Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment and Decision-making: From Promise to Practice

Alternativ tittel: VERDIENDRING: Verdsetting av kultur- og miljøgoder for helhetlig analyse og forvaltning.

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

280393

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Geografi:

Urbaniseringen i Norge øker presset på gjenværende kultur- og miljøgoder, noe som kan endre folks verdsetting av disse godene. Dette vil i så fall ha konsekvenser for hvilke politiske løsninger en skal velge for både bruk og brukere av slike goder i by og land. VERDIENDRING ("VALUECHANGE") er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen (verdien) av kultur- og miljøgoder i beslutningsprosesser. Prosjektet handler særlig om betydningen for samfunnet av såkalte kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold, kulturlandskap og kulturarv i en bred forstand. I prosjektet ønsker vi å forbedre kunnskapen om verdien av slike goder for samfunnet i by og land. Målet er at denne kunnskapen skal kunne benyttes i beslutningsprosesser inkludert nyttekostnadsanalyser, konsekvensanalyser og arealplanlegging hvor det er avgjørende med godt informerte og helhetlige beslutninger. I prosjektet vil vi samle inn data, blant annet ved å foreta nasjonale og mer lokale/regionale spørreundersøkelser om folks preferanser og verdier og case- studier som går mer i dybden. Målet med disse studiene er å forbedre kunnskapen om både de ikke-monetære og de monetære verdiene av miljø- og kulturgoder. Vi ønsker å finne ut mer om hvilke avveininger som faktisk gjøres mellom forvaltningen av ulike goder og meningene befolkningen har om disse avveiningene. Prosjektet vil også ta for seg hvordan disse avveiningene endrer seg over tid og fra by til land. Endret verdsetting av kultur- og miljøgoder kan forbedre verdiskapingspotensialet knyttet til disse godene, noe prosjektet også vil analysere. Prosjektet gjennomføres av forskere fra Statistisk Sentralbyrå, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norsk institutt for bioøkonomi, Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE), støttet av en internasjonal ekspertgruppe og en norsk brukergruppe fra forvaltning og organisasjonsliv. VC (=VALUECHANGE-prosjektet) har kartlagt arealeffektiviteten av norske tettsteder og omdisponeringer av arealer i tettsteder. VC ferdigstiller artikkel til Norsk Geografisk Tidsskrift (nivå 1) og kronikk (A (=Aktivitet) 1.1). VC har bidratt til en rapport som kategoriserer ulike naturarealer i Norge basert på tilgjengelige kartbaserte data (A 1.1, 4.3). VC har utnyttet data fra Klimaland-prosjektet (NFR-235560) og skrevet en artikkel som bidrar til vurderingen av validiteten av verdsettingsmetodene. Her utnytter VC data fra folks faktiske handlinger (donasjoner) og det de sier de er villige til å betale (hypotetisk) i spørreundersøkelser (A 2.1, 2.2). VC har publisert 2 populærvitenskapelige artikler om måling av livskvalitet (A 2.2). En tidsskriftartikkel til Cities (nivå 1, IF (=Impact factor) 5) om livskvalitet i byer ferdigstilles. Barstad, ekspert på levekårsmålinger og bidragsyter til A 2.2, foredro på Folkehelseinstituttets fagseminar 15. september 2020 med tema «Livskvalitet i Norge». En Q-studie om samfunnets håndtering av fysisk kulturarv med informanter fra ulike interessegrupper i bygd og by (A 2.2) gjennomføres. Datainnsamling som begynte i mars 2020 (avbrutt Korona), er nå i gang igjen. VC?s MA-student skal analysere endringer i livskvalitet og verdsetting av miljøgoder (A 2.2, 2.3). VC planla å «designe den nasjonale spørreundersøkelsen siste del av 2019, og pilotere spørreundersøkelsen våren 2020» (A 3.1). Undersøkelsen vil se på utfordringer ved hyttebygging i Norefjellsområdet, preferansene til lokalbefolkning, brukere og ikke-brukere fra større byer i nærheten og lokal verdiskaping fra hytteturisme (A 3.3) og gir data til 3. artikkel for Iversen. Testing og pilotering ble utsatt (Korona), men piloteres høst 2020. Fullskala datainnsamling er i 2021. VC bidro til analyse av verdiskaping fra ørneturisme (A 3.3). VC begynner nå analysen av bolig- og fritidsboligdata på hvordan (nær)miljøet og andre faktorer påvirker markedsverdien av hytter og u/tilsiktede effekter av boplikten (A 3.2). Iversen mfl. har publisert en nyttekostnadsanalyse av klimaskogplanting (A 4.2) i Land Use Policy (nivå 1, IF 4.1). VC har bidratt til analyse av kommuners konsekvensutredning av miljøtema (A 4.3). VC har bidratt til artikkel om FNs Naturregnskap med bruk av økonomiske verdsettingsmetoder (A 4.3). VC arrangerte workshop (Lillehammer 21-22. januar, 25 deltagere, 7 internasjonale forskere/ekspertgruppen) samt en mindre workshop i Oslo den 23. januar (miljøøkonomiske metoder). Brett Day (direktør LEEP, UK) deltok via videokonferanse. Planer for forskningssamarbeid tas opp når mulig (Korona). VC vil publisere en «Special Issue» i tidsskriftet Sustainability (IF 2.59). VC har hjemmeside på SSB, har produsert tre nyhetsbrev til brukere (se hjemmesiden) og har en Facebook-side.

This interdisciplinary project aims to assess, value and integrate the importance (values) of cultural and environmental goods (in particular cultural ecosystem services, including biodiversity, and cultural heritage in a broad sense) for social welfare in a rural-urban context. Including such values in cost-benefit analysis, impact assessments and spatial planning is essential for better informed integrated decision-making. Through two national valuation studies, with place-specific cases, the project will generate knowledge of the monetary and-monetary values of environmental and cultural goods, a necessity for understanding actual and perceived trade-offs between uses and users of these goods on spatial and temporal scales. We will investigate how people's preferences and the pressures on scarce resources are both changing because of urbanisation in Norway. We will then assess the implications of these changes for values of cultural and environmental goods, and for policy solutions in rural and urban areas. In addition, the project will analyse the value creation potential of selected cultural and environmental goods. As such, the project directly addresses all four call themes. A core team from Statistics Norway, Norwegian University of Life Sciences, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Norwegian Institute for Bioeconomy Research and Menon Center for Environmental and Resource Economics (MERE) will implement the project. A PhD researcher is proposed in the project, co-funded 30%. An interdisciplinary expert group with distinguished international participation will provide research guidance and share experiences with practical use of valuation. Finally, the Directorate for Cultural Heritage, the Culture Heritage Fund, Design and Architecture Norway (DOGA), WWF, Norwegian Recreational Home Owner Association, Norwegian Agriculture Association, Environment Agency (all confirmed Jan 2018) represent user interests in an actively involved user panel.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling