Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Acorn

Tildelt: kr 2,0 mill.

ACORN prosjektet har undersøkt muligheter for å bruke eksisterende infrastruktur som rørledninger, brønner og andre installasjoner til CO2-transport og injisering. Prosjektet har fokusert på «klynger» i den nordøstlige delen av Skottland. Klyngene består av CO2 utslippskilder, rørledninger og geologiske lagringssteder som allerede er modnet og utredet. Målet er å realisere billigere fullskala CO2-rensing med permanent lagring. Tanken er å etablere lavterskel tilgang til infrastruktur for å transportere og lagre CO2 i regionen. Bellona har bidratt til prosjektet med teknisk ekspertise og advokering. Et hovedfokus var å etablere retningslinjer for nasjonale og regionale myndigheter, prosjektutviklere og rettighetshavere. Retningslinjene kan benyttes når eksisterende infrastruktur vurderes omregulert til CO2-transport og lagring. Retningslinjene tydeliggjøre under hvilke forutsetninger infrastruktur kan være egnet for omlegging til CO2-transport og lagring. Formatet er forenklet til en steg-for-steg, praktisk prosessbeskrivelse av regulative og juridiske vurderinger for å bevare infrastruktur med tanke på CO2-håndtering. Prosjektet har levert tekniske og praktiske vurderinger av hvorvidt hovedrørledningene til WAGES, Goldeneye og MGS egner seg til videre bruk med CO2. Disse vurderingene konkluderer positivt og indikerer kostnadsbesparelser på 75% sammenlignet med å bygge en ny rørledning. Likevel er ikke dette en generell konklusjon: Hvorvidt andre rørledninger eller annen infrastruktur egner seg for omlegging til CO2-håndtering må vurderes enkeltvis. Vurderinger rundt gjenbruk av installasjoner og brønner til CO2-injeksjon har avdekket betydelige praktiske og tekniske utfordringer som gjør at prosjektet ikke anbefaler å bevare disse med tanke på fremtidig CO2-lagring. Det anbefales at produksjonsbrønner blir permanent plugget og forlat. Å bruke allerede pluggede og tørre letebrønner til CO2-injeksjon, noe som kan være mer hensiktsmessig enn å bruke eldre produksjonsbrønner, har ikke blitt vurdert i dette prosjektet da de ikke er tilknyttet eksisterende infrastruktur og installasjoner. ACORN har gjennomført undersøkelser over potensiell infrastruktur for gjenbruk i Storbritannia og Nederland, og flere rørledninger ble identifisert. Det er også utviklet et register over rørledninger som er i bruk som inkluderer britiske, nederlandske og norske rørledninger. Sorteringsfunksjoner er lagt inn for blant annet bredde, lengde, opprinnelse / destinasjon, mm. Undersøkelsen utført for norsk infrastruktur i denne rapporteringsperioden identifiserte hovedrørledningen som er den mest sannsynlige kandidaten for gjenbruk. I et scenario hvor denne rørledningen blir brukt til CO2-transporttjeneste, kan det spares flere milliarder kroner i forhold til en nybygget rørledning med tilsvarende dimensjoner og service. Bellona har også bidratt til aktiviteter innenfor samfunnsvitenskap i ACORN. Intervjuer ble gjennomført i denne rapporteringsperioden med norske interessenter for å kartlegge bevissthet og kunnskap om bruk av CCS i et strukturert skifte til en lavutslippsøkonomi i Norge. Et slikt strukturert skifte kalles 'rettferdig omstilling' ('just transition'). Rettferdig omstilling tar sikte på å opprette nye muligheter for sysselsetting og næringsvirksomhet i lavutslippsøkonomien for å kompensere for tap av jobber og aktiviteter som er blitt overflødige.

- Screening by ACORN around just three important UK pipelines reveals at least 16 suitable storage sites, with the most promising two potentially providing a storage resource for over 650 Mt of CO2, starting earliest in 2023. - Our analysis shows that Peterhead port can import CO2 by ship. With a maximum throughput of 16Mt of CO2 annually, this facility could enable carbon capture in many other regions around the N. Sea. - The reuse of legacy O&G infrastructure as part of the Acorn CCS project will save around £548 million, saving to the taxpayer millions in decommissioning alone. - Decarbonisation of the UK gas grid for heat and transport is possible by producing hydrogen from natural gas with CCS at St Fergus, where 35% of all UK natural gas comes onshore. - Citizens in high-emitting industrial areas look to governments to enable a just transition to a low-emissions future. - Acorn learnings will be invaluable for similar developments where legacy O&G operations are in place.

English: Bellona will contribute to project Acorn. This is a low cost CO2 capture and storage (CCS) system in NE Scotland, and it could be operational by 2023. It will exploit redundant North Sea gas distribution assets. It is led by the CCS project development advisors Pale Blue Dot Energy and supported by expert partners from UK, Norway and the Netherlands who will explore options for similar projects around the North Sea basin. Acorn is centred on the St Fergus Gas Plant north of Aberdeen. This is connected to offshore infrastructure which is potentially re-usable for CCS. St Fergus is also connected to the high emissions Central Belt region by a dedicated onshore pipeline. Acorn is a minimum viable development starting with CO2 capture from the Gas Terminal, and will explore options for build-out to other large-scale sources of emissions in the region and from CO2 tankers through Peterhead Port 5km to the south. Norwegian and Dutch CCS policy experts will apply the lessons from the "real world" UK project to other North Sea regions. The project will deliver a re-usable blueprint for the decarbonisation of a region currently highly dependent upon the fossil fuel. Norsk: Bellona bidrar til Acorn-prosjektet, som er et system for CO2-fangst og -lagring i Skottland. Systemet vil utnytte overflødig gassinfrastruktur i Nordsjøen. Prosjektet ledes av CCS-prosjektutviklingsrådgiverne Pale Blue Dot Energy og støttes av ekspertpartnere fra Storbritannia, Norge og Nederland som vil utforske alternativer for lignende prosjekter rundt Nordsjøen. Acorn er sentrert rundt gassanlegget St Fergus. Dette er koblet til offshore-infrastruktur som potensielt kan gjenbrukes for CO2-fangst og -lagring. Norske og nederlandske CCS-eksperter vil bidra til å overføre lærdommen fra dette britiske prosjektet til andre regioner i Nordsjøen. Prosjektet vil levere en plan for CO2-kutt i regioner som i dag er avhengig av fossilt brensel.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering