Tilbake til søkeresultatene

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Wise use of drained peatlands in a bio-based economy: Development of improved assessment practices and sustainable techniques for mitigation

Alternativ tittel: Smart bruk av drenerte myrer i et biobasert økonomi: utvikling av forbedrede vurderingsgrunnlag og teknsikse tiltak for redusert utslipp

Tildelt: kr 2,9 mill.

Drenering av myrer for grasproduksjon i Norge er viktig for landbruket, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge, men øker utslippet av klimagasser betydelig og reduserer det biologiske mangfoldet. I det NFR-finansierte prosjektet PEATWISE samarbeidet NIBIO med partnere i Europa og New Zealand for å finne metoder og tiltak for å redusere klimagassutslipp fra dyrka myr. To mulige tiltak for å redusere klimagassutslipp ble studert i prosjektet, heving og kontroll av vannstanden i myrjord og endring av myrjords egenskaper ved tilsetting av sand og aske mm. Heving av vannivået kan redusere karbonutslipp, men vannstanden må holdes konstant og like under overflata av myrjorda, som i mange tilfeller vil være vanskelig og utelukker tradisjonelt jordbruk. Drenering av myr for jordbruksproduksjon har tidligere vært drevet av nasjonal politikk for å hindre ulike sosioøkonomiske konsekvenser som utflytting, matmangel, arbeidsledighet og fattigdom. Klimaendringer kan i framtida føre til lengre vekstsesong i borealt klima, men varmere og tørrere jordmiljø kan øke nedbrytingen av myrjord. I tørre år som 2018, vil jordbruk på myr med høy vannlagringskapasitet bidra vesentlig til grasproduksjonen, da mineraljord kan være utsatt for tørke og avlingsreduksjon. Endring av jordbruksdrift til dyrking med høyere vannstand behøver tilskuddsordninger og langvarige planer som bør tilpasses ulike lokale forhold og sosioøkonomiske betingelser. Mer informasjon om prosjektet finnes på https://eragas.eu/research-projects/peatwise.

1. Review and discuss options for peatland agriculture with reduced greenhouse gas emission 2. Test out effects of paludiculture and cultivation options to reduce GHG emissions 3. Study protein extracts and potential use of paludiculture crops for feed 4. Find out stakeholder opinions and outline recommendation for policy development

Drained peatlands are important contributors to GHG emissions. For sound land management policies and decision making, an improved scientific knowledge base of GHG fluxes and transparent and verifiable methods for measuring and accounting for emissions reductions is needed. PEATWISE will build on past experience and interdisciplinary research to quantify emission factors from different land uses and production systems such as agriculture, silviculture, and paludiculture. PEATWISE will develop and refine sustainable soil and water management technologies for managed peatlands to reduce GHG emissions and maintain biomass production in different land use systems. A combination of on-going long term studies carried out in different regions and studies refining or testing new innovative ideas will be used. A general water table-GHG relationship will be developed which enables land-users and land and water authorities to quantify the effects of water management mitigation technologies. Paludiculture, involving production of flooding tolerant species which can be used for biorefinery, biomaterials and bioenergy, is another mitigation option that will be tested. Soil management technologies will be tested in field trials. PEATWISE will work with stakeholders such as farmers, policy makers and industry. Incentivizing management options that reduce emissions from the use of peatlands will be essential to policy that integrates land use change in the 2030 GHG mitigation framework. Collaborations between European and New Zealand researchers will provide opportunities for knowledge transfer across a wider peatland context than has been achieved before. PEATWISE will analyze existing incentive based policy instruments for different ecosystem services in each case study country to develop a coherent strategy that allows complementarity and bundling of governmental and private sector incentive funding schemes.

Budsjettformål:

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change