Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language, Meaning & Conscious Experience

Alternativ tittel: Språk, Mening og Bevissthet

Tildelt: kr 3,0 mill.

Våre samfunn er fundert på kommunikative handlinger (private, offentlige og juridiske). Det andre forteller oss er vår grunnleggende kilde til informasjon. Inntil nylig har undersøkelser av språklig kommunikasjon stort sett ignorert rollen til bevisste opplevelser. Når vi hører en ytring i vårt eget språk, vil vi ofte oppleve at vi har forstått den. Ifølge noen filosofer, er den bevisste opplevelsen av språklig forståelse (eller av mening) det som ofte gjør at vi kan dra nytte av kommunikasjon og danne nye oppfatninger om det som språkbrukere kommuniserer (e.g. Hunter 1998; Fricker 2003; Brogaard 2018). Gitt ny filosofisk og empirisk forskning på bevissthet og språklig kommunikasjon, er det nå mulig å forklare hva opplevelser av språkforståelse er og hvilken rolle de spiller. Målet for dette prosjektet var å forklare rollen bevissthet spiller i språklig kommunikasjon, ved å utvikle en ny, empirisk informert forklaring av hva opplevelser av språklig forståelse er, og hvilke epistemiske og handlingsveiledende roller de har. Resultatene fra dette prosjektet utfordrer noen av antagelsene i denne debatten og bidrar med nye måter å forklare og forstå fenomenene som undersøkes i dette feltet. Selv om opplevelsen av å forstå ytringer har interessante likhetstrekk med typiske perseptuelle opplevelser, har dette prosjektet gitt resultater som viser at vi både har teoretiske og empiriske grunner til å betvile at slike opplevelser er perseptuelle. Prosjektet viste også at vi trenger et rikere syn på hva vi opplever når vi hører språk enn hva som har blitt antatt i denne debatten. Vi må også inkludere vokal prosodi som signaliserer holdninger og emosjonelle tilstander til den som snakker, samt deres karakteriske vokale egenskaper. Prosjektet ga også opphav til en ny teori om hva opplevelser av språklig forståelse er. Ifølge denne teorien er slike opplevelser en spesiell type epistemiske følelser som signaliserer språklig ledighet. Dette er et nytt og potensielt kontroversielt syn som kan ha flere interessante konsekvenser for spørsmål om slike opplevelsers epistemiske roller, om pålitelig kommunikasjon og om hvordan vi kan handle basert på hva andre forteller oss. Prosjektet benyttet seg av en ny interdisiplinær fremgangsmåte som trekker på empirisk forskning i langt større grad enn hva som er vanlig innen dette feltet. Den første delen av prosjektet inkluderte et langt forskeropphold i London og samarbeid med prosjektpartnerne the Institute of Philosophy (UoL), and the Department of Philosophy at Birkbeck.

The project outcomes have resulted in: - Research results in the philosophy of mind and language concerning linguistic understaning, including a novel proposal concerning the nature and role of experiences of understanding. - Altogether 11 scholarly publications, including papers in international peer-reviewed journals on key ideas and hypotheses developed in this project. - Widespread dissemination of research results. - A mobility period in London and close collaboration with project partners: the Institute of Philosophy (UoL) and the Department of Philosophy, Birkbeck. - Three research events co-organised by the project manager as part of the dissemination activities for the project. - Collaboration between research networks in philosophy of mind, language and pragmatics in Great Britain and Norway. - New research questions and hypotheses concerning voice perception and speaker impressions, which led to a new research project.

Our societies are founded on various communicative acts (private, public, legal). What others tell us is our fundamental social source of knowledge. Until recently, investigations of linguistic communication have ignored the role of conscious experience. However, this approach is very problematic. Upon listening to an utterance in her language, a hearer becomes consciously aware of that utterance's meaning. It is by consciously grasping a meaning of an utterance that we benefit from communication in acquiring new beliefs and deciding what to do. Given new empirical research on consciousness, it is now possible to explain the nature and role of experiences of understanding. The goal of this project is to explain the role of consciousness in linguistic communication, by developing a novel, empirically informed account of the nature, epistemology, and action-guiding roles of experiences of language understanding. I will show that when listening to language we experience significantly more (e.g. implicated and figurative meanings) than has been assumed. I will explain how such experiences give rise to cognitive and emotional effects, leading to biases and prejudices. I will argue that the popular question of whether experiences of understanding are perceptual is ill-posed and develop an alternative view on their nature. As for their epistemology, the project will explain how experiences of understanding lead to reliable communication and how we can act on what others tell us. The project will deepen our knowledge of mechanisms underlying important social practices, which will benefit policies reducing language-induced biases. I will employ a novel interdisciplinary approach. The first two years will be spent at the Dept. of Philosophy, Birkbeck, London, where I will work closely with Jennifer Hornsby, a leading philosopher of action, mind and language. Barry Smith (IoP), Deirdre Wilson (UCL) and Brit Brogaard (Miami) will help me apply results from cognitive science.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam