Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; a global Challenge Towards harmonised understanding, education and methodology in Europe, USA and China (PlastPoll)

Alternativ tittel: Plastikk forurensing ; en global utfordring For en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Vi vet at plastavfall finnes overalt i det marine miljøet. Samtidig vet vi fortsatt for lite om geografisk distribusjon og kilder, plastens effekter på økosystemet og om hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og måle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder er forbundet med Framstredet og Beringstredet, og via stredene kommer marin plast sørfra til Arktis. For å finne løsninger som kan redusere plastforurensningen i Arktis, er kunnskap om lokale kilder i Arktis like viktig som en forståelse av transportveiene fra mer tettbefolkede områder lenger sør. Forskningssamarbeid og undervisning Gjennom samarbeid med kinesiske og amerikanske forskergrupper har vi økt vår kunnskap om plastutslipp. Samtidig deler vi topp moderne metodikk med forskere fra disse landene. Turer i felt, utvikling av mastergradskurs og felles seminarer i Norge og Kina har bidratt til en harmonisert kunnskapsoverføring og dannet sterke bånd mellom forskergruppene. I 2019 og 2020 gjennomførte vi feltopphold på Svalbard for kinesiske studenter og forskere, og en vinterskole for norske og kinesiske studenter i Kina. Der deltok også eksperter fra USA, Norge og Kina. Sommeren 2020 ble sommerskolen gjennomført virtuelt. Tross Covid 19-pandemien har vi vært veldig aktive: Vi har gjennomført en virtuell heldagsworkshop med presentasjoner fra norske og kinesiske studenter, bidratt med flere foredrag under International Symposium on Plastics in the Arctic på Island i mars 2021, samt arrangert Norwegian seminar on microplastics: Current knowledge status on sources, effects and risk. I juni 2021 gjennomførte vi et dedikert Plasttokt i arktiske farvann, i regi av Norsk Polarinstitutt. Flere prosjektdeltakere var med på å utvikle og lære bort metoder for prøvetaking av luft, snø, sjøis og vann under hele prosjektperioden. Men med manglende data om kilder, utslippsstørrelser og eksponeringer i hele det marine økosystemet er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Hhv tre og fire masterstudenter avsluttet oppgavene sine i 2019 og i 2020. To nye masterstudenter startet i 2021. ved TU i Kina, 3 masterstudenter og en PhD student avsluttet sine oppgaver i prosjektperioden. Masterkurset ved institutt for arktisk marin biologi ved UiT har blitt gjennomført i tre år, og har nådd mer enn 100 studenter. Produkter og publikasjoner Nye plastfrie luftprøvetakere for både passiv og aktiv prøvetaking har blitt designet og produsert av NILU. Disse ble tatt i bruk under Plasttoktet i 2021, og er også sendt til Kina. De første resultatene derfra forventes høsten 2022. Prøvetakerne ble også plassert ut på Zeppelinobservatoriet i Ny-Ålesund høsten 2021, med de første resultatene forventet vinteren 2021/22. Vi har etablert samarbeidsprosjekter med to nye europeiske forskergrupper fra JPI Ocean, og kunnskapen derfra ble umiddelbart brukt i undervisningen. I tillegg bidro vi aktivt til en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter knyttet til plastforskning og -overvåkning. Evalueringen av tilsetningsstoffer relatert til plastpartikler, som persistente organiske miljøgifter under Stockholmkonvensjonen, ble også aktivt støttet av oss. Gjennom hele prosjektperioden har vi deltatt i NFRs utlysninger. SFF-utlysningen med plastrelaterte søknader inkluderte f.eks. flere prosjektdeltakere fra PlastPoll. Polarinstituttet og NILU ledet Framsenterets forskningsprogram «Plast i Arktis» fra 2019-2021, et direkte resultat av PlastPoll-samarbeidet.

We conducted field stays in Svalbard for Chinese students and researchers, and a summer- and winter school in Norway and China. Despite the Covid-19 pandemic, we have been very active. In June 2021, we carried out a dedicated Plastics expedition in Arctic waters, under the auspices of the Norwegian Polar Institute. Several project participants helped develop and teach methods for sampling air, snow, sea ice and water during the entire project period. We have established collaborative projects with two new European research groups from JPI Ocean, and the knowledge from there was immediately used in the teaching (ANDROEMDA and FACTS). In addition, we actively contributed to a number of scientific publications and reports related to plastic research and monitoring. Throughout the project period, we have participated in the NFR's calls for proposals to ensure the prolongation of the fruitful collaboration, being successful with the funding of 5 new years in PlastPoll2021.

Being a fast developing field of research of increasing complexity, education on the impact and fate of MP pollution is lacking behind both in teaching, state-of-the art research as well as methodology. An overall goal is to train students in combining theoretical, experimental and field approaches for an excellent and sound scientific understanding of relevant processes and observations while at the same time contributing to the understanding of the fate and impact of MPs in the environment by developing this new emerging field of research on a global scale together. An invaluable added value to the underlying JPI projects PLASTOX and BASEMAN will result in the evolution from the European to global scale as well as to broaden the scope from marine to also terrestrial MP pollution. A strong interaction between not only the supervisors, but also the students will be both encouraged and facilitated by exchange visits, webinars and winter-/ summer schools. We will additionally offer master student projects in all three locations, which will create additional opportunities for students to participate in specific parts of this project. At the same time, the exchange of experts will ensure the direct transfer of recent knowledge and understanding as well as help to develop a strong consortium, leading on global research of MP in the environment. The unique combination of participating research institutions (NILU, NPI) and universities (UiT, UCB, TU) is complementary in scientific quality, academic programs, experience and qualification. Our collaborative educational project combines experienced scientists and educators (from different relevant disciplines), in an innovative project addressing the urgent need of knowledge on how MP move in the environment, harm organisms and how possible remediation actions can be designed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research