Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Alternativ tittel: Har Motiverende Intervju effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter ? et randomisert eksperiment innen NAV

Tildelt: kr 10,1 mill.

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NAV-veiledere i møte med sykemeldte personer. Det er imidlertid lite vitenskapelig støtte for bruk av MI, spesielt ved muskelskjelettsmerter. Å gi MI til alle sykemeldte personer vil være svært ressurskrevende. En mulig løsning kan være å bruke en stratifisert tilnærming der man gir økt oppfølging kun til personer med høy risiko for langvarig sykefravær. Hovedhensikten med dette MI-NAV prosjektet (2018-2023) var derfor å evaluere effekten på retur til arbeid av vanlig oppfølging i NAV (UC), vanlig oppfølging pluss MI, og vanlig oppfølging pluss et skreddersydd arbeidsrettet tiltak (‘stratified vocational advice intervention’ (SVAI)). Sekundære mål var å undersøke 1) vitenskapelig evidens for MI metoden og dagens NAV praksis i møte med personer sykemeldt med en MSK diagnose; 2) presisjonsevne av screening-verktøy i å identifisere personer med høy risiko for langt sykefravær; 3) kost-nytte ved å gi MI eller SVAI i tillegg til vanlig NAV praksis; 4) potensielle mediatorer for retur-til-arbeid, og 5) potensielle prediktorer for langt sykefravær. All data innsamling for MI-NAV projesjektet er nå gjennomført: I WP1 har vi undersøkt det vitenskapelige evidens for bruk av MI for personer sykemeldt med en MSK diagnose ved å gjøre en systematisk oversiktsartikkel. Dagens NAV praksis ble undersøkt ved en spørreskjema-undersøkelse og fokusgruppe intervjuer av NAV veiledere i arbeid med personer sykmeldt med en MSK diagnose. Tre vitenskapelige artikler har blitt publisert i WP1, samt at vi har bidratt i to artikler fra et parallelt NAV-prosjekt i Trondheim, under ledelse av professor Egil Fors (NFR project 280431). I WP2 gjennomførte vi en prospektiv kohort studie av 550 personer sykemeldt grunnet en MSK lidelse av 4 ukers varighet eller lenger, som ble fulgt ett år ved NAV og helseregisterdata (ClinicalTrials.gov ID: NCT04196634). Fire vitenskapelige artikler har blitt publisert; en protokollartikkel, to metode-artikler på screening og helse-spørreskjemaer, og en artikkel på sykefraværs-forløp. En artikkel som omhandler en ny prediksjonsmodell og en artikkel som undersøker prognostiske faktorer for høye sosiale kostnader er under review. To andre artikler er også under arbeid. I WP3 har vi gjennomført et multi-arm randomisert kontrollert forsøk (RCT) i tett samarbeid med NAV (ClinicalTrials.gov ID: NCT03871712), der vi inkluderte 450 deltakere i alderen 18-67 år som har vært 50-100% sykmeldt i 7 uker med en MSK diagnose. Primært utfallsmål var sykefraværsdager ved 6 og 12 måneders oppfølging. Hovedresultatene var publisert i the Occupational and Environmental Medicine in Oct-2022, etterfulgt av publikasjoner knyttet til prosessevaluering av både MI og SVAI intervensjonene. I 2023 har vi publisert kost-effekt og kost-nytte resultatene, som viser at å gi MI i tillegg til vanlig NAV oppfølging viser en trend til å være kostnadseffektivt, mens å gi SVAI i tillegg til vanlig NAV oppfølging var kostnadseffektivt og nyttig. Totalt har åtte artikler blitt publisert basert på dette store forsøket i en NAV setting, og minst tre andre artikler er under arbeid. En av tre PhD kandidater i prosjektet har forsvart sin avhandling i 2022, og de to andre har sendt inn sine avhandlinger til vurdering høsten 2023. De har alle presentert resultater fra MI-NAV prosjektet på årlige nasjonale og internasjonale konferanser, møter og seminarer. Resultater og pågående analyser fra prosjektet er også presentert i to årlige møter for involverte NAV partnere og forskere i prosjektet. Prosjektet har gitt viktig kunnskap om innholdet i dagens NAV praksis for personer som er sykmeldt med en MSK diagnose, samt effekten av dagens NAV praksis, som viser at to lette arbeidsrettede samtale-intervensjoner i form av MI eller SVAI er kostnads-effektive i møte med sykemeldte med en MSK diagnose. Effekten var også tilstede ved 12 måneders oppfølging. Resultatene er viktige for helsepolitikere og beslutningstakere innen helse og velferd. Funnene fra Mi-NAV prosjektet vil formidles til ulike medvirkere gjennom et planlagt nasjonalt seminar/møte iløpet av våren 2024. Vi har også planer om å implementere kunnskapen fra prosjektet i utdanningsprogram innen helse og velferd ved OsloMet. Hjemmesider: https://www.muskhealth.com/minav

-

Musculoskeletal disorders is the main cause to sickness absence and disability benefits in Norway, and is the single leading cause of disability worldwide. Facilitating return to work (RtW) and preventing long-term sickness absence are critical concerns for the Norwegian Labour and Welfard Administration (NAV), as well as future health service. Using Motivational Interviewing (MI) in the dialogue with sick-listed people has become a popular strategy in NAV offices in Norway despite that there is limited evidence for the effect of MI on RtW outcomes. Providing MI interviews to all sick-listed people requires large resources from the NAV offices. One way around this challenge is to use a Stratified Primary Care approach based on screening and targeting of individuals with a high risk for long-term sickness absence. Stratified Primary Care for musculoskeletal disorders enables to identify the right people for the right treatment at the right time. This approach has succeeded in reducing time off work with 50% and lowered the levels of sickness absence among people with low back pain. Therefore, the primary objective for this study is to evaluate the effects of MI, provided by trained NAV case-workers, a Stratified Primary care including principles of MI and vocational advice provided by trained physiotherapists, and usual NAV practice with regards to facilitating RtW among people sick-listed due to a musculoskeletal disorder. The project consists of 3 work packages (WP); in WP1 the current practice of NAV in dealing with sick-listed people due to a musculoskeletal disorder will be explored, as well as the current evidence for using MI to facilitate RtW in musculoskeletal disorders. In WP2 a brief screening tool to identify the risk profile of the musculoskeletal disorders population will be tested among Norwegian people. In WP3 a randomized controlled trial with 3 arms will be conducted comparing the effects of a MI-intervention and Stratified Primary Care with ordinary NAV practice. A complete health-economy and mediation analysis will be included.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon