Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Tildelt: kr 71 999

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict? I gjennomsnitt deltok minimum 215 personer hver dag enten fra Nasjonalbiblioteket eller gjennom streaming over nett. Vi hadde tre hovedmål for konferansen; 1) Å formidle den nyeste forskningen på feltet, 2) Å fokusere på metodologisk kvalitet i forskningen for å øke kvaliteten på fremtidige studier, og 3) Å møte forskere fra ulike land for å knytte internasjonale kontakter og kartlegge potensialet for mulig videre samarbeid i et EU-prosjekt / NFR-prosjekt. Basert på de aksepterte sammendragene ble en del av programmet viet leseutvikling og -tiltak. En annen hoveddel fokuserte på kommunikasjon og språkutvikling samt tiltak innen disse områdene. Og sist men ikke minst hadde vi en del som gikk på behandling av talemotoriske vansker. I spørsmål og diskusjon etter innleggene ble det fokusert på metodologisk kvalitet i studiene. Implementeringskvalitet ble viet spesielt oppmerksomhet. I tillegg til forskningsfremleggene inkluderte konferanseprogrammet også en billedbokutstilling med bøker designet spesielt for barn med Downs syndrom, samt en 90 minutters økt med korte innlegg fra foreldre og praktikere der de delte sine erfaringer. Internasjonale kontakter ble knyttet i løpet av konferansen og dette vil på sikt kunne sikre et sterkere internasjonalt forskningsmiljø. Nye internasjonale samarbeidsprosjekter er allerede under utvikling. Takk til alle deltakerne, de som holdt innlegg, de som streamet, NNDS, og til DSL + -teamet - som alle medvirket til at denne konferansen ble vellykket. En stor takk også til Nasjonalbiblioteket som var konferansevert og til Johanne Ostad som ledet oss gjennom programmet. Takk også til Oslo kommune som arrangerte en hyggelig konferansemottakelse, og til slutt en stor takk til Norges forskningsråd for den økonomiske støtten som gjorde det mulig å gjennomføre konferansen.

I samarbeid med aktuelt fagmiljø tilknyttet Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo (UIO) samt Nasjonal bibliokteket og Norsk Nettverk for Down syndrom vil vi (fra Institut for spesialpedagogikk ved UIO sette søkelys på framtidsmuligheter for personer med Down syndrom. Vi ønsker å løfte fram den nyeste nasjonale og internasjonale forskningen med fokus på kommunikasjon og språk. I tillegg til foredrag i plenum vil vi vie en del av konferansens to dager til paper- og posterpresentasjoner. Målgruppen er forskere fra nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler, forskningsstiftelser og andre kompetansemiljøer som arbeider med forskning på Down syndrom. En annen målgruppe er representanter fra brukerorganisasjoner regionalt samt politikere og andre som jobber med helse- og sosialpolitikk eller skole-, oppvekst- og utdanningsspørsmål. Vi venter ca 80-100 deltakere.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder