Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

"The Lying Pen of Scribes": Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research

Alternativ tittel: "Skriveres løgnaktige penn": Manuskriptforfalskninger, digital bildebehandling og kritisk proveniensforskning

Tildelt: kr 12,4 mill.

Forfalskningene av flere enn 70 såkalte post-2002 dødehavsrullfragmenter og publiseringen av et flertall av dem, avdekket en krise i forskningen på Dødehavsrullene: De nye fragmentene ble promotert av ledende forskere; de ble publisert av noen av de mest respekterte ekspertene på fagfeltet; flere av fragmentene «overlevde» avanserte fysiske tester og ble autentisert av anerkjente håndskrifteksperter. Med andre ord: Ingen av hovedredskapene i manuskriptforskernes verktøyskrin virket, i det minste ikke i begynnelsen. Fragmentene ble del av et verdensberømt datasett, Dødehavsrullene, selv om de var udokumenterte, uten sikker opprinnelse og forfalskede. Tradisjonelt har proveniensforskning vært neglisjert i forskningen på Dødehavsrullene. Det har vært liten interesse for, og refleksjon rundt, manuskriptenes opphav. «Skriveres løgnaktige penn» representerer en ny interdisiplinær og helhetlig tilnærming til Dødehavsrullene, og søker å skape et mer omfattende datasett. Prosjektet er styrt av følgende bakenforliggende spørsmål: (1) Hva kan vi lære av post-2002-forfalskningsskandalen, og hvordan kan den bidra til å endre dødehavsrullforskningen og manuskriptstudier for øvrig? (2) Hvordan autentiserer samlere, museer, antikvitetshandlere og forskere manuskripter og inskripsjoner med usikker opprinnelse? (3) Hvordan konstrueres proveniens, hvordan utvikler historier om manuskriptfunn seg, og hvordan kan informasjon om antatt proveniens (opphav, kjøps- og eierskapshistorie) bli dekodet? Prosjektets hovedmål er å lage en omfattende ressursbank av data, metoder og prosedyrer for en interdisiplinær analyse av hebraiske og arameiske dødehavsrullmanuskripter og fragmenter. Dette vil skje gjennom en kombinasjon av fysiske analyser, digital bildebehandling, maskinlæring, studier av skriverpraksis, kritisk proveniensforskning og undersøkelser av de ulike mediene som formet og spredte historiene om verdens mest berømte manuskriptfunn.

The forgery of more than 70 so-called post-2002 Dead Sea Scrolls (DSS) fragments and the subsequent publishing of a majority of these, disclosed a fundamental and many-faceted crisis in the field of DSS and Qumran studies. The fragments were promoted by leading scholars; they were published by some of the most reputable experts in the field; many of the fragments allegedly “survived” advanced physical testing and were authenticated by palaeographers. The fragments became part of the DSS dataset, even though they are undocumented, unprovenanced, and forged. Traditionally, critical provenance research has been neglected in DSS research. In the official publication series of the DSS, Discoveries in the Judaean Desert, information and reflection on the provenance of the manuscripts and fragments is scarce. “The Lying Pen of Scribes” represents a new interdisciplinary and holistic approach to the DSS and seeks to create a more comprehensive and multifaceted dataset. The project is guided by the following overarching questions: (1) What critical insights can be gained from the post-2002 DSS scandal, and how can these contribute to change Qumran studies and manuscript studies at large? (2) How do collectors, museums, antiquities dealers, and scholars “authenticate” unprovenanced manuscripts and inscriptions? (3) How is provenance constructed, how do narratives of manuscript finds continue to evolve, and how can information about asserted provenance (origin, acquisition, ownership history) be decoded? The main objective of the project is to produce a comprehensive resource of data, methods, and procedures for the interdisciplinary analysis of Hebrew and Aramaic DSS manuscripts and fragments through a combination of physical analyses, digital imaging, machine learning, study of scribal practices, critical provenance research and an exploration of the various media that shaped and circulated the narratives about the world’s most famous manuscript find.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam