Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Alternativ tittel: Fra blått avfall til grønn ressurs: Fiskeslam som gjødsel i jordbruket

Tildelt: kr 2,4 mill.

Målet med dette prosjektet er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam som kan erstatte bruken av mineralgjødsel i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraftig. Næringstapet kan reduseres dersom fôrrester og fiskens avføring (fiskeslam) brukes som gjødsel i jordbruket, og næringssyklusen lukkes. Fram til nå har behandlingsteknologier for fiskeslam blitt utviklet med et mål om å holde kostnadene nede og å redusere lukt. Produksjonen av høy-kvalitets gjødselprodukter har derimot ikke vært i fokus. Revisjonen av dagens Gjødselvareforskrift kan gi restriksjoner på fosfortilførsel til jordbruksarealer, noe som vil øke behovet for å transportere fiskeslam til områder med lite husdyr. Både oppdrettsnæringen, landbruket og beslutningstakere trenger derfor mer kunnskap for å utvikle resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam som kan erstatte mineralgjødsel i jordbruket. Som del av dette prosjektet ble fiskeslam fra seks settefiskanlegg analysert i både 2019 og 2020; fire produkter som var tørket med ulik teknologi, en flytende biorest (etter anaerob utråtning), en tørket biorest og et mekanisk avvannet fiskeslamprodukt. De fleste fiskeslamproduktene var i Gjødselvareforskriftens kvalitetsklasse I eller II pga. litt høye kadmium- og/eller sinkkonsentrasjoner. Etter dagens Gjødselvareforskrift kan de fleste fiskeslamproduktene dermed brukes med opptil 200 kg tørrstoff per dekar og år. Gitt et nitrogeninnhold på ca. 50 g/kg tørrstoff (gjennomsnitt for de tørkete prøvene), vil f.eks. kornplanter kunne bli forsynt med 10 kg totalnitrogen/dekar. Om denne nitrogentilførselen er tilstrekkelig eller ikke, vil være avhengig av nitrogenkvaliteten i fiskeslammet og avlingspotensialet for arealet, men generelt må det tilføres noe ekstra nitrogen med en slik begrensning. Ett av fiskeslamproduktene var i kvalitetsklasse III for sink, og kan dermed ikke nyttes som gjødsel i landbruket. Analyser av 2-4 stikkprøver tatt fra ulike punkter i hver av seks behandlingsanlegg for fiskeslam viser at både avvanning og tørking reduserer nitrogen- og kaliuminnholdet i sluttproduktet. Under avvanningen følger både ammonium-nitrogen og kalium vannfasen og slippes dermed ut i sjøen, og under tørking kan nitrogen gå tapt som ammoniakk til luft. Alle fiskeslamproduktene var svært rike på fosfor, og forholdet mellom nitrogen og fosfor i fiskeslam var lavt sammenlignet med plantenes behov. For å utnytte næringsstoffene i fiskeslam som gjødsel i praktisk landbruk, må derfor fiskeslam kombineres, f.eks. med mineralsk gjødsel som inneholder både nitrogen og kalium. Slik vil man kunne oppnå et balansert næringsstoff-forhold i sluttproduktet, mer i samsvar med plantenes behov. Det ble gjennomført to feltforsøk i Østfold i korn over to år (2019-2020) med seks av fiskeslamproduktene. Resultatene fra feltforsøkene viser at fiskeslam kan ha god effekt som nitrogengjødsel, men at gjødseleffekten varierer med opprinnelse og/eller behandling av slammet. Videre i prosjektet kommer vil til å undersøke om nitrogeneffekten til fiskeslam kan forklares med hjelp av enkle metoder i laboratorium, i.e. kjemiske ekstraksjoner, inkubering eller spektroskopi. Vi kommer dessuten til å undersøke effekten av ulike typer fiskeslam på plantetilgjengelig fosfor i jord, og sink og kadmium konsentrasjonen i korn.

Aim: This project will contribute to the development of recycling fertilisers based on fish sludge that can replace the use of mineral fertiliser in agriculture. Background: The linearity of nutrient flows makes current fish farming practices in Norway highly unsustainable. Using feed residues and faeces of farmed fish (fish sludge) as fertiliser in agriculture, can contribute to closing nutrient cycles. So far, the development of treatment technologies for fish sludge has mainly been motivated by keeping costs low, and by reducing odour rather than by producing high-quality fertiliser products. The coming fertiliser regulation is expected to impose the need for transportable fish sludge products to avoid soil accumulation of phosphorus in Western Norway. Therefore, both the aquaculture industry, agriculture and policy makers are in need of more knowledge on how to develop recycling fertiliser products based on fish sludge that can replace mineral fertiliser products in agriculture. This project is aiming at filling this gap. Activities: The project will study the effect of different hatchery types, treatment technologies and feed types on the contents of nutrients and heavy metals in fish sludge. The quality of fish sludge as nitrogen (N) fertiliser and the effect on plant-available phosphorus in the soil will be studied in 2-year field experiments at two sites, and demonstration fields will be established. Also, the mineralisation rates of N in fish sludge products will be studied during an incubation experiment and related to N quality determined by various in-situ laboratory methods, including FTIR analysis (research stay at the University of Copenhagen). The results of the project will be disseminated through popular scientific and scientific publications, presented at conferences and discussed within a reference group. Within the project the post-doc researcher will acquire increased methodological competence, build network and gain project leading skills.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning