Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES; HEALTHY, TASTE & NO WASTE

Alternativ tittel: Vurdering av gamle norske frukt- og bærsortar for helsefremjande eigenskapar og som kan nyttast i kommersiell produksjon

Tildelt: kr 7,1 mill.

FRUIT-N- QUALITY har som mål å skaffa kunnskap om viktige eigenskapar hjå gamle norske eple-, plomme- og bringebærsortar. Dette er sortsmateriale som er bevara av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker rundt om i Noreg. Disse genressursane er ei kjelde for utvikling av nye sortar med bedre smak og eit mangfald av ulike kvalitetar. Det skal kartleggjast omlag 250 sortar fordelt på 150 eplesortar, 50 plommesortar og 40 bringebærsortar i prosjektperioden. I vekstsesongen 2018 vart det kartlagt om lag 100 eplesortar. Arbeidet heldt fram i 2019 og samla vart det kartlagt og henta inn prøvar av tilsaman 140 eplesortar, 60 plommesortar og 20 bringebærsortar. Arbeidet held fram i 2020 men i redusert omfang grunna dårleg ver under blomstringa og lita eller ingen fruktsetjinga hjå mange av sortane. Det vart samla inn prøvar av samla 20 plommesortar, 16 eplesortar og 16 bringebærsortar. I 2021 skal det samlast inn prøvar frå dei resterande eple- og plommesortane. Arbeidet med publiseringa har starta opp. Både pomologiske karakterar og kjemisk innhald i fruktene er registrerte og analyserte. Innhaldet av ulike sukker- og syrearter, profilar av polyfenolar og pektin er bestemmt i fruktene. Frå frøa og kjernane er det analysert for innhaldet av feittsyrer, karotenoid og antioksidantar. I tillegg er sensoriske eigenskapar dokumenterte. Dette er gjennomførast både hjå kommersielle sortar og gamle naturleg heimehøyrande norske sortar. Olje frå frøa/kjernane kan danna grunnlag for nye produkt for ulike føremål (mat, kosmetikk og brennstoff). Alle desse karakteristikkane skal samlast i ein daabase, www.fruktsorter.no og i internasjonale publikasjonar som kan nyttast som kunnskapskjelde innan planteforedlinga , fruktdyrkinga og næringsmiddelindustrien. Denne kartlegginga vil gi ny kunnskap om tilgjengelege norske genressursar som gir grunnlag for å identifisere sortar med spesifikke eigenskapar som kan utnyttast i produktutvikling av helsefremjande komponentar og vidareutvikling av kjente eller nye produkt som saft, sider, sylte og gele. Den nye kunnskapen vert formidla til allmugen både nasjonalt og internasjonalt og vert publisert i Noreg og utalands.

-

The overall goal of this research project is to evaluate fruit genetic resources of traditional apple, plum and raspberry cultivars in Norway, in order to promote sustainable and innovative use of these resources by plant breeding programs, Norwegian fruit industry, Norwegian food processing industry, and finally by consumers. From different ex-situ sites located at different regions about 250 cultivars (around 150 apple, 50 plum and 50 raspberry cultivars) will be tested for agronomic traits and chemical characteristics of the fruits. The composition of individual sugars, acids, pectins, the polyphenolic profile will be determined in fruits, while content of fatty acids, carotenoids and tocoferols will be analyzed in kernels/seeds. This with raise consumer awareness of the need for consumption of food rich in beneficial health compounds and will help with the selection of raw material for the food processing industries for making fresh juices, ciders, jams and jellies. Oil obtained from kernels/seeds will give an opportunity to the Norwegian industry to develop new products aimed for different purposes (food, cosmetic, fuel). The characteristics associated with all these agronomic and chemical traits of the studied cultivars will be captured in a database, www.fruktsorter.no, which will serve as a source of valuable information for future breeding programs, the fruit industry, processing industry and public awareness. New knowledge gained from this study will be disseminated to all interested parties, both nationally and internationally. Scientific dissemination of the research will be done by publishing research results in peer-reviewed international journals and presenting them at relevant national and international scientific meetings.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri