Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ECO-BASE: Establishing CO2 enhanced Oil recovery Business Advantages in South Eastern Europe

Tildelt: kr 4,8 mill.

CO2 lagring er et viktig bidrag til å oppnå målet om å begrense global oppvarming til under 2 °C. Hvis lagring kan kombineres med kommersiell utnyttelse av CO2 (på engelsk kalt CCUS - Carbon Capture, Utilization and Storage), kan dette også gjøre lagringingen forretningsmessig lønnsomt. Økt utvinning av olje og gass, såkalt CO2-EOR (Enhanced Oil Recovery) er foreløpig det eneste som kan utnytte og samtidig lagre store mengder CO2 i en kontinuerlig prosess. Teknologien kan ikke bare skape forretnings muligheter, den kan også nøytralisere hele CO2-utslippet fra den ekstra oljen som blir produsert. ECO-BASE prosjektet ser på storskala CCUS håndtering i Sørøst-Europa (SEE), med sikte på å utvikle forretningsmodeller og inntektsmuligheter knyttet til CO2-EOR. Prosjektet gjennomføres lokalt i SEE-landene Tyrkia, Romania og Hellas med støtte fra TNO (Nederland) og IRIS (Norge). Fokus vil være på økonomisk optimalisering av CO2-EOR kombinert med permanent lagring i en helhetlig prosess kalt EORStore. Aktiviteter i fire viktige delprosjekter er: 1. Kartlegge muligheter for CCUS i SEE landene og etablere regionale retningslinjer for EORStore prosjekter. De mest lovende tiltakene tas videre til delprosjekt 2. 2. Utvikle forretningsmuligheter for utvalgte EORStore prosjekter. Målsetningen er å modellere og optimalisere EORStore prosessen, samt evaluere begrensninger og incentiver knyttet til tekniske og juridiske aspekter, og offentlige reguleringer. Delprosjektet vil munne ut i rapporter som formidler generelle erfaringer og foreslår videre tiltak i de enkelte regionene. 3. Kunnskapsdeling og -overføring mellom Nordvest-Europa (NWE) og SEE (og andre) for å løfte fram og øke støtten til CCUS-aktiviteter i deltaker landene. Delprosjektet skal organisere kurs for yngre mennesker med relevant bakgrunn og bidra med kunnskapsoverføring til ulike deltagere i CCUS miljøet. Det vil også bli forsøkt å involvere andre land i Svartehavsregionen (Bulgaria, Ukraina, Georgia, Russland). 4. Bevisstgjøre og skape tillit blant befolkningen. Det er avgjørende å etablere velvilje for CCUS-utvikling blant alle som kan bli berørt. Lignende prosjekter har tidligere strandet på grunn av "total mangel på lokal støtte". ECO-BASE vil samarbeide med eksisterende organisasjoner (som CO2-GeoNet) og andre prosjekter (for eks. ENOS H2020 samt andre ACT-aktiviteter) for å øke forståelsen blant befolkningen og skape tillit til, og aksept for EORStore. Prosjektet ble avsluttet med å evaluere to klynger (en i Romania og en i Tyrkia), ga den første evaluering av teknisk-økonomisk analyse for dem, identifisere viktige flaskehalser og diskutere veien videre. Meningsmåling ble utført ved hjelp av sosiale medier, dekning av ccus- aktiviteter i media ble utført, engasjementsplan for videre klyngesutvikling ble utarbeidet. Interessenter ble identifisert og engasjert, konseptet og utkastet til neste trinns klyngeutviklingsforslag ble utarbeidet.

Project activities contributed to the knowledge transfer from Norway and Netherlands to Romania and Turkey. 3 educational workshops were held. Twice in collaboration with Sotacarbo - a CO2EOR+Storage workshop organised during the Sotacarbo summer school (third planned event canceled in 2020 due to COVID-19). CO2EOR summer school was co-organized with METU as an online event in September 2020. Seminar on legal and regulatory framework of CO2 EOR and Storage was carried out in Bucharest, Romania in September 2019. Several meetings with the stakeholders both in Turkey and Romania were held. Two industrial partners from Romania (cement factory and independent oil operator) and one from Turkey (refinery) confirmed they interest and will to participate in further pilot preparation activities. A draft of the pilot preparation project proposal was prepared. Consortia is currently looking for fitting financing possibility.

CO2 storage is essential for reaching the below 2C target. Commercial utilization of CO2 is one of mechanisms to create a business case for the CO2 storage and CO2-EOR is the only process capable of continuously utilizing and later storing large CO2 volumes. ECO-BASE will develop revenue streams and business models for CO2-EOR in South-Eastern Europe (SEE) therefore supporting large scale CCUS deployment. The project is carried out locally in SEE countries: Turkey, Romania and Greece with support from TNO, the Netherlands and IRIS, Norway. The project team will access the whole revenue stream and focus on optimization of the CO2-EOR combined with permanent storage (EORStore) as an undividable process. Four key activities represented by sub-projects are: 1. Map CCUS potential in SEE and establish regional EORStore roadmaps. The sub-project will identify most promising case studies as input for sub-project 2. 2. Creating a business case for selected EORStore case studies. The objectives are to model and optimize EORStore, access technical, legal and regulatory incentives and bottle necks. Sub-project will deliver site specific reports for further actions and identify more generalized lessons learned. 3. Knowledge sharing and transfer between North West Europe (NWE) and SEE and beyond to boost and support CCUS activities in participating countries. Sub-project will organize courses for young specialists; arrange knowledge transfer to various stakeholders of CCUS community. An attempt to involve other countries of the Black Sea region (Bulgaria, Ukraine, Georgia, Russia) would be made. 4. Public awareness and acceptance. Creating favorable atmosphere for CCUS development among all stakeholders is crucial-there were projects stopped or cancelled due to "total lack of local support". The ECO-BASE is aiming at liaising with existing organisations (like CO2-GeoNet) and projects (like ENOS) in order to organise public events and raise awareness and acceptance of EORStore.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering