudenter og kursstudenter og unge forskere. Noe av dette arbeidet var i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i Norge (f.eks. Living Norway-nettverket) om åpen vitenskap og reproduserbarhet innen vitenskap og utdanning. Flere forskningsartikler fra tidligere kurs på Svalbard og Peru ble publisert i år. Vi presenterte også på konferanser og som inviterte presentasjoner eksternt.

The scientific and societal challenges arising from climate change and its impacts on ecosystems demand an international collaborative effort to develop the research and education needed to meet these challenges. RECITE brings together five partner institutions across Norway (University of Bergen; Uni Research; The University Centre at Svalbard), China (Chinese Academy of Sciences), and USA (University of Arizona) in a collaborative effort to develop strong international research and educational methods and outputs. The overarching goal of RECITE is to support the partner institutions in becoming leaders in internationally collaborative climate change research and education by coordinating research efforts and offering students international experience in climate-related research, training, and exchange. RECITE will i) strengthen climate change research and educational collaboration on an international level, ii) train students at all levels of higher education in climate science, iii) develop and implement in programs courses that offer relevant research, workplace, and international experience, iv) exploit the potential in the consortium for high-impact collaborative research, v) build towards a future research cluster involving all research partners, and vi) disseminate results and lessons from students and staff collaborative work and experience. RECITE will provide unique and high-quality opportunity for support in different aspects of climate research and education. We will train students, do new research, engage in scientific collaboration, and, as the most novel aspect, we will experiment with, build knowledge on the impact of international internship experience on student motivation and learning, and implement such experiences in our programs. We will disseminate widely. Challenges are minimal and can be effectively mitigated as RECITE builds on top expertise in all relevant fields and a history of successful collaboration between the partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research