Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Alternativ tittel: Har Motiverende Intervju effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter ? et randomisert eksperiment innen NAV

Tildelt: kr 10,0 mill.

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NAV-veiledere i møte med sykemeldte personer. Det er imidlertid lite vitenskapelig støtte for bruk av MI, spesielt ved muskelskjelettsmerter. Å gi MI til alle sykemeldte personer vil være svært ressurskrevende. En mulig løsning kan være å bruke en stratifisert tilnærming der man gir økt oppfølging kun til personer med høy risiko for langvarig sykefravær. Hovedhensikten med dette MI-NAV prosjektet (2018-2023) var derfor å evaluere effekten på retur til arbeid av vanlig oppfølging i NAV, vanlig oppfølging pluss MI, og vanlig oppfølging pluss et skreddersydd arbeidsrettet tiltak (‘stratified vocational advice intervention’ (SVAI)). All data innsamling for MI-NAV projesjektet har nå blitt gjennomført, og en oppsummering av status for hver av arbeidspakkene (WP) følger: I WP 1 har vi undersøkt det vitenskapelige grunnlaget for bruk av MI og dagens NAV praksis gjennom en systematisk kartleggingsoversikt samt en spørreskjema-undersøkelse og fokusgruppe intervjuer av NAV veiledere i arbeid med personer sykmeldt med en MSK diagnose. I WP2 har vi undersøkt vitenskapelig presisjon av screening-verktøy som kan benyttes til å identifisere personer med høy risiko for langvarig sykmelding på grunn av MSK plager. Dette er gjennomført i en prospektiv kohort studie av 550 deltakere sykemeldt med en MSK diagnose i 4 uker eller mer, som har blitt fulgt i ett år med NAV register data samt register data over bruk av helsetjenester (ClinicalTrials.gov ID: NCT04196634). I WP3 har vi gjennomført et multi-arm randomisert kontrollert forsøk (RCT) i tett samarbeid med NAV (ClinicalTrials.gov ID: NCT03871712). Høst 2021 ble 6 måneders oppfølging av 450 inkluderte deltakere i alderen 18-67 år som har vært 50-100% sykmeldt i 7 uker med en MSK diagnose ferdigstilt. Analyser av primær-utfallsmålet, antall sykmeldingsdager fra inklusjon til 6 måneders oppfølging, er underveis og vil ferdigstilles ila 2021. En prosessevaluering av begge intervensjonene er også ferdig og har blitt publisert i 2021. Kost-effekt analyse og analyse av sekundære utfallsmål vil gjennomføres og publiseres i 2022 og 2023. Postdoc- og PhD-kandidater har presentert resultater fra MI-NAV prosjektet på de årlige MUSS konferansene, internasjonale konferanser og i andre vitenskapelige og kliniske sammenhenger i Norge (totalt 13 vitenskapelige artikler, november 22, og flere konferanse-sammendrag). Resultater og pågående analyser fra prosjektet er også presentert i to årlige møter for involverte parter i prosjektet. Prosjektet har gitt viktig kunnskap om innholdet i dagens NAV praksis for personer som er sykmeldt med en MSK diagnose, samt 6 måneders effekt av MI og SVAI tiltakene. Resultatene angående kost-nytte og kost-effekt vil være viktig for helsepolitikere og beslutningstakere innen helse og velferd.

Musculoskeletal disorders is the main cause to sickness absence and disability benefits in Norway, and is the single leading cause of disability worldwide. Facilitating return to work (RtW) and preventing long-term sickness absence are critical concerns for the Norwegian Labour and Welfard Administration (NAV), as well as future health service. Using Motivational Interviewing (MI) in the dialogue with sick-listed people has become a popular strategy in NAV offices in Norway despite that there is limited evidence for the effect of MI on RtW outcomes. Providing MI interviews to all sick-listed people requires large resources from the NAV offices. One way around this challenge is to use a Stratified Primary Care approach based on screening and targeting of individuals with a high risk for long-term sickness absence. Stratified Primary Care for musculoskeletal disorders enables to identify the right people for the right treatment at the right time. This approach has succeeded in reducing time off work with 50% and lowered the levels of sickness absence among people with low back pain. Therefore, the primary objective for this study is to evaluate the effects of MI, provided by trained NAV case-workers, a Stratified Primary care including principles of MI and vocational advice provided by trained physiotherapists, and usual NAV practice with regards to facilitating RtW among people sick-listed due to a musculoskeletal disorder. The project consists of 3 work packages (WP); in WP1 the current practice of NAV in dealing with sick-listed people due to a musculoskeletal disorder will be explored, as well as the current evidence for using MI to facilitate RtW in musculoskeletal disorders. In WP2 a brief screening tool to identify the risk profile of the musculoskeletal disorders population will be tested among Norwegian people. In WP3 a randomized controlled trial with 3 arms will be conducted comparing the effects of a MI-intervention and Stratified Primary Care with ordinary NAV practice. A complete health-economy and mediation analysis will be included.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon