Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

Alternativ tittel: Ikke frisk nok eller ikke flink nok? Virkningen av helsetilstand og kvalifikasjoner på faren for å falle ut av skole og arbeidsliv

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

280331

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Populærvitskapleg framstilling - Oppdatert (Norsk) I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) For ungdom som er iferd med å tilegne seg formell kompetanse for arbeidslivet, undersøker vi hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes, både på skole og i arbeid. Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker (AP). AP1: The Hidden Costs of Competitive Tendering - Health and Labor Effects on Norwegian Bus Driver Vi undersøker effekten av anbudsutsettelse av bussnæringen i Norge, nærmere bestemt helse- og arbeidsmarkedseffektene i perioden 2003-2014. Ved hjelp av variasjon i når ulike kommuner implementerte anbudskonkurranse, finner vi signifikante kort- og langsiktige effekter på sykefraværet til sjåførene i de kommunene som har innført anbud. Dette gjenspeiles også i noe høyere nivå på de langsiktige utgiftene til uføretrygd. Vi finner også en positive kortsiktig effekt på arbeidsinntekten. AP2: Unfit or unqualified? Career trajectories in the aftermath of a large labour demand shock in the Norwegian petroleum industry Et plutselig og uventet fall i oljeprisen I 2014 førte til masse-oppsigelser i den norske petroleumssektoren. Vi undersøker hvordan individuelle handlemåter angående karrierevei blir formet i samspill mellom individuelle ressurser, organisatorisk politikk og praksis og institusjonell påvirkning. Vi finner organisatoriske mekanismer som inntil krisen i 2014 fungerte støttende for de som ønsket fleksible karriereveier. Disse støttemekanismene forsvant i og med krisen, som førte til økt risiko for karrieremessige tilbakeslag og dermed redusert sosial mobilitet, særlig for eldre arbeide. Health and unemployment during a negative labour demand shock Vi undersøker hvordan forutgående helseforhold forsterker effektene av ugunstige hendelser på arbeidsmarkedet. Ved å utnytte variasjon i lokal arbeidsledighet generert av et sjokk i petroleumsprisene, viser studien vår at arbeidstakere med svekket helse opplever økning i sannsynligheten for arbeidsledighet under økonomiske nedgangstider. Det er klare kjønns-, alders-, utdannings- og jobbtypeforskjeller i mottakelighet for helse-relatert sårbarhet. Funnene våre tyder også på at arbeidsledighetstrygd og helserelaterte trygder fungerer som substitutter for hverandre. AP3: Adverse Impacts of Supply Restrictions in Secondary Schooling Vi undersøker effekten av å ikke komme inn på foretrukket videregående skole og linje i inntaksregimer basert på karakterkonkurranse. Vi finner at studenter som ikke får sin foretrukne kombinasjon av skole og utdanningsløp, har økt sannsynlighet for psykiske helseplager, avbrutt videregående opplæring og bytte av skole og linje underveis i opplæringen. Vi dokumenterer større negative effekter for elever i mindre tettbebodde områder med smalere utdanningstilbud. Peer Effects in Mental Health Vi finner at elevers mentale helse og sannsynligheten for frafall kan bli påvirket av medelevers mentale helse. Variasjonen i andelen jevnaldrende med tidligere diagnostiserte mentale helseproblemer påvirker både helsetjenestebruk for studentene med tidligere diagnoser, og frafall for alle studenter. Depresjon og angst er de utslagsgivende diagnosene i studien, noe som støtter en hypotese om at psykiske helseplager kan spres innenfor sosiale nettverk. Effektene ser ut til å vedvare uavhengig av relativ posisjon i klassen når det gjelder karakterer, og å være sterkest for innvandrere. AP4: The Impact of Children’s Health Shocks on Parents’ Labor Earnings and Mental Health Vi undersøker hvordan barnas helse påvirker foreldrenes tilpasning og utfall på arbeidsmarkedet ved å sammenligne husholdninger i Norge og Finland hvor barna er rammet av helsesvikt med familier som opplever det samme sjokket i senere år. Vi observerer et tydelig avvik i mødres inntektsutvikling etter hendelsen, men ikke fedres. Våre funn stemmer ikke overens med hypotesen om spesialisering i familiene; i stedet antyder de at endringene drives av økte omsorgsbehov, der mødrene bærer hovedbyrden. Vi dokumenterer også betydelig påvirkning på foreldrenes mentale helse. AP5: The impact of access to apprenticeship on dropout and early labour market outcomes Vi undersøker om tilgang til lærlingplasser påvirker skoleresultater og resultater på arbeidsmarkedet. Vi finner at tilgang til lærlingplass faktisk har en betydelig effekt på frafallsrisikoen for denne studentgruppen: Økningen i forholdet mellom antall inngåtte kontrakter og antall søkere har en implisitt elastisitet på -1 med hensyn til sannsynligheten for å ikke fullføre videregående opplæring innen fylte 21. Vi finner også effekter på sysselsetting og på verken å være i sysselsetting eller utdanning.

