Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repetitive Subconcussive Head Impacts - Brain Alterations and Clinical Consequences

Tildelt: kr 4,2 mill.

Er nikking i fotball farlig? Det vet vi rett og slett ikke, men det skal vi gjøre noe med. Hjernerystelser forekommer hyppig i kontaktidretter, og de langvarige skadevirkningene av dette er det siste tiåret vel etablert. Vesentlig hyppigere enn hjernerystelser, er gjentatte lavgradige hodestøt uten umiddelbare kliniske symptomer. Nikking i fotball er et eksempel på slike hodestøt, og ble tidligere ansett som ufarlig. Ny forskning har derimot antydet at også nikking kan ha skadelige konsekvenser for hjernen, og det er derfor behov for å kartlegge dette nærmere - særlig med tanke på det enorme antallet aktive fotballspillere på verdensbasis. Vi har derfor gjennomført en større studie på fotballspillere i alderen 14-16 år, som har hatt som hovedmål nettopp å undersøke om nikking er skadelig for hjernen. Dette har blitt gjort gjennom et internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer på området. Aldersgruppen ble valgt pga. at dette anses som en kritisk fase i modningen av sentralnervesystemet. Fotballspillerne (N=96) er sammenliknet med en gruppe utøvere fra ikke-kontaktidretter (N=64), og begge gruppene ble fulgt gjennom én sesong med sine respektive idretter. Dette ble gjort parallelt i Norge, Tyskland og Belgia. Undersøkelsene inkluderte bl.a. MR av hodet, kliniske undersøkelser og blodprøver. Ved å nå sammenlikne de to gruppene (1) før sesong, (2) ved sesongslutt, og (3) 12 måneder etter prosjektstart (et par måneder etter sesongslutt), vil vi for første gang kunne si noe om hvordan nikking i fotball eventuelt påvirker hjernens utvikling over tid i ungdomsalderen. Dataanalysene av det innsamlede materialet pågår.

Studien har i all hovedsak blitt gjennomført etter planen. Dette betyr at vi nå går inn i en fase med gjennomgang og analyse av dataene vi har samlet inn; resultatene foreligger altså ikke per i dag. Vi forventer at vi nå vil kunne besvare flere av spørsmålene vi har stilt på en informativ måte. Studien vil derfor trolig bli sentral i det internasjonale arbeidet for å besvare om nikking i barne- og ungdomsfotball er skadelig for hjernen. Slik vi ser det, vil dette være av stor interesse for den generelle befolkningen, da det vil kunne ha betydelige implikasjoner for folkehelsen.

Hjernerystelser forekommer hyppig i kontaktidretter, og skadevirkningene som konsekvens av dette er det siste tiåret vel etablert, som igjen har medført et betydelig mediefokus med tilhørende kontroverser. Enda hyppigere forekommer gjentatte og hyppige lavgradige hodestøt uten umiddelbare kliniske symptomer - som f.eks. ved nikking i fotball, som lenge har vært ansett som ufarlig. Ny forskning har derimot antydet at også nikking kan ha skadelige konsekvenser, og det er følgeølig behov for å kartlegge dette nærmere, spesielt med tanke på de mange millionene som spiller fotball til daglig og dermed kan være utsatt for risiko. Derfor er det nå planlagt en prospektiv studie på fotballspillere i alderen 15-16 år, i form av et internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer på området. Aldersgruppen er valgt pga. at dette anses som en kritisk fase i modningen av sentralnervesystemet. Fotballspillerne - og en kontrollgruppe fra en ikke-kontaktidrett - skal følges gjennom én sesong med sine respektive idretter i Norge, Tyskland og Belgia, og undersøkes med MR, EEG, blodprøver og klinisk undersøkelse. Datainnsamling vil skje ved tre tidspunkter, inkludert 1) før sesongoppstart, 2) ved sesongslutt og 3) i forkant av påfølgende sesong, for å kunne sammenligne gruppene og avdekke potensielle skadevirkninger, og om disse eventuelt er reversible. Dette vil igjen kunne legge grunnlaget for å utvikle nye strategier for diagnostisering, risikovurdering, og forebygging av hjerneskader som konsekvens av gjentatte hodestøt hos fotballspillere, såvel som i befolkningen for øvrig. Oppsummert vil prosjektet kunne bidra til å avdekke et presserende forskningsspørsmål, med implikasjoner for folkehelse over hele verden.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering