Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Impact of CO2 impurities and additives in CCS

Alternativ tittel: Virkning av CO2 urenheter og tilsatser i CCS

Tildelt: kr 10,3 mill.

Høye kostnader og risiko er fortsatt betydelige barrierer for storskala utbygging av systemer for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS). Kostnader og risiko kan reduseres ved f. eks. å få en bedre beskrivelse av lagrings- og injeksjonsdynamikk i reservoar- og prosessimuleringsverktøy. Dette krever imidlertid at man til stor nøyaktighet kjenner de termofysiske egenskaper for uren CO2 under forskjellige relevante forhold. Hvis disse egenskapene er usikre, kan det føre til for store og kostbare marginer i design og operasjon, men også risiko for ineffektiv injeksjon og lagring eller uforutsette og uønskede hendelser. Derfor er nøyaktige estimat av disse egenskapene under forskjellige forhold nødvendig for å realisere CCS på stor skala. For tiden er det store hull i dataene for de termofysiske dataene og tilsvarende stor usikkerhet i modellene. I ImpreCCS blir viskositet, tetthet og termisk ledningsevne målt. Forbedrede modeller blir utviklet for de samme viktige egenskapene. Modellene vil vesentlig forbedre grunnlaget for å forstå oppførselen til uren CO2 f. eks. i lagring og i grensesnittet mellom transport og lagring. Modellene vil bli testet i blant annet reservoarmodellering relevant for det norske fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2, noe som vil øke forståelsen for både injeksjon og reservoardynamikk. Forbedrede modeller og forståelse vil bidra til reduserte kostnader og risiko i hele CCS-kjeden, og bidrar dermed i alle de tre satsningsområdene til CLIMIT: Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa, storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen og fremtidige løsninger for CO2-håndtering. I perioden 2020-12 til 2021-11 har det vitenskapelige fokuset i prosjektet vært målinger av viskositet og reservoarmodellering. En PhD-stipendiat ved NTNU er finansiert av prosjektet. Hennes hovedoppgave er å framskaffe nye måledata for viskositet og tetthet med den nye ECCSEL-fasiliteten og bidra til å forbedre modeller for viskositet. Hun avviklet under perioden et fire måneders utvekslingsopphold ved Ruhr-Universität Bochum der hun målte viskositet på relevante blandinger i gassfasen. Hun jobber nå med å måle tetthet og viskositet i væskefasen på det nye ECCSEL-oppsettet til SINTEF Energi. NORCE har utferdiget nye modeller for fluidegenskaper i en reservoarsimulator (OPM) og undersøkt virkningen av urenheter. I perioden er det publisert en vitenskapelig artikkel om målinger av termisk konduktivitet i CO2-blandinger. I tillegg er prosjektets resultater presentert på to webinar og i fire vitenskapelige konferansebidrag. For to av disse ble det også publisert artikler. Flere publikasjoner er under utarbeidelse og planlegging for 2022. Det har blitt arrangert to tekniske møter med partnerne i prosjektet, med god deltagelse fra industrien.

High costs and risks remain significant barriers to large-scale implementation of carbon capture, transport and storage (CCS). Cost and risks can be reduced by better describing e.g. storage and injection dynamics in reservoir and process simulation tools, which will require accurate predictions of thermophysical properties of impure CO2. Uncertainties in these properties can therefore lead to costly overdesign and/or risk of inefficient injection and storage or unforeseen and undesirable incidents. Hence, accurate predictions of these properties are a necessity to realize large-scale CCS. Currently, there are large gaps in property data and correspondingly large uncertainties in models. In ImpreCCS, the crucial properties of viscosity, density, and thermal conductivity will be measured, and improved property models will be developed. The models will significantly improve the basis for understanding the behaviour of impure CO2 in storage and transport-storage interface processes, and will be employed in a reservoir modelling test case of Smeaheia, which will increase understanding of both injection and reservoir dynamics. The new fluid property models will be provided with an interface usable by industry, e.g. for reservoir simulators. Improved models and understanding will contribute to reduced costs and risks throughout the CCS chain, and thus directly addresses all three focus areas of CLIMIT: Early full-scale CCS value chain in Europe, large-scale storage of CO2 on the NCS, and future solutions for CCS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering