Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

Alternativ tittel: Future Energy Hub

Tildelt: kr 20,3 mill.

2022 begynte med overføring av prosjektledelse fra Peter Breuhaus til Anders Riel Müller. Den offisielle overføringen var i februar 2022. I mai 2022 arrangerte prosjektet en strategiworkshop med regionale partnere for å diskutere strategisk orientering og prioriteringer for gjenværende prosjektperiode. Utvikling av positive energidistrikter ble vedtatt å bli hovedprioritet for den gjenværende prosjektperioden. Positive energidistrikter tar sikte på integrering og implementering av desentraliserte energisystemer i urbane områder, og det er den perfekte fortsettelsen av arbeidet som har blitt gjort i prosjektet så langt. Sammen med regionale partnere ble flere områder identifisert som potensielle positive energidistrikter og Positive Energy District Labs. For å styrke dette arbeidet er det også besluttet å ansette en postdoktor til å jobbe tett med regionale partnere i planlegging og utforming av PED-er og PED-laboratorier. FEH er tett involvert i Stavanger kommunes EU-oppdrag for klimanøytrale og smarte byer innen 2030 og kommunen har identifisert et nabolag i byen (Hillevåg) de ønsker å utvikle til det første positive energidistriktet. Tilsvarende diskusjon av PED’er med I-park og Forus Næringspark diskuteres. Samtidig planlegger bygningsadministrasjonen ved UiS å gjøre campus til en PED-lab hvor ulike elementer i et PED-system kan testes og demonstreres sammen med regionale partnere. En ny FEH-tilknyttet forskningsgruppe "Waste Heat Energy Integration, Storage and Utilization" ble etablert våren 2022 ledet av professor Raoof Gholami for å studere gjennomførbarheten av grunn geotermisk avfallsvarmeenergilagring i underjordiske akviferer i regionen. Geotermisk spillvarmelager gir store muligheter for å utnytte spillvarme til både fjernvarme og landbruksformål. Forskergruppen fikk midler fra Plogen-programmet for å kartlegge akviferer og spillvarmelagringspotensial. I 2019 etablerte FEH Energilaben på campus som et test- og demonstrasjonssted for desentralisert fornybar energisystem. I 2022 ble det besluttet å generere mer forskningsaktivitet, en konkurranse ble utlyst der masterstudenter kan bo gratis i to av leilighetene og gjennomføre eksperimenter til masteroppgaven deres – og dermed realisere visjonen om Energilaben som et levende laboratorium. Det ble til slutt valgt ut to studenter, og de skal flytte inn i bygget tidlig i 2023. Planen er å utvide til fire leiligheter i 2024. Planen er at nye studenter skal flytte inn hvert semester for å bo og gjennomføre eksperimenter og forbedringer som vil føre til et lavkarbonbygg. Studentene vil få tildelt et lite driftsbudsjett samt veiledning og konsultasjon fra FEH-forskere og regionale samarbeidspartnere. Studentene skal også samarbeide med lokal industri og dokumentere sin opplevelse av å leve en lavkarbon livsstil på sosiale medier. Samarbeidet med regionale partnere om masteroppgaveprosjekter fortsetter. Future Energy Hub samarbeidet med Nordic Edge for å arrangere «finn din avhandlingsdag» 20. september. Over 100 studenter møtte opp og rundt 20 lokale bedrifter presenterte ideer til masteroppgaver. Våren 2022 arrangerte FEH et Open Data Hackathon med Nordic Edge og Stavanger kommune hvor 40 elever deltok. I 2023 planlegger vi et Architecture, Engineering and Construction (AEC) Hackathon med Nordic Edge, Næringsforeningen og Smedvig. Utdanningsmessig ble i 2022 lansert den nye bachelorgraden i batteriteknologi som tilbys av Fakultet for teknisk og naturvitenskap, EVU-kurs om avanserte energikonverteringsteknologier og et annet EVU-kurs i energi, energiteknologi og energisystemintegrasjon. Vår PhD Hassan Gholami fullførte sin doktorgrad på Building Integrated Photovoltaics sent i 2021 og fortsetter som førsteamanuensis 2 (20%) i 2022 og 2023 mens han jobber som konsulent ved Multiconsults solcelledivisjon. Helleik Line Syse, tidligere prosjektkoordinator startet som stipendiat med Future Energy Hub i januar. Future Energy Hub har også utvidet aktiviteter internasjonalt. Som en del av reorienteringen mot PEDs Future Energy Hub har de sluttet seg til European Energy Research Alliance Joint Program on Smart Cities som også er ansvarlig for spesifikasjonen av PED-rammeverket, samt deltar i Positive Energy Districts EU Cost Action Network. Future Energy Hub-medlemmer har deltatt på flere internasjonale konferanser, inkludert Nordic Edge Expo, Positive Energy Districts Conference i Amsterdam, PED EU Cost Action Training School i Sverige og EERA JPSCs årsmøte i Bergamo. Videre ble to Solar-prosjekter (OneSun og GreenVTC) med kroatiske partnere finansiert av EEA lansert i 2022. Future Energy Hub gir kunnskap og ekspertise samt forbindelser mellom regionale partnere og kroatiske energiselskaper. FEH er også partner sammen med Stavanger kommune og Felleskjøpet i et Driving Urban Transitions-forslag med 10 andre europeiske partnere i Ungarn, Østerrike og Italia.

Universitetet i Stavanger og Stavanger-regionen vil bli et internasjonalt kraftsenter for nødvendig omstilling innenfor bærekraftig energi. De omsøkte midlene vil hjelpe oss å realisere denne målsetningen. Regionen har de siste årene tatt en ledende rolle i utviklingen av smarte byer. Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS vil styrke energifokuset innenfor smartby satsningen. Energihuben skal resultere i grønnere bygg og bydeler. Prosjektet kobler sammen spisskompetansen på energisystemer fra olje- & gass næringer og morgendagens bygninger fra bygg & anleggs-bransjen, sammen med nasjonalt og globalt ledene forskning- og utdannelse miljøer. Energihub'en vil få vidtrekkende konsekvenser for verdiskaping og gi oss evne til å utvikle produkter og tjenester mot et globalt voksene fornybarmarked. Fokuset mot utvikling av grønnere bygg og bydeler er valgt fordi det representerer et aktivt hjemmemarked, og fordi trenden er at fremtidens bygg, i stadig større grad blir desentraliserte energihuber. Energihuben fokuserer på distribuert fornybar energi og smart teknologi. Innenfor dette segmentet skal vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente gjennom økt forskningsinnsats, økt lab. kapasitet og fokusert samarbeid mellom næringsliv og FoU. Dette skal resultere i et ledende multidisiplinært fagmiljø for studier og forskning. Samarbeidet med næringslivet skal akselerere utviklingen av morgendagens teknologi og tjenester innenfor distribuert fornybar energi og smartteknologi. Vi ønsker bl.a. å videreutviklet ingeniørutdanningene våre til å bli landets mest etterspurte utdanninger knyttet til det tverrfaglige Smartby fagfeltet. Etablere skreddersydde kurs for videreutdanning av ansatte i næringsliv innenfor distribuert fornybar energi og smartteknologi. Utvikle et ledende forskningsmiljø innen smart distribuert fornybar energi og energiinformatikk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Temaer og emner

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaBransjer og næringerTransport og samferdselGrunnforskningPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerAnnen tjenesteytingAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøteknologiLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerInternasjonaliseringVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Bransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerEnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Naturvitenskap og teknologiIKTPortefølje Demokrati, styring og fornyelseNaturmangfold og miljøBærekraftig energiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagKommersialiseringPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiNaturmangfold og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomUtviklingsarbeidByLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerEnergiEnergibruk i bygg og områderMiljøteknologiAnnen miljøteknologiMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapRessurs- og resultatutnyttelseKommersialiseringNaturmangfold og miljøKlimaNaturmangfold og miljøMiljøteknologiEnergiEnergisystem, komponenter og teknologi