Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt Robotdusj som et løft i omsorgsektor

Tildelt: kr 0,30 mill.

Forprosjektet skal bygge oppunder en visjon om å skape egenmestring for mennesker som ikke lenger kan utføre personlig hygiene og stell i dusj: I stedet for pleiepersonell vil en robot assistere ved hår- og kroppsvask. Et slikt system vil avlaste helsepersonell og gi brukere en bedre hverdag. For å nå målet er det nødvendig å utrede interaksjonsformer mellom pasient og dusj som kan passe de fleste brukerne, implementere disse og gjennomføre brukertester med innbyggerinvolvering. Forprosjektet vil søke etter tekniske avklaringer, skissere mulighetsramme, utrede behov for endringer i arbeidsflyt i kommunen, og utarbeide en funksjonsspesifikasjon for et system. Kartlegging av kommunenes behov, brukernes behov, tekniske utfordringer, risikovurderinger, personvernsproblematikk, sikkerhet og etikk vil vurderes. Prosjektet vil lede til en søknad til et hovedprosjekt, men også våre spiren til nettverking rundt temaet. Prosjektet vil komme frem til en teknisk forundersøkelse, fokusgruppe, workshop og utvikling av en funksjonsspesifikasjon. Bruk av robotdusj er strategisk forankret i vedtak fra Drammen kommune; dette følges opp med dette prosjektet. Osterøy kommune er partner i prosjektet.og har en godt utbygd mekanisk industri med betydelig erfaring og kompetanse innen robotikk. Mektron AS er partner i et førkommersiell anskaffelse med Drammen kommune og sitter med kompetanse rundt robotikk. Norsk Regnesentral og Høgskulen på Vestlandet (HVL) er forskningspartnere innen teknologi og HVL vil også undersøke de samfunnsmessige konsekvensene. Forprosjektet vil gjennomføre et seminar med interesserte parter der fokusgruppe vil brukes for å få innspill til utforming av hovedprosjektet. Forprosjektet vil også demonstrere bruk av robotdusj for sluttbrukere, helsepersonell, pårørende og beslutningstakere.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren