Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA

Alternativ tittel: Forskning og utdanning innen biofilm og antibiotikaresistens: et samarbeid mellom Norge, Brasil og USA

Tildelt: kr 4,5 mill.

RESISPART var et norsk-brasiliansk-amerikansk konsortium ledet av Universitetet i Oslo (UiO). Hovedmålet var å styrke forskning og utdanning i verdensklasse, innen de kombinerte feltene biofilm og antibiotikaresistens. Partnerskapet var basert på allerede etablerte og vellykkede samarbeid på forsker-til-forsker-basis. Med INTPART-støtte styrket og utvidet vi dette nettverket og kvaliteten på samarbeidene, ved å implementere utdannings- og forskningsaktiviteter som fremmet våre konvergerende interaksjoner. Gitt den globale utfordringen som ble tatt inn i prosjektet - antibiotikaresistens, erklært av WHO som en av de største helsetruslene mot menneskeheten - hadde arbeidet et sterkt fokus på global rekkevidde. RESISPART-gruppen arrangerte internasjonale symposier, seminarer og workshops i digitale, hybride og fysiske formater som til sammen nådde et publikum på mer enn 2000 deltakere, og som samlet studenter, vitenskapelig, og administrativt ansatte fra samarbeidsinstitusjonene, samt nøkkelpersoner innen offentlig helse og utdanning, og et generelt publikum. I tillegg produserte konsortiet felles vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med høy impakt, og jobbet sammen for å designe og lansere det massive åpne nettkurset "Utforsking av landskapet for antibiotikaresistens i mikrobiomer". Som en del av samarbeidet utviklet vi også det gratis nettverktøyet ResistoXplorer, tilgjengelig for studenter og forskere over hele verden. Arbeidet med å forankre samarbeidet på institusjonsnivå har resultert i en MoU signert mellom rektorene ved UiO og UNICAMP som omfatter samarbeid utover temafeltet. Dette har ført til avtaler om å motta de første masterstudentene fra UiO til kliniske aktiviteter ved UNICAMP i Brasil, allerede i 2023. Prosjektutvekslingsaktivitetene har gjort det mulig for studenter og ansatte å oppleve utdannings- og forskningsmiljøer i partnerinstitusjonene, inkludert (1) lang- og korttidsbesøk, (2) tilgang til bredere eksterne finansieringskilder fra deltakerlandene gjennom felles søknader og tildelte stipender, og (3) tette interaksjoner mellom utdanning og forskning gjennom co-veiledning av PhD-studenter som drar nytte av internasjonalt og tverrfaglig omfang av nettverket. Suksessen til RESISPART har ført til et nytt finansiert prosjekt, RESISFORCE, også innenfor INTPART-programmet. RESISFORCE utvider det allerede etablerte partnerskapet fra RESISPART, til å inkludere flere ledende utdannings- og næringsinstitusjoner i Norge, India og Canada. Ved å styrke samarbeidene våre bidrar vi på den ene siden til universitetetsoppdrag om å forberede fagfolk til å møte den globale utfordringen som antimikrobiell resistens representerer. På den annen side jobber vi for å skape et sterkt forskerutdanningsmiljø som støtter innovative funn i kampen mot antibiotikaresistens.

RESISPART addressed the main objectives of the programme: (1) to enable long-term institutional partnerships with strong academic groups in countries prioritized by the Panorama Strategy 2016-2020 and (2) to strengthen the integration of higher education and research activities. The project brought together groups of students, scientific and administrative staff from UiO in Norway, UIC, the Forsyth Institute and J Craig Venter Institute in the USA, and UNICAMP in Brazil to develop a strong research-educational network on antimicrobial resistance. This is a field recognized by the United Nations as one of the largest threats to global health, food security, and development. RESISPART focus on global reach was addressed by team efforts that resulted in (1) more than 100 presentations by students and scientific staff in digital, hybrid, and physical meetings organized by the RESISPART group, (2) joint scientific publications in high-impact international journals, (3) Symposia and workshops organized in Norway, Brazil and the USA, as well as thematic arrangements connected to IADR meetings, which brought together more than 2000 participants worldwide, (3) launching of the massive open online course “Exploring the landscape of antibiotic resistance in microbiomes”, and (4) development of the free web-tool ResistoXplorer, available to students and researchers all over the world, and already in use by nations over all continents. In addition, to interact through such activities, the investment in anchoring the project at the institutional level has resulted in an MoU signed between the rectors of UiO and UNICAMP that incorporates collaborations beyond the thematic field. This has led to agreements to receive the first master students from UiO for clinical activities at UNICAMP in Brazil already in place for 2023. The project exchange activities have enabled students and staff to experience educational and research environments in the partner institutions, including (1) long- and short-term visits, (2) access to broader external funding sources from the participant countries through joint applications and awarded grants, and (3) close education-research interactions through co-supervision of Ph.D. students that are being benefited from the international and interdisciplinary scope of the network. The success of RESISPART has led to a newly funded project, RESISFORCE, also within the INTPART programme, extending the already established partnership to additional leading educational and business institutions in Norway, India, and Canada. By strengthening our collaborations, we are contributing, on the one hand, to the university's mission to prepare professionals equipped to confront the global challenge represented by antimicrobial resistance. On the other hand, we are working to create a strong research education environment supporting innovative discoveries in the fight against resistance.

RESISPART is a Norwegian-Brazilian-American consortium led by the University of Oslo (UiO), with the primary goal to enhance world-class research and education in the combined fields of biofilm and antibiotic resistance. The partnership is based on already established successful collaborations on a researcher to researcher basis. With INTPART support we are working to strengthen and expand the quality of our collaborations by implementing education and research activities that foster convergent interactions. Given the global challenge addressed in the project -antibiotic resistance, appointed by WHO as one of largest threatens to humanity- the work has a strong focus on promoting global networks. The RESISPART group has so far organized two annual international meetings: the first in Chicago in 2018, and the second in Brazil in December 2019. In these, researchers and students from all involved institutions have met for seminars and workshops on antimicrobial resistance, and disseminated their research to large audiences. In 2021, selected members met in Brussels, in connection with a symposium on Antibiotic Resistance, organized and presented by RESISPART partners in the CED-IADR Annual Meeting. Exchange visits of staff and students involving the different institutions have been organized, with special focus on strengthening the link between research and education. In 2020 and 2021, online seminars were implemented to enable students and staff to share knowledge and interact during the pandemic restrictions. To address one of the overall goals of consolidating long term collaboration between the institutions, heads of the project and the institutions have met on different occasions, and a contract between the rectors at UNICAMP and UiO, with the participation of the Dean of the respective Dental Faculties, has been signed. In addition, the dean at the Dental Faculty at UiO has been in the forefront, visiting UiC together with the central administration at UiO for negotiation meetings in 2019 to establish a long-term collaboration. Finally, a massive open online course (MOOC) on antimicrobial resistance is currently under development as a joint effort, with pedagogical support (content, text, videos, quizzes and interactive tools) from the LINK team at UiO. Highlights of the project are regularly updated on the websites created by the group for dissemination of activities, and also provided by each of the respective international collaborator institutions. By strengthening our collaborations, we are contributing, on one hand, to the university's mission to prepare professionals equipped to confront the global challenge represented by antibiotic resistance. On the other hand, we are working to create a strong research education environment supporting innovative discoveries in the fight against resistance. The project is a collaboration between UiO in Norway, UIC, the Forsyth Institute and J Craig Venter Institute in USA, and UNICAMP in Brazil.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research