Prosjektet har resultert i ein doktorgrad: Halvard S. Jansen "Empirical Essays on Health, Educational Attainment and Labor Market Exclusion". Disputas fann stad 26.6.2023. Påverknad er vanskeleg å måla, særleg så tett inntil prosjektslutt, men dei tema vi tar opp i prosjektet, ser ut til å bli meir og meir aktuelle i den pågåande samfunnsdebatten og politikkutforminga. Det er såleis ikkje vanskeleg å få gehør for prosjektet: Presentasjonane våre blir møtt med interesse ikkje berre blant fagfeller, men også i media og blant brukarar. Vi er etterspurde som kommentatorar, og både politisk og fagleg toppleiing i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har invitert oss til å presentera arbeida våre. Vi har også fleire døme på at deltakarar til tunge offentlege utval og utgreiingar bli henta blant prosjektdeltakarane. Tilgangen til administrative registerdata frå SSB har vore heilt avgjerande for gjennomføringa av analysane i prosjektet. Dette er gjort mulig ved å byggja opp ein database, DEMOSOS, basert på denne typen data. Arbeidet har pågått i mange år, men gjennom dette prosjektet tok vi eit stort seg vidare når det gjeld forlenging og utviding og, ikkje minst, antal analysar. Dette er ein milepæl som er og kjem til å halda fram med å vere ei nøkkelinvestering for den empiriske velferds- og helseforskinga ved UiB og NORCE.

In this project we address the interplay between health, qualifications, and labour market outcomes. We analyse these mechanisms in two different settings: i) for employed workers who experience restructuring and whose qualifications and health endowment are potentially excluding factors , and ii) for young people who are in the process of acquiring essential formal qualifications and who may be hampered by factors outside of their control. The project is organised into five work packages (WPs). The first WP deals with restructuring; by analysing the introduction of competitive tenders in local public transportation. Here we aim at studying health, sickness absence and labour market exit for employees exposed to increased competition compared to colleges who were not, before and after re-organisation. In WP 2 we will examine the importance of health on the likelihood of leaving or staying during a period of downsizing. In this work package we will exploit the sudden and unexpected downsizing of the petroleum sector. In the remaining three WPs we analyse causes and consequences of school dropout by studying three presumably exogenous dropout predictors: Health at birth (measured by birth weight), school quality, and local variation in the probability of being offered apprenticeship contract. The dropout variation caused by these predetermined variables is then, in subsequent steps, utilised in the estimation of effects from dropout, on outcomes like mental health, social insurance uptake, and labour market exclusion. The research team has access to high-quality longitudinal register data for all Norwegian inhabitants, recently extended with detailed information on education and health. The methodological problems are approached in all work packages by identifying treatment and control groups. On this background we aim at identifying causal relationships, but also qualitative analysis is used to enrich and inform register based analysis in the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon